adiunkt

Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych
Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Forma zatrudnienia: Etat
 • Dziedzina nauki: Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych

REKTOR UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO W KATOWICACH ogłasza otwarty konkurs na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych

Miejsce pracy: Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych, Instytut Fizyki

Adres miejsca pracy: ul. 75 Pułku Piechoty 1, 41-500 Chorzów

Liczba dostępnych stanowisk: 1

Nr ref.: 27/2022/NA/WNST/IFiz/02

Słowa kluczowe: biofizyka, hodowla komórek in vitro, mechanizmy działania leków,  RT-PCR, Western Blot, Elisa, test kometa,  mikroskopia konfokalna, mikroskopia fluoroscencyjna

Do konkursu mogą przystąpić osoby spełniające warunki określone w art. 113 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20.07.2018 r. (t.j. Dz.U. 2022 poz. 574).
 
GŁÓWNE OBOWIĄZKI:

 • prowadzenie badań naukowych,
 • prowadzenie zajęć dydaktycznych na studiach I-III stopnia, na kierunkach: fizyka i pokrewne, informatyka;
 • zrealizowanie rocznego wymiaru zajęć dydaktycznych w wysokości 210 godzin,
 • realizowanie zadań organizacyjnych zgodnie z Indywidualnym Przydziałem Obowiązków.

 WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE:

 • co najmniej stopień naukowy doktora w dyscyplinie nauk fizycznych lub pokrewnych,
 • doświadczenie w prowadzeniu badań w zakresie biofizyki, w szczególności badań związanych z wykorzystywaniem hodowli komórkowych in vitro tj. hodowli komórek nowotworowych różnego typu oraz komórek prawidłowych w formacie 2D oraz 3D wraz z umiejętnością wyprowadzanie linii pierwotnych z tkanek,
 • doświadczenie w wykorzystywaniu technik analizy genów oraz białek tj. m.in. RT-PCR, Western Blot, Elisa, test kometa, w kontekście określenia mechanizmu działania nieznanej substancji o potencjalnym zastosowaniu medycznym, znajomość metod obrazowania przy użyciu mikroskopii konfokalnej oraz fluoroscencyjnej,
 • udokumentowany dorobek naukowy w dyscyplinie nauk fizycznych (Scopus, Web of Science),
 • aktualny wysoko punktowany dorobek naukowy publikowany w czasopismach ewaluacyjnych dla dyscypliny nauki fizyczne lub pokrewne, dokumentujących doświadczenie w badaniach cytotoksyczności potencjalnych leków małocząsteczkowych, fotouczulaczy oraz nanomateriałów,
 • doświadczenie w obsłudze sprzętu związanego z w/w technikami,
 • udokumentowana międzynarodowa aktywność badawcza, w tym w szczególności zrealizowane staże naukowe,
 • doświadczenie w kierowaniu/realizowaniu/pozyskiwaniu projektów badawczych/grantów lub udokumentowana historia ubiegania się o środki na finansowanie badań w instytucjach krajowych lub zagranicznych,
 • przedstawienie planu badań naukowych,
 • znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym prowadzenie zajęć dydaktycznych,
 • umiejętność poprowadzenia zajęć z informatyki, w szczególności z zakresu użytkowania systemów operacyjnych (Linux i Windows) oraz semantyki wyrażeń regularnych,
 • gotowość do prowadzenia zajęć z biofizyki: Pharmacology and pharmacognosy, Genetyka molekularna, Struktura, funkcje, rozwój i bioróżnorodność, metody mikroskopowe w badaniach układów biologicznych, metody mikroskopowe,
 • znajomość języka polskiego w stopniu umożliwiającym prowadzenie zajęć dydaktycznych lub gotowość do nauki języka polskiego (dotyczy cudzoziemców). 

WYMAGANIA DODATKOWE:

 • gotowość do pełnienia roli lidera zespołu badawczego,
 • gotowość do mobilności naukowej/dydaktycznej,
 • umiejętność współpracy w zespole badawczym,
 • samodzielność, dobra organizacja pracy własnej.

 
WARUNKI ZATRUDNIENIA:

 1. zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w na czas określony (4 lata), w wymiarze 1 etatu, 
 2. zatrudnienie w Uniwersytecie w ramach podstawowego miejsca pracy, 
 3. wynagrodzenie zasadnicze zgodne z Regulaminem wynagradzania pracowników Uniwersytetu,
 4. dodatkowe składniki wynagrodzenia zgodnie z Regulaminem wynagradzania pracowników Uniwersytetu,
 5. dodatek projakościowy za szczególne osiągniecia zgodnie z obowiązującymi zasadami,
 6. zadaniowy czas pracy,
 7. możliwość rozwoju zawodowego,
 8. pakiet świadczeń socjalnych,
 9. możliwość korzystania z programu grupowego ubezpieczenia na życie dla pracowników Uniwersytetu i ich współmałżonków/partnerów życiowych oraz pełnoletnich dzieci,
 10. możliwość korzystania z prywatnej opieki medycznej w ramach dodatkowego ubezpieczenia zdrowotnego dla pracowników Uniwersytetu i  ich współmałżonków/ partnerów życiowych oraz dzieci,
 11. możliwość korzystania z Pracowniczego Programu Emerytalnego oraz grupowego ubezpieczenia emerytalnego POGODNA JESIEŃ.
   

 WYMAGANE DOKUMENTY:

 • życiorys naukowy (CV) wraz z listem motywacyjnym,
 • kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje (w tym dyplom uzyskania stopnia naukowego doktora lub zaświadczenie o nadaniu stopnia naukowego doktora, dyplom uzyskania tytułu zawodowego magistra lub równorzędnego),
 • inna dokumentacja określona w warunkach konkursu.
   

HARMONOGRAM KONKURSU:

 • termin składania ofert upływa z dniem: 4 grudnia 2022 r. (godz. 23.59)
 • rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia: 4 lutego 2023 r.
   

ZGŁOSZENIA:

Przesłanie aplikacji w odpowiedzi na niniejsze zgłoszenie oznacza przyjęcie do wiadomości treści klauzuli informacyjnej RODO dla kandydatów do pracy, której treść jest dostępna w formularzu aplikacyjnym.

Wymagane dokumenty należy złożyć w formie elektronicznej za pośrednictwem formularza, dostępnego pod linkiem:

https://system.erecruiter.pl/FormTemplates/RecruitmentForm.aspx?webid=DF6F474E-3D20-494E-927B-D2F6311E1CF8&skkcfg=80847a8bea48474dad983b5a2a3e1d90&skkExternalOfferId=142062&skkCountryId=1&skkRegionId=13

Aplikacje, które wpłyną po terminie, aplikacje niekompletne oraz złożone w innym trybie niż wskazany w ogłoszeniu nie będą rozpatrywane. Informujemy, że Uniwersytet zastrzega sobie możliwość pozostawienia konkursu bez rozstrzygnięcia.

WAŻNE INFORMACJE:

Komisja konkursowa podejmuje decyzję o rozstrzygnięciu lub pozostawieniu konkursu bez rozstrzygnięcia. Ostateczną decyzję o zatrudnieniu rekomendowanego Kandydata podejmuje Rektor.

Warunkiem niezbędnym do zatrudnienia kandydata wyłonionego w postępowaniu konkursowym jest spełnienie wymogów określonych w art. 113 i 118 oraz dopełnienie obowiązków wynikających z art. 265 ust. 4, 5, 13 ustawy  – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20.07.2018 r. (t.j. Dz.U. 2022 poz. 574).

W przypadku ubiegania się o zatrudnienie w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach jako podstawowym miejscu pracy, kandydaci zatrudnieni w ramach podstawowego miejsca pracy w innej uczelni, na dzień zatrudnienia powinni spełniać wymóg określony w art. 120 ust. 2 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20.07.2018 r. (t.j. Dz.U. 2022 poz. 574), zgodnie z którym nauczyciel akademicki może mieć jednocześnie tylko jedno podstawowe miejsce pracy.

W przypadku kandydatów, których dyplomy o nadaniu tytułu zawodowego/stopnia naukowego/tytułu naukowego, zgodnie z prawem obowiązującym na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, wymagają nostryfikacji, zatrudnienie jest możliwe dopiero po dopełnieniu p

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na dhr@us.edu.pl