Asystent badawczo-dydaktyczny

Wydział Farmaceutyczny
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: Dziedzina nauk rolniczych

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r.  – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668) oraz następujące kryteria kwalifikacyjne:

– dyplom ukończenia studiów wyższych na kierunku Technologia Chemiczna,

– stopień doktora w dziedzinie nauk rolniczych w dyscyplinie technologia żywności i żywienia,

– dorobek naukowy zgodny z profilem jednostki,

– doświadczenie w zakresie prowadzenia analiz żywności,

– biegła znajomość języka polskiego i angielskiego.

Dodatkowe kwalifikacje:      

– doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych,

– doświadczenie w zakresie obsługi urządzeń służących do oceny stanu odżywienia

Aby ubiegać się o tę pracę, odwiedź stronę www.umk.pl.