Asystent

Instytut Prawa i Ekonomii
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: nauki prawne, nauki prawne, nauki prawne

Dyrektor  Instytutu Prawa i Ekonomii

ogłasza konkurs na stanowisko:

ASYSTENTA

Instytucja: Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Instytut Prawa i Ekonomii

Miasto: Bydgoszcz

Stanowisko:  asystent, pracownik badawczo-dydaktyczny

Dyscyplina  naukowa: nauki prawne, specjalność prawo międzynarodowe i europejskie

Data  ogłoszenia:  05.05.2022 r.

Termin składania ofert: 07.06. 2022 r.

Link do strony: : www.prawoiekonomia.ukw.edu.pl//jednostka/instytut-prawa-ekonomii/ www.ukw.edu.pl

Słowa  kluczowe: asystent, nauki prawne, prawo międzynarodowe i europejskie

Opis:

Konkurs dotyczy stanowiska asystenta badawczo-dydaktycznego w zakresie prawa międzynarodowego i europejskiego w Instytucie Prawa i Ekonomii Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.

Wymogami przystąpienia do konkursu jest posiadanie przez kandydata:

– tytułu magistra prawa,

– znajomości języka angielskiego,

– pełnej dyspozycyjności w zakresie pracy na rzecz Instytutu Prawa i Ekonomii.

Jako dodatkowe atuty traktowane będą posiadane przez kandydata:

– publikacje z zakresu prawa,

– doświadczenie w zakresie aktywności w kole naukowym, organizacji konferencji naukowych i innych podobnych w szczególności w obszarze prawa międzynarodowego i europejskiego,

– znajomość języka francuskiego,

– doświadczenie praktyczne w zakresie stosowania prawa.

 

WYMAGANE DOKUMENTY:

1. Podanie skierowane do Rektora.

2. CV.

3. Kwestionariusz osobowy stanowiący załącznik nr 1.

4. Dokument potwierdzający posiadanie tytułu magistra prawa.

5. Oświadczenie, że w razie zatrudnienia UKW będzie podstawowym miejscem pracy

nauczyciela akademickiego, na wzorze stanowiącym załącznik nr 2.

6. Dokumenty potwierdzające spełnienie dodatkowych wymagań w szczególności:

– wykaz publikacji;

– informacja o udziale w konferencjach naukowych;

– informacja o realizowanych projektach badawczych oraz aplikowaniu o środki na badania;

– informacja o kwalifikacjach dydaktycznych i organizacyjnych.

7. Oświadczenie o spełnianiu wymagań z art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo   o szkolnictwie wyższym i nauce, na wzorze stanowiącym załącznik nr 3.

8. Oświadczenie o świadomości odpowiedzialności karnej związanej z podaniem nieprawdy  (art. 233 k.k.) na wzorze stanowiącym załącznik nr 4.

Termin rozstrzygnięcia konkursu: 30.06.2022 r.

Zatrudnienie od:  01.10.2022 r.

 

DOKUMENTY PROSZĘ PRZESŁAĆ NA ADRES:

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego

Instytut  Prawa  i  Ekonomii

Plac Weyssenhoffa 11

85-072 Bydgoszcz

 

 

 

Dokumenty złożone lub nadesłane po terminie składania nie będą rozpatrywane.
O ważności nadesłania decyduje data stempla pocztowego.
Na podstawie dostarczonych dokumentów komisja konkursowa dokona wyboru zgodnie z przepisami obowiązującymi na uczelni.
 Instytut Prawa i Ekonomii zastrzega sobie prawo do unieważnienia konkursu bez podania przyczyny.
Wygranie konkursu nie gwarantuje zatrudnienia.
Uczelnia nie zapewnia mieszkania.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na magdalena.wronska@ukw.edu.pl