Asystent badawczo-dydaktyczny

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
  • Typ zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: pedagogika

Kandydaci ubiegający się o zatrudnienie na stanowisku asystenta badawczo-dydaktycznego powinni spełniać warunki określone w  Ustawie z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. 164 poz. 1365 z późn. zm.) i w Statucie Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego Bydgoszczy oraz spełnić następujące wymagania:

1. Ukończone studia licencjackie z zakresu pracy socjalnej oraz studia magisterskie uzupełniające w dyscyplinie pedagogika (lub praca socjalna),

2. Zaawansowany stan rozprawy doktorskiej w dyscyplinie pedagogika,

3. Udokumentowany dorobek publikacyjny w zakresie badań w obszarze pedagogiki,

 4. Doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych dla studentów.

Dodatkowym kryterium kwalifikacyjnym jest ukończenie szkoleń w zakresie, np.: mediacji, prawa rodzinnego, opieki.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na anna.brycka@ukw.edu.pl