asystent

Wydział Lekarski
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: nauki medyczne

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r.    – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668) oraz następujące kryteria kwalifikacyjne:

– tytuł zawodowy lekarza

– mile widziane doświadczenie w pisaniu prac naukowych

– wysoki poziom ustawicznego kształcenia się    przejawiający się posiadaniem tytułu specjalisty lub odbywaniem szkolenia specjalizacyjnego w kierunku zgodnym z profilem jednostki

– znajomość języka angielskiego

– gotowość podjęcia czynności dydaktycznych na Wydziale Lekarskim

– potwierdzony udział w co najmniej 2 konferencjach/zjazdach naukowych zgodnych z profilem Katedry.

 

 

Aby ubiegać się o tę pracę, odwiedź stronę www.umk.pl.