adiunkt

Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych
Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Forma zatrudnienia: Etat
 • Dziedzina nauki: Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych

REKTOR UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO W KATOWICACH ogłasza otwarty konkurs na stanowisko adiunkta w grupie pracowników dydaktycznych.

Miejsce pracy: Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych

Adres miejsca pracy: ul. 75 Pułku Piechoty 1, 41-500 Chorzów

Liczba dostępnych stanowisk: 1

nr ref. 38/2022/NA/WNST

Słowa kluczowe: biofizyka, optometria, optyka okularowa

Do konkursu mogą przystąpić osoby spełniające warunki określone w art. 113 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20.07.2018 r. (t.j. Dz.U. 2021 poz. 478 z późn. zm.).
 
GŁÓWNE OBOWIĄZKI:

 • prowadzenie zajęć dydaktycznych z zakresu biofizyki, w szczególności z zakresu optyki okularowej i optometrii, elementów okulistyki, statystyki medycznej, oraz biofizyki molekularnej i mikroskopii oraz zastosowania zaawansowanych metod do badania układów biologicznych, wg zasad obowiązujących w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach i wskazanych przez dyrektora kierunków: Biofizyka, Fizyka, Fizyka Medyczna, Mikro- i Nanotechnologia na Wydziale Nauk Ścisłych i Technicznych,
 • realizowanie zadań organizacyjnych zgodnie z Indywidualnym Przydziałem Obowiązków,
 • wsparcie merytoryczne działań na wydziale dotyczących pozyskiwania grantów o charakterze dydaktycznym lub naukowo-szkoleniowym,
 • wsparcie merytoryczne oraz organizacyjne działań na wydziale dotyczących współpracy z partnerami biznesowymi oraz organizacjami branżowymi,
 • tworzenie oferty dydaktycznej wydziału wraz z uwzględnieniem spełniania przez nią wymagań kwalifikacji do wykonywania przez absolwentów zawodu optometrysty i optyka okularowego oraz umiędzynarodowienia kierunku,
 • aktywna współpraca z otoczeniem społeczno-gospodarczym (szkolenia, staże, praktyki, konferencje w dziedzinie optometrii i optyki okularowej).

 
WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE:

 • co najmniej stopień naukowy doktora w dyscyplinie nauk fizycznych,
 • co najmniej trzyletnie doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych w uczelni wyższej, w szczególności z zakresu optyki okularowej oraz biofizyki,
 • udokumentowane osiągnięcia dydaktyczne i popularyzatorskie,
 • umiejętność prowadzenia zajęć dydaktycznych z wykorzystaniem narzędzi dydaktyki zdalnej,
 • znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym prowadzenie zajęć dydaktycznych,
 • znajomość języka polskiego w stopniu umożliwiającym prowadzenie zajęć dydaktycznych lub gotowość do nauki języka polskiego (dotyczy cudzoziemców).

WYMAGANIA DODATKOWE:

 • doświadczenie w zakresie ubiegania się o granty o charakterze dydaktycznym/naukowo-szkoleniowym w ramach konkursów krajowych (NCBiR, NCN, MNiSW) lub międzynarodowych,
 • autorstwo/współautorstwo publikacji o charakterze dydaktycznym lub popularnonaukowym,
 • doświadczenie w pracach organizacyjnych na rzecz uczelni, np. w organizacji/tworzeniu nowych kierunków studiów lub specjalności na kierunku, w organizacji konferencji dydaktycznych, naukowo-szkoleniowych lub branżowych,
 • doświadczenie we współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym,
 • dodatkowym atutem będzie posiadanie dorobku naukowego w zakresie fizyki, inżynierii biomedycznej, biofizyki, optyki okularowej, optometrii lub okulistyki.

 
OFERUJEMY:

 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w na czas określony (4 lata), w wymiarze 1 etatu, 
 • zatrudnienie w Uniwersytecie w ramach podstawowego miejsca pracy, 
 • zadaniowy czas pracy,
 • możliwość rozwoju zawodowego,
 • pakiet świadczeń socjalnych,
 • możliwość korzystania z programu grupowego ubezpieczenia na życie dla pracowników Uniwersytetu i ich współmałżonków/partnerów życiowych oraz pełnoletnich dzieci,
 • możliwość korzystania z prywatnej opieki medycznej w ramach dodatkowego ubezpieczenia zdrowotnego dla pracowników Uniwersytetu i  ich współmałżonków/ partnerów życiowych oraz dzieci,
 • możliwość korzystania z Pracowniczego Programu Emerytalnego oraz grupowego ubezpieczenia emerytalnego POGODNA JESIEŃ.
   

 WYMAGANE DOKUMENTY:

 • życiorys naukowy (CV) wraz z listem motywacyjnym,
 • kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje (w tym dyplom uzyskania stopnia naukowego doktora lub zaświadczenie o nadaniu stopnia naukowego doktora, dyplom uzyskania tytułu zawodowego magistra lub równorzędnego),
 • inna dokumentacja określona w warunkach konkursu.
   

HARMONOGRAM KONKURSU:

termin składania ofert upływa z dniem:  5 września 2022 r. (godz. 23.59)
rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia:  5 października 2022 r.
 

ZGŁOSZENIA:

Przesłanie aplikacji w odpowiedzi na niniejsze zgłoszenie oznacza przyjęcie do wiadomości treści klauzuli informacyjnej RODO dla kandydatów do pracy, której treść jest dostępna w formularzu aplikacyjnym.

Wymagane dokumenty należy złożyć w formie elektronicznej za pośrednictwem formularza, klikając w słowo „Aplikuj”.

Aplikacje, które wpłyną po terminie, aplikacje niekompletne oraz złożone w innym trybie niż wskazany w ogłoszeniu nie będą rozpatrywane. Informujemy, że Uniwersytet zastrzega sobie możliwość pozostawienia konkursu bez rozstrzygnięcia.

WAŻNE INFORMACJE:

Warunkiem niezbędnym do zatrudnienia kandydata wyłonionego w postępowaniu konkursowym jest spełnienie wymogów określonych w art. 113 i 118 oraz dopełnienie obowiązków wynikających z art. 265 ust. 4, 5, 13 ustawy  – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20.07.2018 r. (t.j. Dz.U. 2021 poz. 478 z późn. zm.).

W przypadku ubiegania się o zatrudnienie w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach jako podstawowym miejscu pracy, kandydaci zatrudnieni w ramach podstawowego miejsca pracy w innej uczelni, na dzień zatrudnienia powinni spełniać wymóg określony w art. 120 ust. 2 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20.07.2018 r. (t.j. Dz.U. 2021poz. 478 z późn. zm.), zgodnie z którym nauczyciel akademicki może mieć jednocześnie tylko jedno podstawowe miejsce pracy.

W przypadku kandydatów, których dyplomy o nadaniu tytułu zawodowego/stopnia naukowego/tytułu naukowego, zgodnie z prawem obowiązującym na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, wymagają nostryfikacji, zatrudnienie jest możliwe dopiero po dopełnieniu procedury nostryfikacji dyplomu.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na dhr@us.edu.pl