adiunkt dydaktyczny

Wydział Pedagogiki
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: pedagogika

OPIS (tematyka, oczekiwania, uwagi):

Kandydaci ubiegający się o zatrudnienie na stanowisku adiunkta badawczo-dydaktycznego powinni spełniać warunki określone w  Ustawie z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. 164 poz. 1365 z późn. zm.) i w Statucie Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego Bydgoszczy oraz spełnić następujące wymagania:

1.      Ukończone studia magisterskie z pedagogiki.

2.      Stopień doktora nauk społecznych w dyscyplinie pedagogika.

3.      Minimum 8-letnie doświadczenie uniwersyteckie dydaktyczne w obszarze reprezentowanej dyscypliny.

4.      Doświadczenie w tworzeniu koncepcji i rozwiązań dydaktycznych w zakresie nowych ofert kształcenia.

5.      Doświadczenie w obszarze działalności na rzecz zapewniania jakości kształcenia.

6.      Doświadczenie w sferze działalności organizacyjnej i administracyjnej w obszarze funkcjonowania  studentów/jednostki organizacyjnej.

7.      Doświadczenie w koordynowaniu i prowadzeniu przedmiotów pedagogicznych na różnych kierunkach nauczycielskich.

8.      Wykazywanie aktywności w obszarze współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym w zakresie realizowanej działalności dydaktycznej.

9.  Wykazywanie aktywności popularyzatorskiej w zakresie prezentowanej dyscypliny.

10.  Udział w dodatkowych szkoleniach podnoszących kompetencje dydaktyczne,  w szkoleniach z zakresu jakości kształcenia oraz z zakresu dofinansowania projektu.

11.  Znajomość języka obcego (poziom umożliwiający czytanie światowej literatury z obszaru swojej dziedziny naukowej).

Wymagane dokumenty:

1.    Podanie o zatrudnienie na stanowisku adiunkta badawczo-dydaktycznego skierowane do J.M. Rektora UKW. Na podaniu należy dopisać klauzulę: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; (tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922),

2.    Odpis/poświadczona kopia dyplomu uzyskania tytułu zawodowego lub stopnia naukowego;

3.    Zaświadczenia, dowody, akty, informacje potwierdzające spełnienie wymagań konkursowych;

4.    Kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie;

5.    Oświadczenie kandydata, w którym potwierdza, że posiada kwalifikacje określone w ustawie, ma pełną zdolność do czynności prawnych, nie został ukarany prawomocnym wyrokiem sądowym za przestępstwa umyślne, nie został ukarany karą dyscyplinarną (upomnieniem, naganą, naganą z pozbawieniem prawa do pełnienia funkcji kierowniczych w uczelniach na okres od 3 miesięcy do 5 lat, pozbawieniem prawa do wykonywania zawodu nauczyciela akademickiego na okres od 5 miesięcy do 5 lat lub na stałe), korzysta z pełni praw publicznych;

6.    Oświadczenie, że uczelnia będzie podstawowym miejscem pracy.

Zgłoszenie na konkurs należy złożyć/przesłać na adres:

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego

Sekretariat Wydziału Pedagogiki

ul. Chodkiewicza 30, 85-064 Bydgoszcz

Uczelnia nie zapewnia mieszkania.

Zgłoszenia nie spełniające wymogów formalnych nie będą rozpatrywane.

Dokumenty złożone lub nadesłane po terminie składania nie będą brane pod uwagę.

Dziekan  zastrzega sobie unieważnienie konkursu bez podania przyczyny.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na anna.brycka@ukw.edu.pl