Asystent badawczo-dydaktyczny

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
  • Typ zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: pedagogika

Kandydaci ubiegający się o zatrudnienie na stanowisku asystenta badawczo-dydaktycznego powinni spełniać warunki określone w  Ustawie z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. 164 poz. 1365 z późn. zm.) i w Statucie Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego Bydgoszczy oraz spełnić następujące wymagania:

1.      Tytuł magistra w zakresie pedagogiki (preferowane specjalności: pedagogika opiekuńcza, opieka nad dzieckiem i wczesne wspomaganie rozwoju),

2.      Otwarty przewód doktorski w dyscyplinie pedagogika,

3.      Dorobek naukowy w postaci co najmniej 5 publikacji (opublikowanych w latach 2017-2021 znajdujących się w ministerialnym wykazie wydawnictw i czasopism naukowych) na tematy związane ze zdrowiem i chorobą oraz wsparciem i funkcjonowaniem biopsychospołecznym osób z chorobą nowotworową,

4.      Udokumentowane doświadczenie praktyczne w pracy z dziećmi i młodzieżą,

5.      Doświadczenie w prowadzeniu zajęć i warsztatów edukacyjnych z zakresu edukacji i profilaktyki zdrowotnej, animacyjnych, opiekuńczych oraz wspomagających rozwój małego dziecka,

6.      Doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych ze studentami,

7.      Wykazywanie aktywności popularyzatorskiej w zakresie prezentowanej dyscypliny,

8.      Aktywne uczestnictwo w konferencjach naukowych uwzględniających problematykę wsparcia i funkcjonowania osób chorych w różnych obszarach,

9.      Wykazywanie dodatkowej działalności pozadydaktycznej i niewynikającej z planu studiów (takiej jak np. członkostwo w kole naukowym).

Dodatkowym atutem będzie ukończenie studiów z pedagogiki o spec. promocja zdrowia oraz studiów/ kursu z animacji społeczno-kulturowej

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na anna.brycka@ukw.edu.pl