Adiunkt

Dział Personalny
Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: pedagogika

Katedra Pedagogiki i Usług Społecznych w Bydgoszczy prowadzi rekrutację na stanowisko:  

ADIUNKT
Miejsce pracy: Bydgoszcz

OSOBA ZATRUDNIONA NA STANOWISKU ODPOWIEDZIALNA BĘDZIE ZA:

prowadzenie zajęć dydaktycznych na studiach I i II stopnia/ na kierunku: pedagogika;
zrealizowanie rocznego wymiaru zajęć dydaktycznych,
realizowanie zadań organizacyjnych.

WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE:
ukończone studia magisterskie w zakresie pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej
posiadanie stopnia naukowego doktora nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki/ nauk społecznych w dyscyplinie pedagogika,
doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych ze studentami, w tym szczególnie z przedmiotów z zakresu: pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
udokumentowany dorobek naukowy oraz doświadczenie zawodowe w zakresie pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej
aktywność naukowo-badawcza w zakresie pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej
publikacje o charakterze metodycznym z zakresu pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej

OFERUJEMY:
zatrudnienie na podstawie umowy o pracę, w wymiarze 1 etatu,
zatrudnienie w Wyższej Szkole Gospodarki w Bydgoszczy w ramach podstawowego miejsca pracy,
możliwość rozwoju zawodowego, korzystania z programu grupowego ubezpieczenia na życie dla pracowników WSG,
możliwość korzystania z prywatnej opieki medycznej w ramach dodatkowego ubezpieczenia zdrowotnego dla pracowników WSG.
 
WYMAGANE DOKUMENTY:
Curriculum Vitae wraz z wykazem osiągnięć naukowych, dydaktycznych i organizacyjnych,
kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje (w tym dyplom uzyskania stopnia naukowego doktora lub
zaświadczenie o nadaniu stopnia naukowego doktora, dyplom uzyskania tytułu zawodowego magistra lub równorzędnego),
zgoda RODO

ZASADY:

Przesłanie aplikacji w odpowiedzi na niniejsze zgłoszenie oznacza przyjęcie do wiadomości treści klauzuli informacyjnej RODO dla kandydatów do pracy, której treść jest dostępna w formularzu aplikacyjnym.

Termin składania aplikacji upływa z dniem: 31 sierpnia 2022 r. (godz. 23.59)

Szczegółowych informacji udziela: Biuro Katedry Pedagogiki i Usług Społecznych, tel. 52 5670780.
Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami. Uczelnia zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania konkursowego na każdym etapie bez podania przyczyny.

Ubiegając się o zatrudnienie w WSG jako podstawowym miejscu pracy, kandydaci zatrudnieni w ramach podstawowego miejsca pracy w innej uczelni, na dzień zatrudnienia powinni spełniać wymóg określony w art. 120 ust. 2 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20.07.2018 r. (t.j. Dz.U. 2021poz. 478 z późn. zm.), zgodnie z którym nauczyciel akademicki może mieć jednocześnie tylko jedno podstawowe miejsce pracy.

W przypadku kandydatów, których dyplomy o nadaniu tytułu zawodowego/stopnia naukowego/tytułu naukowego, zgodnie z prawem obowiązującym na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, wymagają nostryfikacji, zatrudnienie jest możliwe dopiero po dopełnieniu procedury nostryfikacji dyplomu.
Zastrzegamy sobie prawo do skontaktowania się wyłącznie z wybranymi kandydatami oraz do wcześniejszego zakończenia procesu rekrutacji.

ZGŁOSZENIA: Wymagane dokumenty należy przesłać na adres e-mail: aplikacja@byd.pl

Aplikacje, które wpłyną po terminie, aplikacje niekompletne oraz złożone w innym trybie niż wskazany w ogłoszeniu nie będą rozpatrywane. 

Administratorem Państwa danych jest Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy, ul. Garbary 2. Dane podstawowe, których oczekujemy od kandydatów w procesie rekrutacji to: imię (imiona) i nazwisko; data urodzenia; dane kontaktowe; wykształcenie; przebieg dotychczasowego zatrudnienia. Jeśli w przesłanych dokumentach podane są dodatkowe dane osobowe (jak np. adres email; telefon komórkowy itp.), informujemy że Wyższa Szkoła Gospodarki będzie mogła je przetwarzać wyłącznie w razie uzyskania Państwa dobrowolnej zgody. Wobec powyższego przy podaniu tych dodatkowych danych, będzie konieczne zawarcie w Państwa aplikacji zgody na przetwarzanie dodatkowych danych przez Wyższą Szkołę Gospodarki w Bydgoszczy na potrzeby rekrutacji. W przypadku podania przez Państwa dodatkowych danych bez udzielenia zgody na ich przetwarzanie, Państwa kandydatura nie będzie mogła być uwzględniona w procesie rekrutacji. Informujemy jednocześnie, że brak podania danych dodatkowych, niewymaganych przez pracodawcę, nie wpływa negatywnie na ocenę Państwa aplikacji.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na aplikacja@BYD.PL