adiunkt badawczo-dydaktyczny

Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt
Politechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: zootechnika i rybactwo

Dyscyplina naukowa
Zootechnika i rybactwo
Data ogłoszenia
19.07.2022 r.
Termin składania ofert
19.08.2022 r.
Wymiar etatu
pełen
Planowany termin rozpoczęcia pracy
01.10.2022 r.
Link do strony jednostki
https://pbs.edu.pl
Słowa kluczowe
Biotechnologia, genetyka, ekspresja genów, in vitro, techniki molekularne, diagnostyka genetyczna
Opis (tematyka, oczekiwania, uwagi)
Kandydat powinien mieć ukończone studia magisterskie na kierunku zootechnika lub pokrewnym (rolnictwo, biotechnologia). Od kandydata oczekuje się znajomości technik molekularnych, tj. PCR i jego modyfikacje oraz doświadczenia laboratoryjnego w prowadzeniu hodowli in vitro. Kandydat powinien wykazać się doświadczeniem w prowadzeniu badań naukowych i dorobkiem naukowym w zakresie ekspresji genów u różnych gatunków zwierząt. Wymagane jest doświadczenie w pracy ze studentami, dyspozycyjność i kreatywność.  Kandydat powinien posiadać umiejętność pracy w zespole, elastycznego organizowania czasu pracy.
Wymagane jest spełnienie przez kandydata następujących kryteriów kwalifikacyjnych:

–  posiadanie stopnia naukowego doktora nauk rolniczych w dyscyplinie zootechnika i rybactwo,

–  doświadczenie dydaktyczne w prowadzeniu wykładów i ćwiczeń z zakresu biotechnologii i genetyki zwierząt,

–  doświadczenie w pracy badawczej w projektach finansowanych ze źródeł zewnętrznych (np. Narodowe Centrum Nauki),

–  prowadzenie badań, udokumentowanych publikacjami naukowymi, w zakresie ekspresji genów u różnych gatunków zwierząt,

–  znajomość technik molekularnych, tj. PCR i jego modyfikacje,

–  doświadczenie laboratoryjne w prowadzeniu hodowli in vitro,

–  znajomość programów statystycznych wykorzystywanych w analizie danych zootechnicznych (np. SAS, GraphPad)

–  ukończony kurs dla osób planujących doświadczenia, wykonujących procedury i uśmiercających zwierzęta

–  znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie w stopniu umożliwiającym prowadzenie zajęć ze studentami,

–  w przypadku cudzoziemców wymagana jest znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w stopniu umożliwiającym prowadzenie zajęć ze studentami.
Wykaz wymaganych dokumentów
1)      podanie o przyjęcie na stanowisko,

2)      cv kandydata,

3)      dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje,

4)      opis dotychczasowej pracy zawodowej, z wyszczególnieniem osiągnięć naukowych, dydaktycznych i organizacyjnych, jakie pozostają w związku z rodzajem stanowiska będącego przedmiotem konkursu

5)      świadectwa pracy z ostatnich lat,

6)      oświadczenie, że kandydat spełnia warunki określone w art.113 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2022 r. poz. 574 z późn. zm.)

7)      oświadczenie, że Politechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich będzie podstawowym /dodatkowym miejscem zatrudnienia kandydata,

8)      oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z przepisami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016).
Dokumenty należy składać:
Osobiście, drogą pocztową w Dziekanacie Wydziału Hodowli i Biologii Zwierząt Politechniki Bydgoskiej im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich

ul. Mazowiecka 28, 85-084 Bydgoszcz, telefon: +48 52 374 97 15 lub na adres e-mail: whibz@pbs.edu.pl  

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na agata@utp.edu.pl