asystent – pracownik dydaktyczny

Wydział Językoznawstwa
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
  • Typ zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: Dziedzina nauk humanistycznych

Dziekan

Wydziału Językoznawstwa Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego

ogłasza konkurs

na stanowisko asystenta (w grupie pracowników dydaktycznych) w Zakładzie Dydaktyki Wydziału Językoznawstwa

 

INSTYTUCJA: Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Wydział Językoznawstwa

MIASTO: Bydgoszcz

STANOWISKO: asystent w grupie pracowników dydaktycznych

DYSCYPLINA NAUKOWA: językoznawstwo (językoznawstwo angielskie i niemieckie)

DATA OGŁOSZENIA: 01.06.2021

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 01.07.2021

LINK DO STRONY: http://www.ukw.edu.pl/strona/konkursy

 

SŁOWA KLUCZOWE: język angielski, język niemiecki, językoznawstwo angielskie, językoznawstwo niemieckie, lingwistyka stosowana, dydaktyka

 

OPIS (tematyka, oczekiwania, uwagi):

Stanowisko asystenta dydaktycznego w Zakładzie Dydaktyki Wydziału Językoznawstwa 

 

Wymagania stawiane kandydatom:

(1)   Ukończone studia magisterskie w zakresie lingwistyki stosowanej angielsko-niemieckiej

(2)   Średnia ze studiów licencjackich i magisterskich powyżej 4,60.

(3)   Udokumentowane doświadczenie w zakresie tłumaczenia tekstów (w parach języków: angielski-polski oraz niemiecki-polski)

 

Wymagane dokumenty:

1.      Podanie o zatrudnienie na stanowisku asystenta dydaktycznego skierowane do JM Rektora UKW. Na podaniu należy dopisać klauzulę: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922);

2.      Zaświadczenia, dowody, akty i informacje potwierdzające spełnienie wymagań konkursowych;

3.      Kwestionariusz osobowy dla osób ubiegających się o zatrudnienie;

4.      Oświadczenie kandydata, w którym potwierdza, że posiada kwalifikacje określone w ustawie, ma pełną zdolność do czynności prawnych, nie został ukarany prawomocnym wyrokiem sądowym za przestępstwa umyślne, nie został ukarany karą dyscyplinarną (upomnieniem, naganą, naganą z pozbawieniem prawa do pełnienia funkcji kierowniczych w uczelniach na okres od 3 miesięcy do 5 lat, pozbawieniem prawa do wykonywania zawodu nauczyciela akademickiego na okres od 5 miesięcy do 5 lat lub na stałe), korzysta z pełni praw publicznych; 

5.      Oświadczenie, że uczelnia będzie podstawowym miejscem pracy.

 

Zgłoszenie na konkurs należy złożyć/przesłać na adres:

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego

Wydział Językoznawstwa

Sekretariat Dziekana

ul. Jagiellońska 11, 85-067 Bydgoszcz

 

Kontakt e-mail:  aleksandra.majka@ukw.edu.pl

 

Uczelnia nie zapewnia mieszkania.

Zgłoszenia nie spełniające wymogów formalnych nie będą rozpatrywane.

Dokumenty złożone lub nadesłane po terminie składania nie będą brane pod uwagę.

Wydział zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu bez podania przyczyny.

Wygranie konkursu nie gwarantuje zatrudnienia.

 

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na aleksandra.majka@ukw.edu.pl