Adiunkt badawczo – dydaktyczny

Wydział Literaturoznawstwa
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: literaturoznawstwo

                   Dziekan Wydziału Literaturoznawstwa Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

ogłasza konkurs na stanowisko ADIUNKTA BADAWCZO-DYDAKTYCZNEGO (polonisty), zatrudnionego w Katedrze Literatury Powszechnej i Komparatystyki Wydziału Literaturoznawstwa.

 

INSTYTUCJA: Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Wydział Literaturoznawstwa

MIASTO: Bydgoszcz

STANOWISKO: Adiunkt badawczo-dydaktyczny

DZIEDZINA NAUKI: Dziedzina nauk humanistycznych

DYSCYPLINA NAUKOWA: Literaturoznawstwo (Literaturoznawstwo polskie)

TYP ZATRUDNIENIA: Etat

DATA OGŁOSZENIA:  10.06.2022 r.

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 09.07.2022 r.

DATA ZATRUDNIENIA: 1.10.2022 r.

LINK DO STRONY: https://www.ukw.edu.pl/strona/konkursy

SŁOWA KLUCZOWE: literaturoznawstwo, komparatystyka, dydaktyka                                         

1.       Od kandydata na stanowisko wymaga się:

A.      W zakresie naukowym:

– posiadania stopnia naukowego doktora nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa,

– dorobku naukowego (monografia i artykuły) z zakresu komparatystyki (ze szczególnym uwzględnieniem problematyki mitu w kontekście relacji między modernizmem a postmodernizmem) oraz z zakresu literatury polskiej i powszechnej.

B.      W zakresie dydaktyki:

– posiadania doświadczenia zawodowego w prowadzeniu zajęć akademickich w wymiarze co najmniej 5 lat, w tym doświadczenia w kształceniu za pośrednictwem platformy Moodle lub aplikacji Microsoft Teams,

– ze względu na charakter zajęć wielostronności w zakresie przygotowania dydaktycznego obejmującego obszary literatury, mediów i marketingu kultury.

Ponadto pożądane jest doświadczenie w zakresie współpracy z zagranicą oraz przygotowywania wniosków grantowych różnych typów.

3. Wykaz dokumentów niezbędnych do przystąpienia do konkursu:

1)      podanie o zatrudnienie na stanowisku, skierowane do JM Rektora UKW;

2)      CV i list motywacyjny;

3)      kwestionariusz osobowy, stanowiący załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 43/2018/2019 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 14 czerwca 2019 r.;

4)      zdjęcie;

5)      dokument potwierdzający uzyskanie tytułu zawodowego, stopnia naukowego, tytułu naukowego;

6)      kopie świadectw pracy z zakończonych stosunków pracy;

7)      oświadczenie, że w razie zatrudnienia UKW będzie podstawowym miejscem pracy nauczyciela akademickiego, na wzorze stanowiącym załącznik nr 2 do zarządzenia Nr 43/2018/2019 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 14 czerwca 2019 r.;

8)      dokumenty potwierdzające spełnienie dodatkowych wymagań określonych w ogłoszeniu konkursowym;

9)      oświadczenie o spełnianiu wymagań z art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2019 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, na wzorze stanowiącym załącznik nr 3 do zarządzenia Nr 43/2018/2019 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 14 czerwca 2019 r.;

10)   oświadczenie o świadomości odpowiedzialności karnej związanej z poświadczaniem nieprawdy (art. 233 k.k.) na wzorze stanowiącym załącznik nr 4 do zarządzenia Nr 43/2018/2019 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 14 czerwca 2019 r.;

11)   Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach niezbędnych do przeprowadzenia procesu rekrutacji innego niż wymieniony w art. 221 § 1 i 3 Kodeksu postępowania karnego.

4. Dokumenty należy złożyć w terminie 30 dni od daty udostępnienia informacji o konkursie.

5. Zgłoszenia na konkurs wraz z wymienioną dokumentacją należy złożyć/przesłać na adres:

Wydział Literaturoznawstwa

Sekretariat Dziekana

ul. Jagiellońska 11

85-067 Bydgoszcz

Kontakt e-mail:

karolina.ropejko@ukw.edu.pl

literaturoznawstwo@ukw.edu.pl

Na podstawie dostarczonych dokumentów komisja konkursowa dokonuje selekcji zgodnej z zarządzeniem Rektora UKW, Statutem Uczelni oraz aktami wewnątrzuczelnianymi. Ostateczną decyzję o zatrudnieniu podejmuje Rektor.  Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu przez Rektora bez podania przyczyny. Wygranie konkursu nie gwarantuje zatrudnienia. Dokumenty złożone lub nadesłane po terminie składania nie będą brane pod uwagę. O ważności nadesłania decyduje data stempla pocztowego. Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy zastrzega sobie prawo odpowiedzi jedynie na wybrane oferty oraz prawo zamknięcia konkursu bez wyłonienia kandydata.

Ogłoszenie dodano: 10.06.2022 r.

Oferta wygasa:  09.07.2022 r.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na kararop@ukw.edu.pl