: adiunkt badawczo-dydaktyczny

Wydział Nauk o Zdrowiu
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: nauki o zdrowiu

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w art. 113 ustawy z dnia 20
lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668) oraz następujące
kryteria kwalifikacyjne:
– posiadają stopień naukowy doktora nauk medycznych i dyplom ukończenia studiów wyższych na
kierunku lekarskim,
– posiadają predyspozycje i kwalifikacje do pracy naukowo – dydaktycznej,
– posiadają doświadczenie dydaktyczne w pracy ze studentami,
– posiadają specjalizację zgodną z profilem jednostki (choroby płuc, choroby wewnętrzne),
– posiadają dorobek dorobek naukowy zgodny z profilem jednostki (co najmniej 100 pkt MEiN oraz 3,0
IF),
– posiadają prawo wykonywania zawodu lekarza,
– posiadają biegłą znajomość języka polskiego i angielskiego,