adiunkt badawczo-dydaktyczny

Wydział Literaturoznawstwa
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
  • Typ zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: Dziedzina nauk humanistycznych

Dziekan Wydziału Literaturoznawstwa Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy ogłasza konkurs na stanowisko ADIUNKTA BADAWCZO-DYDAKTYCZNEGO (germanisty), zatrudnionego w Katedrze Literatury Powszechnej i Komparatystyki Wydziału Literaturoznawstwa.

INSTYTUCJA: Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Wydział Literaturoznawstwa

MIASTO: Bydgoszcz

STANOWISKO: Adiunkt badawczo-dydaktyczny

DZIEDZINA NAUKI: Dziedzina nauk humanistycznych

DYSCYPLINA NAUKOWA: Literaturoznawstwo (Literaturoznawstwo niemieckie)

TYP ZATRUDNIENIA: Etat

DATA OGŁOSZENIA:  10. 06. 2021 r.

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 10.07. 2021 r.

TERMIN ROZSTRZYGNIĘCIA KONKURSU: DO 31 LIPCA 2021 r.

DATA ZATRUDNIENIA: 1.10.2021 r. do 31. 07. 2022 r.

LINK DO STRONY: https://www.ukw.edu.pl/strona/konkursy

SŁOWA KLUCZOWE: literaturoznawstwo niemieckie, dydaktyka                                        

 

1. Od kandydata na stanowisko wymaga się:

– posiadania stopnia naukowego doktora nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa niemieckiego i specjalistycznej orientacji w zakresie współczesnej literatury niemieckiej,

– dorobku naukowego z zakresu teorii literatury oraz literatury niemieckiej XIX i XX w.,

–  doświadczenia zawodowego w wymiarze co najmniej 2 lat pracy na uczelni wyższej, zdobytego w ramach realizacji zajęć literaturoznawczych,

– doświadczenia w kształceniu za pośrednictwem platformy Moodle lub aplikacji Microsoft Teams,

2.   Dobrze widziana:

– potwierdzona aktywność w sferze organizacyjnej i popularyzatorskiej.

3.   Wykaz dokumentów niezbędnych do przystąpienia do konkursu:

1) podanie o zatrudnienie na stanowisku skierowane do JM Rektora UKW;

2) CV i list motywacyjny;

3) kwestionariusz osobowy, stanowiący załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 43/2018/2019 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 14 czerwca 2019 r.;

4) zdjęcie;

5) dokument potwierdzający uzyskanie tytułu zawodowego, stopnia naukowego, tytułu naukowego;

6) kopie świadectw pracy z zakończonych stosunków pracy;

7) oświadczenie, że w razie zatrudnienia UKW będzie podstawowym miejscem pracy nauczyciela akademickiego, na wzorze stanowiącym załącznik nr 2 do zarządzenia Nr 43/2018/2019 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 14 czerwca 2019 r.;

8) dokumenty potwierdzające spełnienie dodatkowych wymagań określonych w ogłoszeniu konkursowym;

9) oświadczenie o spełnianiu wymagań z art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2019 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, na wzorze stanowiącym załącznik nr 3 do zarządzenia Nr 43/2018/2019 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 14 czerwca 2019 r.;

10) oświadczenie o świadomości odpowiedzialności karnej związanej z poświadczaniem nieprawdy (art. 233 k.k.) na wzorze stanowiącym załącznik nr 4 do zarządzenia Nr 43/2018/2019 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 14 czerwca 2019 r.;

11) Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach niezbędnych do przeprowadzenia procesu rekrutacji innego niż wymieniony w art. 221 § 1 i 3 Kodeksu postępowania karnego.

4. Dokumenty należy złożyć w terminie 30 dni od daty udostępnienia informacji o konkursie.

5. Zgłoszenia na konkurs wraz z wymienioną dokumentacją należy złożyć/przesłać na adres:

Wydział Literaturoznawstwa

Sekretariat Dziekana

ul. Jagiellońska 11

85-067 Bydgoszcz

Kontakt e-mail:

karolina.ropejko@ukw.edu.pl

literaturoznawstwo@ukw.edu.pl

 

Na podstawie dostarczonych dokumentów komisja konkursowa dokonuje selekcji zgodnej z zarządzeniem Rektora UKW, Statutem Uczelni oraz aktami wewnątrzuczelnianymi. Ostateczną decyzję o zatrudnieniu podejmuje Rektor.  Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu przez Rektora bez podania przyczyny. Wygranie konkursu nie gwarantuje zatrudnienia. Dokumenty złożone lub nadesłane po terminie składania nie będą brane pod uwagę. O ważności nadesłania decyduje data stempla pocztowego. Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy zastrzega sobie prawo odpowiedzi jedynie na wybrane oferty oraz prawo zamknięcia konkursu bez wyłonienia kandydata.

 

Ogłoszenie dodano: 10 czerwca 2021 r.

Oferta wygasa:   10 lipca 2021 r.

 

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na kararop@ukw.edu.pl