: adiunkt badawczo-dydaktyczny

Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt
Politechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: zootechnika i rybactwo

Dyscyplina naukowa
Weterynaria i zootechnika i rybactwo
Data ogłoszenia
19.07.2022 r.
Termin składania ofert
19.08.2022 r.
Wymiar etatu
pełen
Planowany termin rozpoczęcia pracy
01.10.2022 r.
Link do strony jednostki
https://pbs.edu.pl
Słowa kluczowe
Fizjologia i anatomia zwierząt, fizjoterapia zwierząt, diagnostyka weterynaryjna, ochrona zdrowia zwierząt.
Opis (tematyka, oczekiwania, uwagi)
Kandydat powinien mieć ukończone studia wyższe z zakresu weterynarii. Od kandydata oczekuje się doświadczenia w prowadzeniu prac badawczych i udokumentowanego dorobku naukowego z zakresu dyscypliny naukowej weterynaria i zootechnika i rybactwo. Kandydat powinien mieć doświadczenie dydaktyczne w szkolnictwie wyższym z zakresu fizjologii, anatomii i/lub fizjoterapii zwierząt. Kandydat powinien wykazywać się kreatywnością, umiejętnościami pracy w zespole i organizacji procesu badawczego i dydaktycznego
Wymagane jest spełnienie przez kandydata następujących kryteriów kwalifikacyjnych:

–  posiadanie co najmniej stopnia doktora w dziedzinie nauk rolniczych, dyscyplinie weterynaria lub zootechnika i rybactwo,

–  udokumentowane dorobkiem naukowym doświadczenie w prowadzeniu prac badawczych z zakresu dyscypliny naukowej weterynaria oraz zootechnika i rybactwo.

–  znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie, w stopniu umożliwiającym prowadzenie zajęć dydaktycznych,

–  w przypadku cudzoziemców wymagana jest znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w stopniu umożliwiającym prowadzenie zajęć ze studentami.
Wykaz wymaganych dokumentów
1)      podanie o przyjęcie na stanowisko,

2)      cv kandydata,

3)      dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje,

4)      opis dotychczasowej pracy zawodowej, z wyszczególnieniem osiągnięć naukowych, dydaktycznych i organizacyjnych, jakie pozostają w związku z rodzajem stanowiska będącego przedmiotem konkursu

5)      świadectwa pracy z ostatnich lat,

6)      oświadczenie, że kandydat spełnia warunki określone w art.113 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2022 r. poz. 574 z późn. zm.)

7)      oświadczenie, że Politechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich będzie podstawowym /dodatkowym miejscem zatrudnienia kandydata,

8)      oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z przepisami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016).
Dokumenty należy składać:
Osobiście, drogą pocztową w Dziekanacie Wydziału Hodowli i Biologii Zwierząt Politechniki Bydgoskiej im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich

ul. Mazowiecka 28, 85-084 Bydgoszcz, telefon: +48 52 374 97 15 lub na adres e-mail: whibz@pbs.edu.pl

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na agata@utp.edu.pl