Asystent

Wydział Pedagogiki
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
  • Miejsce: Bydgoszcz
  • Forma zatrudnienia: umowa o pracę
  • Dziedzina nauk społecznych
  • pedagogika

Opis stanowiska

Kandydaci ubiegający się o zatrudnienie na stanowisku asystenta badawczo-dydaktycznego
powinni spełniać warunki określone w Ustawie z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie
wyższym (Dz. U. 164 poz. 1365 z późn. zm.) i w Statucie Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego
Bydgoszczy oraz spełnić następujące wymagania:
1. Tytuł magistra w zakresie pedagogiki; preferowana specjalizacja: pedagogika
resocjalizacyjna
2. Co najmniej 1 publikacja naukowa w postaci monografii lub artykułu naukowego
opublikowanego lub przyjętego do publikacji w czasopiśmie naukowym,
zamieszczonym w obowiązującym ministerialnym wykazie,
3. Dorobek zawodowy i/lub naukowy z zakresu pedagogiki resocjalizacyjnej,
4. Doświadczenie zawodowe w pracy jako pedagog resocjalizacyjny w instytucjach i/lub
placówkach zajmujących się pracą z osobami zagrożonymi i/lub niedostosowanymi
społecznie,
5. Minimum roczne doświadczenie zawodowe w pracy na uczelni w charakterze
wykładowcy uniwersyteckiego,
6. Posiadanie dodatkowych kursów i szkoleń w zakresie pedagogiki specjalnej i
pedagogiki resocjalizacyjnej uprawniających do pracy z osobami zagrożonymi i/lub
niedostosowanymi społecznie.
Wymagane dokumenty:
1. Podanie o zatrudnienie na stanowisku adiunkta badawczo-dydaktycznego skierowane do
J.M. Rektora UKW. Na podaniu należy dopisać klauzulę: Wyrażam zgodę na przetwarzanie
moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do
realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych
Osobowych; (tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922),
2. Odpis/poświadczona kopia dyplomu uzyskania tytułu zawodowego lub stopnia naukowego;
3. Zaświadczenia, dowody, akty, informacje potwierdzające spełnienie wymagań
konkursowych;
4. Kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie;
5. Oświadczenie kandydata, w którym potwierdza, że posiada kwalifikacje określone
w ustawie, ma pełną zdolność do czynności prawnych, nie został ukarany prawomocnym
wyrokiem sądowym za przestępstwa umyślne, nie został ukarany karą dyscyplinarną
(upomnieniem, naganą, naganą z pozbawieniem prawa do pełnienia funkcji kierowniczych
w uczelniach na okres od 3 miesięcy do 5 lat, pozbawieniem prawa do wykonywania zawodu
nauczyciela akademickiego na okres od 5 miesięcy do 5 lat lub na stałe), korzysta z pełni
praw publicznych;
6. Oświadczenie, że uczelnia będzie podstawowym miejscem pracy.

Załączniki