Profesor/ Profesor uczelni

Instytut Matematyki
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
  • Miejsce: Bydgoszcz
  • Forma zatrudnienia: umowa o pracę
  • Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych
  • matematyka

Opis stanowiska

Do konkursu mogą przystąpić osoby spełniające warunki określone w USTAWIE z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z dnia 30 sierpnia 2018 r. poz. 1668) i w Statucie Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.

WYMAGANIA:

·         tytuł profesora w dyscyplinie matematyka (na stanowisko profesora) lub stopień doktora habilitowanego w dyscyplinie matematyka (na stanowisko profesora uczelni),

·         dorobek publikacyjny adekwatny do stopnia rozwoju kariery naukowej spełniający wymagania zawarte w statucie UKW (par. 104 ust.1 pkt 1), w szczególności w ostatnich 3 latach dorobek publikacyjny w wysoko punktowanych czasopismach zaliczanych do dyscypliny matematyka,

·         doświadczenie w zakresie prowadzenia zajęć ze studentami, w tym z wykorzystaniem technik zdalnych,

znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym prowadzenie zajęć dydaktycznych i pracę naukową,
osiągnięcia w zakresie działalności organizacyjnej,
udokumentowana aktywność naukowa realizowana we współpracy z innymi uczelniami lub instytucjami naukowymi, w szczególności zagranicznymi.
 

Dla obcokrajowców wymagana jest biegła znajomość języka polskiego w mowie i piśmie.

Dodatkowym atutem będzie:

·         udokumentowane doświadczenie w pozyskiwaniu środków finansowych na działalność naukową lub popularyzację nauki,

Od kandydata oczekuje się w szczególności:

·         budowy zespołu badawczego,

·         prowadzenia badań w dyscyplinie matematyka,

·         publikowania wyników badań w renomowanych wysoko punktowanych czasopismach naukowych zaliczanych do dyscypliny matematyka,

·         aktywnego ubiegania się o granty badawcze,

·         rozwijania współpracy międzynarodowej.

WYMAGANE DOKUMENTY:

1)      podanie skierowane do Rektora,

2)      CV i list motywacyjny,

3)      kwestionariusz osobowy, stanowiący załącznik nr 1,

4)      zdjęcie,

5)      dokument potwierdzający uzyskanie tytułu profesora w dyscyplinie matematyka (na stanowisko profesora) lub stopnia naukowego doktora habilitowanego w dyscyplinie matematyka (na stanowisko profesora uczelni),

6)      kopie świadectw pracy z zakończonych stosunków pracy,

7)      oświadczenie, że w razie zatrudnienia UKW będzie podstawowym miejscem pracy nauczyciela akademickiego, na wzorze stanowiącym załącznik nr 2,

8)      dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań określonych w ogłoszeniu konkursowym, a w szczególności wykaz publikacji,

9)      informacje o osiągnięciach naukowych, dydaktycznych, organizacyjnych oraz w zakresie kształcenia kadr,

10)  oświadczenie o spełnianiu wymagań z art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, na wzorze stanowiącym załącznik nr 3,

11)  oświadczenie o świadomości odpowiedzialności karnej związanej z poświadczaniem nieprawdy (art. 233 k.k.) na wzorze stanowiącym załącznik nr 4.

UWAGI:

1)      Dokumenty złożone lub nadesłane po terminie składania nie będą brane pod uwagę, decyduje data stempla pocztowego.

2)      Wszystkie dokumenty powinny być sporządzone lub przetłumaczone na język polski. Dokumenty potwierdzające uzyskanie tytułu zawodowego, stopnia naukowego, tytułu naukowego lub równoważnego, uzyskane za granicą, powinny spełniać wymogi równoważności określone w art. 326, art.327 lub art. 328 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, w szczególności w chwili składania dokumentów postępowanie nostryfikacyjne kandydata powinno być zakończone.

3)      Zgłoszenia nie spełniające wymogów formalnych nie będą rozpatrywane.

4)      Na podstawie dostarczonych dokumentów komisja konkursowa dokona wyboru kandydata zgodnie z zarządzeniem Rektora UKW.

5)      Instytut Matematyki UKW zastrzega sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami oraz prawo do powiadomienia o podjętej decyzji w sprawie rozstrzygnięcia konkursu jedynie wybranego kandydata. Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty. Ofert przesłanych pocztą Instytut Matematyki nie odsyła.

6)      Instytut Matematyki UKW zastrzega sobie prawo do nierozstrzygnięcia konkursu bez podania przyczyny. Konkurs może zostać zamknięty bez wyłonienia kandydata.

7)      Wygranie konkursu nie gwarantuje zatrudnienia, stanowi jedynie rekomendację dla Rektora. Ostateczną decyzję o zatrudnieniu podejmuje Rektor.

8)      Termin rozstrzygnięcia konkursu: do 30 czerwca 2023 r.

9)      Planowane zatrudnienie: od 1 października 2023 r.

 

MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW:

Sekretariat Instytutu Matematyki UKW, pok. 19

ul. Powstańców Wielkopolskich 2

85-090 Bydgoszcz

tel. 52 321 61 66 wew. 27

 

Załączniki