starszy wykładowca

Wydział Teatru Tańca Filia AST w Bytomiu
Akademia Sztuk Teatralnych im. St. Wyspiańskiego w Krakowie
  • Forma zatrudnienia: Część etatu
  • Dziedzina nauki: sztuki filmowe i teatralne

Kraków, dn. 15 czerwca 2021 r.
SPK.1101.11.2021
Rektor Akademii Sztuk Teatralnych im. St. Wyspiańskiego w Krakowie ogłasza w dniu 15 czerwca 2021 r. konkurs na Wydziale Teatru Tańca Filia w Bytomiu na stanowisko starszego wykładowcy w grupie pracowników dydaktycznych w dziedzinie sztuki dyscyplina sztuki filmowe i teatralne / sztuki muzyczne w niepełnym wymiarze czasu pracy do prowadzenia przedmiotów Impostacja głosu, Solfeż, Struktury rytmiczne / Umuzykalnienie

Do konkursu mogą przystąpić osoby spełniające wymogi przewidziane w art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 478 z pózn. zm.) oraz mogące się wykazać:
1) posiadaniem co najmniej tytułu zawodowego licencjata,
2) posiadaniem co najmniej trzyletniego doświadczenia w pracy w uczelni lub innych ośrodkach poza nią,
3) predyspozycjami do pracy w charakterze nauczyciela akademickiego potwierdzonymi listem referencyjnym. Osoby zainteresowane powinny złożyć następujące dokumenty:
1. podanie kandydata,
2. życiorys,
3. kwestionariusz osobowy dla osoby starającej się o zatrudnienie wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych,
4. dokument potwierdzający posiadanie tytułu zawodowego,
5. list referencyjny,
6. oświadczenie w trybie art. 113 (o niekaralności) oraz art. 118 (o braku pokrewieństwa) ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

Podanie wraz z pozostałymi dokumentami należy składać do dnia 31 sierpnia 2021 r. na adres: Akademia Sztuk Teatralnych im. St. Wyspiańskiego w Krakowie, ul. Straszewskiego 21 – 22, 31 – 109 Kraków albo bezpośrednio w Kancelarii Rektora lub w Dziale Kadr AST przy ul. Straszewskiego 21 – 22 w Krakowie.

Decyduje data wpływu dokumentów do AST, a nie data stempla pocztowego.

Konkurs zostanie rozstrzygnięty do dnia 20 września 2021 r. Konkurs może zostać odwołany w każdym czasie bez podania przyczyny. Konkurs może zostać zakończony bez rozstrzygnięcia.

AST im. St. Wyspiańskiego w Krakowie nie zapewnia mieszkań.

Rektor AST prof. dr hab. Dorota Segda

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na jszewczyk@ast.krakow.pl