Adiunkt badawczo – dydaktyczny

Wydział Językoznawstwa
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
  • Typ zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: Dziedzina nauk humanistycznych

Dziekan

Wydziału Językoznawstwa Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego

ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta

(w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych)

w Katedrze Językoznawstwa Angielskiego

 

INSTYTUCJA: Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Wydział Językoznawstwa

MIASTO: Bydgoszcz

STANOWISKO: adiunkt w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych

DYSCYPLINA NAUKOWA: językoznawstwo (językoznawstwo angielskie)

DATA OGŁOSZENIA: 1 czerwca 2021 r.

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 1 lipca 2021 r.

LINK DO STRONY: http://www.ukw.edu.pl/strona/konkursy

KWESTIONARIUSZ OSOBY UBIEGAJĄCEJ SIĘ O ZATRUDNIENIE: https://www.ukw.edu.pl/jednostka/ns_dz_kadr_i_szkolen/dokumenty

SŁOWA KLUCZOWE: język angielski, TEFL, językoznawstwo angielskie, translatoryka, lingwistyka stosowana, gramatyka opisowa języka angielskiego

 

OPIS: stanowisko adiunkta badawczo-dydaktycznego w Katedrze Językoznawstwa Angielskiego,  pełen etat 

 

Wymagania stawiane kandydatom:

(1)   Ukończone studia magisterskie w zakresie filologii angielskiej / lingwistyki stosowanej z językiem angielskim.

(2)   Stopień doktora nauk humanistycznych w dyscyplinie „językoznawstwo”.

(3)   Udokumentowany dorobek publikacyjny (głównie w języku angielskim) w zakresie językoznawstwa, ze szczególnym uwzględnieniem językoznawstwa angielskiego.

(4)   Udokumentowana aktywność w życiu akademickim, udział w konferencjach i zespołach badawczych.

(5)   Doświadczenie i osiągnięcia  w kształceniu studentów na kierunku filologicznym.

 

Wymagane dokumenty:

1.      Podanie o zatrudnienie na stanowisku adiunkta badawczo-dydaktycznego skierowane do JM Rektora UKW. Na podaniu należy dopisać klauzulę: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922);

2.      Odpis/poświadczona kopia dyplomu uzyskania stopnia naukowego doktora oraz kopia dyplomu studiów magisterskich;

3.      Zaświadczenia, dowody i informacje potwierdzające spełnienie wymagań konkursowych;

4.      Kwestionariusz osobowy dla osób ubiegających się o zatrudnienie;

5.      Oświadczenie kandydata, w którym potwierdza, że posiada kwalifikacje określone w ustawie, ma pełną zdolność do czynności prawnych, nie został ukarany prawomocnym wyrokiem sądowym za przestępstwa umyślne, nie został ukarany karą dyscyplinarną (upomnieniem, naganą, naganą z pozbawieniem prawa do pełnienia funkcji kierowniczych w uczelniach na okres od 3 miesięcy do 5 lat, pozbawieniem prawa do wykonywania zawodu nauczyciela akademickiego na okres od 5 miesięcy do 5 lat lub na stałe), korzysta z pełni praw publicznych; 

6.      Oświadczenie o wyrażeniu zgody na zaliczenie do liczby pracowników prowadzących działalność naukową;

7.      Oświadczenie, że uczelnia będzie podstawowym miejscem pracy.

8.      W związku z koniecznością wykonywania obowiązków administracyjnych związanych ze stanowiskiem adiunkta badawczo-dydaktycznego od kandydata-obcokrajowca wymagana jest dobra znajomość języka polskiego potwierdzona egzaminem certyfikatowym z języka polskiego jako obcego (B2)

 

Zgłoszenie na konkurs należy złożyć/przesłać na adres:

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego

Wydział Językoznawstwa

Sekretariat Dziekana

ul. Jagiellońska 11, 85-067 Bydgoszcz

Kontakt e-mail:  aleksandra.majka@ukw.edu.pl

 

Uczelnia nie zapewnia mieszkania.

Zgłoszenia nie spełniające wymogów formalnych nie będą rozpatrywane.

Dokumenty złożone lub nadesłane po terminie składania nie będą brane pod uwagę.

Wydział zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu bez podania przyczyny.

Wygranie konkursu nie gwarantuje zatrudnienia.   

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na aleksandra.majka@ukw.edu.pl