Asystent badawczo-dydaktyczny

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
  • Typ zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: pedagogika

Kandydaci ubiegający się o zatrudnienie na stanowisku asystenta badawczo-dydaktycznego powinni spełniać warunki określone w  Ustawie z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. 164 poz. 1365 z późn. zm.) i w Statucie Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego Bydgoszczy oraz spełnić następujące wymagania:

1.      Tytuł magistra w zakresie pedagogiki (preferowane specjalności: pedagogika przedszkolna, pedagogika wczesnoszkolna),

2.      Zaawansowany etap pracy nad rozprawą doktorską lub stopień doktora w dyscyplinie pedagogika,

3.      Dorobek naukowy w postaci co najmniej 3 publikacji (wymagane publikacje w zakresu wczesnej edukacji dziecka),

4.      Czynny udział w konferencjach naukowych,

5.      Doświadczenie w pracy jako nauczyciel akademicki,

6.      Doświadczenie zawodowe na stanowisku pedagoga (nauczyciela) w przedszkolu lub w klasach I-III szkoły podstawowej,

7.      Znajomość języka obcego.

Dodatkowymi atutami będą: udokumentowany udział w projektach badawczych, ukończone kursy, szkolenia, studia podyplomowe z zakresu pracy profilaktyczno-wychowawczej i terapeutycznej.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na ukw.wydzialpedagogiczny@gmail.com