asystent badawczo-dydaktyczny

Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt
Politechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: zootechnika i rybactwo

Dyscyplina naukowa
Zootechnika i rybactwo
Data ogłoszenia
19.07.2022 r.
Termin składania ofert
19.08.2022 r.
Wymiar etatu
pełen
Planowany termin rozpoczęcia pracy
01.10.2022 r.
Link do strony jednostki
https://pbs.edu.pl
Słowa kluczowe
Chów i hodowla zwierząt, towaroznawstwo, jakość surowców i produktów pochodzenia zwierzęcego, żywienie zwierząt
Opis (tematyka, oczekiwania, uwagi)
Kandydat powinien mieć ukończone studia magisterskie na kierunku zootechnika. Od kandydata oczekuje się: znajomości technik laboratoryjnych z zakresu oceny jakości surowców pochodzenia zwierzęcego oraz przygotowania do prowadzenia prac naukowo-badawczych. Kandydat powinien legitymować się dorobkiem naukowym i  popularyzatorskim z zakresu produkcji zwierzęcej i żywienia zwierząt. Od kandydata oczekuje się: kreatywności; dyspozycyjności, umiejętności samoorganizacji i pracy w zespole, predyspozycji do pracy ze studentami. Mile widziane doświadczenie w działalności organizacyjnej.
Wymagane jest spełnienie przez kandydata następujących kryteriów kwalifikacyjnych:

–         posiadanie tytułu zawodowego magistra inżyniera z zakresu zootechniki,

–         doświadczenie w pracy badawczej w projektach finansowanych ze źródeł zewnętrznych (np. Narodowe Centrum Nauki, Fundusze Europejskie, Ministerstwo Edukacji i Nauki);

–         doświadczenie w przygotowywaniu wniosków projektowych w ramach konkursów finansowanych ze źródeł zewnętrznych (np. Narodowe Centrum Nauki, Fundusze Europejskie, Ministerstwo Edukacji i Nauki);

–         umiejętność pracy administracyjnej w działaniach i projektach badawczych;

–         doświadczenie w pracy ze zwierzętami gospodarskimi w terenie;

–         znajomość technik laboratoryjnych z zakresu oceny surowców pochodzenia zwierzęcego, w tym umiejętność obsługi aparatury laboratoryjnej z zakresu reometrii (reometr standardowy Brookfielda) oraz tekstury (TA.XT Plus C Texture Analyser 650H);

–         ukończony kurs dla osób planujących doświadczenia, wykonujących procedury i uśmiercających zwierzęta;

–         doświadczenie w pisaniu prac popularnonaukowych oraz naukowych w zakresie chowu i hodowli zwierząt oraz technologii produkcji surowców pochodzenia zwierzęcego, z uwzględnieniem żywienia zwierząt gospodarskich.

–         udokumentowany dorobek naukowy oraz popularyzatorski w zakresie chowu, hodowli i żywienia zwierząt gospodarskich oraz technologii produkcji zwierzęcej,

–         znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie w stopniu umożliwiającym prowadzenie zajęć ze studentami,

–         w przypadku cudzoziemców wymagana jest znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w stopniu umożliwiającym prowadzenie zajęć ze studentami.
Wykaz wymaganych dokumentów
1)      podanie o przyjęcie na stanowisko,

2)      cv kandydata,

3)      dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje,

4)      opis dotychczasowej pracy zawodowej, z wyszczególnieniem osiągnięć naukowych, dydaktycznych i organizacyjnych, jakie pozostają w związku z rodzajem stanowiska będącego przedmiotem konkursu

5)      świadectwa pracy z ostatnich lat,

6)      oświadczenie, że kandydat spełnia warunki określone w art.113 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2022 r. poz. 574 z późn. zm.)

7)      oświadczenie, że Politechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich będzie podstawowym /dodatkowym miejscem zatrudnienia kandydata,

8)      oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z przepisami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016).
Dokumenty należy składać:
Osobiście, drogą pocztową w Dziekanacie Wydziału Hodowli i Biologii Zwierząt Politechniki Bydgoskiej im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich

ul. Mazowiecka 28, 85-084 Bydgoszcz, telefon: +48 52 374 97 15 lub na adres e-mail: whibz@pbs.edu.pl   

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na agata@utp.edu.pl