Asystent badawczo-dydaktyczny

Wydział Mechatroniki
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
  • Typ zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych

DZIEKAN WYDZIAŁU MECHATRONIKI  OGŁASZA KONKURS  NA STANOWISKO ASYSTENTA BADAWCZO-DYDAKTYCZNEGO

INSTYTUCJA:          Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Wydział Mechatroniki

MIASTO:                   Bydgoszcz

DYSCYPLINA NAUKOWA:         inżynieria mechaniczna

DZIEDZINA:                        nauki inżynieryjno – techniczne

LINK DO STRONY:                        https://www.ukw.edu.pl/strona/konkursy  

I.         WARUNKI KONKURSU:

O stanowisko asystenta badawczo-dydaktycznego może się ubiegać osoba spełniająca wymogi określone w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dn. 20. 07. 2018 r. Dz.U.2018 poz. 1668 art. 113 i 116 ust.2. pkt.4. odpowiadająca następującym kryteriom kwalifikacyjnym:

­    kandydaci zgłaszający się do konkursu muszą posiadać co najmniej tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera albo równorzędny,

­    dorobek publikacyjny, potwierdzający kompetencje w dyscyplinie inżynieria mechaniczna,

­    doświadczenie dydaktyczne.

II.      WYMAGANE DOKUMENTY

1.         Podanie skierowane do Rektora,

2.         CV i kwestionariusz osobowy,

3.         Uwierzytelniona kopia dyplomu uzyskania tytułu zawodowego magistra,

4.         Informacja o dorobku naukowym uwzględniająca wykaz publikacji, studiów, referatów patentów, osiągnięć projektowych, konstrukcyjnych lub technologicznych, wdrożeń i innych,

5.         Informacje o osiągnięciach dydaktycznych, organizacyjnych oraz w zakresie kształcenia kadr.

6.         Dla obcokrajowców wymagana jest biegła znajomość języka polskiego w mowie                     i piśmie.

7.         Oświadczenie potwierdzające, że kandydat:

·      ma pełną zdolność do czynności prawnych

·      nie został ukarany prawomocnym wyrokiem sądowym za przestępstwo umyślne

·      nie został ukarany karą dyscyplinarną wymienioną w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dn. 20. 07. 2018 r. Dz.U.2018 poz. 1668 art. 276  ust. 1 pkt. 7 i 8

·      korzysta z pełni praw publicznych

8.         Oświadczenie kandydata, że Uniwersytet Kazimierza Wielkiego będzie jego podstawowym miejscem pracy.

9.         Oświadczenie o świadomości odpowiedzialności karnej związanej z poświadczaniem nieprawdy (art. 233 k.k.)

III.   WYMAGANIA DODATKOWE

Kandydat powinien dysponować wiedzą i umiejętnościami z zakresu mechaniki, mechatroniki  lub  budowy i eksploatacji maszyn.

IV.   WYMAGANIA DOTYCZĄCE SKŁADANYCH DOKUMENTÓW

1.        Wszystkie dokumenty powinny być sporządzone lub przetłumaczone na język polski.

2.        Dokumenty potwierdzające uzyskanie tytułu zawodowego, stopnia naukowego, tytułu naukowego lub równoważnego, uzyskane za granicą, powinny spełniać wymogi równoważności określone w art. 326, art. 327 lub art. 328 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dn. 20. 07. 2018 r.

V.      TERMIN I MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW

Dokumenty należy złożyć w Sekretariacie Wydziału Mechatroniki ul. Kopernika 1, p. 2, 85-074 Bydgoszcz, tel. 52 3257612 w terminie do dnia 30. 06. 2021 r.

 

Termin rozstrzygnięcia konkursu: w ciągu 2 tygodni od terminu składania dokumentów.

 

Dodatkowe informacje:

1.        Dokumenty złożone lub nadesłane po terminie składania nie będą rozpatrywane.

2.        Ważności nadesłania decyduje data stempla pocztowego.

3.        Na podstawie dostarczonych dokumentów komisja konkursowa dokona wyboru zgodnie z przepisami obowiązującymi na uczelni.

4.        Wydział Mechatroniki zastrzega sobie prawo do unieważnienia konkursu bez podania przyczyny.

5.        Wygranie konkursu nie gwarantuje zatrudnienia.

 

Przewidywane zatrudnienie 01.10.2021 r.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na mechatronika@ukw.edu.pl