Profesor uczelni

Wydział Pedagogiki
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: pedagogika

Kandydaci ubiegający się o zatrudnienie na stanowisku profesora uczelni powinni spełniać warunki określone w Ustawie z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. 164 poz. 1365 z późn. zm.) i w Statucie Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego Bydgoszczy oraz spełnić następujące wymagania:

1.       Stopień doktora habilitowanego w zakresie nauk społecznych (lub humanistycznych) w dyscyplinie pedagogika (preferowana specjalizacja: pedagogika specjalna),

2.       Co najmniej 7 publikacji (w postaci monografii naukowej wydanej przez wydawnictwo zamieszczone w ministerialnym wykazie wydawnictw lub redakcji naukowej takiej monografii lub artykułu naukowego opublikowanego w czasopismach naukowych, zamieszczonych w ministerialnym wykazie),

3.       Dorobek naukowy z zakresu pedagogiki specjalnej lub/i logopedii,

4.       Aktywny udział w konferencjach naukowych, w szczególności zagranicznych,

5.       Doświadczenie zawodowe jako nauczyciel akademicki,

6.       Doświadczenie w pracy organizacyjnej na uczeni wyższej,

7.       Znajomość języka obcego.

 

Dodatkowym atutem będzie kierowanie projektami badawczymi finansowanymi w drodze konkursowej lub udział w takich projektach.

 

Wymagane dokumenty:

1.          Podanie o zatrudnienie na stanowisku asystenta profesora uczelni skierowane do J.M. Rektora UKW. Na podaniu należy dopisać klauzulę: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; (tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922),

2.          Odpis/poświadczona kopia dyplomu uzyskania tytułu zawodowego lub stopnia naukowego;

3.          Zaświadczenia, dowody, akty, informacje potwierdzające spełnienie wymagań konkursowych;

4.          Kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie;

5.          Oświadczenie  kandydata,  w  którym   potwierdza,  że  posiada  kwalifikacje  określone   w ustawie, ma pełną zdolność do czynności prawnych, nie został ukarany prawomocnym wyrokiem sądowym za przestępstwa umyślne, nie został ukarany karą dyscyplinarną (upomnieniem, naganą, naganą z pozbawieniem prawa do pełnienia funkcji kierowniczych w uczelniach na okres od 3 miesięcy do 5 lat, pozbawieniem prawa do wykonywania zawodu nauczyciela akademickiego na okres od 5 miesięcy do 5 lat lub na stałe), korzysta z pełni praw publicznych;

6.          Oświadczenie, że uczelnia będzie podstawowym miejscem pracy.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na anna.brycka@ukw.edu.pl