Adiunkt

Instytut Prawa i Ekonomii
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: ekonomia i finanse

Dyrektor  Instytutu Prawa i Ekonomii

ogłasza konkurs na stanowisko:

ADIUNKTA

Instytucja: Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Instytut Prawa i Ekonomii

Miasto: Bydgoszcz

Stanowisko:  adiunkt, pracownik: badawczo-dydaktyczny

Dyscyplina  naukowa: ekonomia i finanse

Data  ogłoszenia:   05.05.2022 r.

Termin składania ofert: 07.06.2022 r.

Link do strony: www.prawoiekonomia.ukw.edu.pl//jednostka/instytut-prawa-ekonomii/ www.ukw.edu.pl

Słowa  kluczowe: adiunkt, ekonomia i finanse, fundusze unijne, rachunkowość

Opis:

Konkurs dotyczy stanowiska adiunkta badawczo-dydaktycznego w Instytucie Prawa i Ekonomii               Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.

Wymogami przystąpienia do konkursu jest posiadanie przez kandydata:
– stopnia doktora w dyscyplinie ekonomia i finanse,
– dorobku naukowego w zakresie ekonomii i/lub finansów, w tym publikacji naukowych,
– doświadczenia praktycznego (obecne zatrudnienie) w obszarze funduszy unijnych oraz rachunkowości,
– doświadczenia w prowadzeniu zajęć dydaktycznych,
– znajomości języka obcego w stopniu umożliwiającym prowadzenie zajęć.

WYMAGANE DOKUMENTY:

1. Podanie skierowane do Rektora.

2. CV.

3. Kwestionariusz osobowy stanowiący załącznik nr 1.

4. Dokument potwierdzający posiadanie stopnia doktora  w zakresie ekonomii lub finansów.

5. Oświadczenie, że w razie zatrudnienia UKW będzie podstawowym miejscem pracy

nauczyciela akademickiego, na wzorze stanowiącym załącznik nr 2.

6. Dokumenty potwierdzające spełnienie dodatkowych wymagań, w szczególności:

– wykaz publikacji;

– informacja o udziale w konferencjach naukowych;

– informacja o realizowanych projektach badawczych oraz aplikowaniu o środki na badania;

– informacja o kwalifikacjach dydaktycznych i organizacyjnych.

7. Oświadczenie o spełnianiu wymagań z art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo  o szkolnictwie wyższym i nauce, na wzorze stanowiącym załącznik nr 3.

8. Oświadczenie o świadomości odpowiedzialności karnej związanej z podaniem nieprawdy   (art. 233 k.k.) na wzorze stanowiącym załącznik nr 4.

Termin rozstrzygnięcia konkursu: 30.06.2022 r.

Zatrudnienie od:  01.10.2022 r.

 

DOKUMENTY PROSZĘ PRZESŁAĆ NA ADRES:

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego

Instytut  Prawa  i  Ekonomii

Plac Weyssenhoffa 11

85-072 Bydgoszcz

 

·         Dokumenty złożone lub nadesłane po terminie składania nie będą rozpatrywane.

·         O ważności nadesłania decyduje data stempla pocztowego.

·         Na podstawie dostarczonych dokumentów komisja konkursowa dokona wyboru zgodnie z przepisami obowiązującymi na uczelni.

·          Instytut Prawa i Ekonomii zastrzega sobie prawo do unieważnienia konkursu bez podania przyczyny.

·         Wygranie konkursu nie gwarantuje zatrudnienia.

·         Uczelnia nie zapewnia mieszkania.

 

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na magdalena.wronska@ukw.edu.pl