Adiunkt grupa pracowników dydaktycznych

Wydział Farmaceutyczny
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: nauki medyczne

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r.  – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668) oraz następujące kryteria kwalifikacyjne:

– dyplom ukończenia studiów wyższych na kierunku analityka medyczna, biotechnologia,

– stopień naukowy doktora nauk medycznych w zakresie biologii medycznej

– doświadczenie w pracy dydaktycznej ze studentami kierunków medycznych (szczególnie w zakresie przedmiotów patofizjologia, patologia lub  pokrewnych),

– udokumentowane zainteresowania naukowe związane z patofizjologią/patologią,

–  umiejętność pracy w zespole,

–  umiejętności w zakresie pracy laboratoryjnej,

–  biegła znajomość języka polskiego i angielskiego,

Aby ubiegać się o tę pracę, odwiedź stronę www.umk.pl.