Adiunkt

Instytut Prawa i Ekonomii
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
  • Miejsce: Bydgoszcz
  • Forma zatrudnienia: umowa o pracę
  • Dziedzina nauk społecznych
  • nauki prawne

Opis stanowiska

Dyrektor  Instytutu Prawa i Ekonomii

ogłasza konkurs na stanowisko:

ADIUNKTA

Instytucja: Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Instytut Prawa i Ekonomii

Miasto: Bydgoszcz

Stanowisko:  adiunkt, pracownik badawczo-dydaktyczny

Dyscyplina  naukowa: nauki prawne

Data  ogłoszenia:  5.05.2022 r.

Termin składania ofert: 7.06.2022 r.

Link do strony: : www.prawoiekonomia.ukw.edu.pl//jednostka/instytut-prawa-ekonomii/ www.ukw.edu.pl

Słowa  kluczowe: adiunkt, nauki prawne

Opis:

Konkurs dotyczy stanowiska adiunkta badawczo-dydaktycznego w zakresie prawa w Instytucie Prawa i Ekonomii Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.

Wymogami przystąpienia do konkursu jest posiadanie przez kandydata:
– stopnia doktora nauk prawnych,
– publikacji z zakresu prawa,
– doświadczenia w prowadzeniu zajęć dydaktycznych w zakresie prawa,
– znajomości języka obcego,
– pełnej dyspozycyjności w zakresie pracy na rzecz Instytutu Prawa i Ekonomii.

Jako dodatkowy atut traktowane będzie posiadanie przez kandydata doświadczenia praktycznego w zakresie stosowania prawa.

WYMAGANE DOKUMENTY:

1. Podanie skierowane do Rektora.

2. CV.

3. Kwestionariusz osobowy stanowiący załącznik nr 1.

4. Dokument potwierdzający posiadanie stopnia doktora nauk prawnych.

5. Oświadczenie, że w razie zatrudnienia UKW będzie podstawowym miejscem pracy

nauczyciela akademickiego, na wzorze stanowiącym załącznik nr 2.

6. Dokumenty potwierdzające spełnienie dodatkowych wymagań w szczególności:

– wykaz publikacji;

– informacja o udziale w konferencjach naukowych;

– informacja o realizowanych projektach badawczych oraz aplikowaniu o środki na badania;

– informacja o kwalifikacjach dydaktycznych i organizacyjnych.

7. Oświadczenie o spełnianiu wymagań z art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo  o szkolnictwie wyższym i nauce, na wzorze stanowiącym załącznik nr 3.

8. Oświadczenie o świadomości odpowiedzialności karnej związanej z podaniem nieprawdy  (art. 233 k.k.) na wzorze stanowiącym załącznik nr 4.

Termin rozstrzygnięcia konkursu: 30.06.2022 r.

Zatrudnienie od:  01.10.2022 r.

DOKUMENTY PROSZĘ PRZESŁAĆ NA ADRES:

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego

Instytut  Prawa  i  Ekonomii

Plac Weyssenhoffa 11

85-072 Bydgoszcz

Dokumenty złożone lub nadesłane po terminie składania nie będą rozpatrywane.
O ważności nadesłania decyduje data stempla pocztowego.
Na podstawie dostarczonych dokumentów komisja konkursowa dokona wyboru zgodnie z przepisami obowiązującymi na uczelni.
 Instytut Prawa i Ekonomii zastrzega sobie prawo do unieważnienia konkursu bez podania przyczyny.
Wygranie konkursu nie gwarantuje zatrudnienia.
Uczelnia nie zapewnia mieszkania.
 

Załączniki