adiunkt

Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych
Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Miejsce: Chorzów
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę
 • Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych

Opis stanowiska

REKTOR UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO W KATOWICACH ogłasza otwarty konkurs na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych

Miejsce pracy: Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych, Instytut Inżynierii Materiałowej

Adres miejsca pracy: ul. 75 Pułku Piechoty 1A,  41-500 Chorzów

Liczba dostępnych stanowisk: 1       

Nr ref.: 18/2022/NA/WNST/IIM/01                                             

Słowa kluczowe: metaliczne materiały inżynierskie, materiały biomedyczne, metody badań strukturalnych i mechanicznych materiałów, procesy utleniania termicznego, tarcia i korozji materiałów.

Do konkursu mogą przystąpić osoby spełniające warunki określone w art. 113 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20.07.2018 r. (t.j. Dz.U. 2022 poz. 574 ).
 
GŁÓWNE OBOWIĄZKI:

 • prowadzenie badań naukowych niezbędnych do rozwoju dyscypliny inżynieria materiałowa w zakresie modyfikacji struktury i właściwości materiałów na bazie tytanu oraz magnezu dla potrzeb konstrukcyjnych i medycznych,
 • publikowanie wyników badań, przede wszystkim w czasopismach z liczbą punktów ministerialnych nie mniejszą niż 100 zgodnie z listą MNiE,
 • rozpowszechnianie wyników badań naukowych oraz udział w konferencjach naukowych krajowych i międzynarodowych,
 • uczestnictwo w projektach badawczych finansowanych ze środków krajowych i/lub zagranicznych,
 • realizacja zajęć dydaktycznych na studiach I i II stopnia na kierunkach prowadzonych przez WNST, w tym w języku angielskim,
 • realizowanie zadań organizacyjnych w zakresie promocji dyscypliny inżynierii materiałowej i popularyzacji wiedzy.

 
WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE:

 • co najmniej stopień naukowy doktora w dyscyplinie inżynieria materiałowa lub inżynieria mechaniczna,
 • znajomość metod badawczych oraz doświadczenie w prowadzeniu badań strukturalnych, właściwości mechanicznych i tribologicznych metalicznych materiałów inżynierskich i/lub biomedycznych,
 • aktualny wysoko punktowany dorobek naukowy w dyscyplinie inżynierii materiałowej, indeksowany w bazach Scopus lub Web of Science, w tym także jako pierwszy autor lub korespondencyjny,
 • doświadczenie w kierowaniu/realizowaniu/pozyskiwaniu projektów badawczych krajowych i/lub międzynarodowych, w szczególności ERC, udokumentowana historia ubiegania się o środki na finansowanie badań w instytucjach krajowych lub zagranicznych,
 • udokumentowana międzynarodowa aktywność badawcza potwierdzona wspólnych publikacjami,
 • udokumentowany krajowy lub zagraniczny staż naukowy,
 • znajomość metod badawczych związanych z otrzymywaniem metalicznych materiałów inżynierskich lub biomedycznych,
 • umiejętność obsługi aparatury do badań właściwości mechanicznych i tribologicznych,
 • doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych w uczelni wyższej w zakresie dyscypliny inżynierii materiałowej lub pokrewnej,
 • umiejętność prowadzenia zajęć dydaktycznych z wykorzystaniem narzędzi dydaktyki zdalnej,
 • znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym prowadzenie zajęć dydaktycznych,
 • znajomość języka polskiego w stopniu umożliwiającym prowadzenie zajęć dydaktycznych lub gotowość do nauki języka polskiego (dotyczy cudzoziemców).

WYMAGANIA DODATKOWE:

 • umiejętność obsługi oprogramowania do przetwarzania i wizualizacji danych (np. Origin) oraz symulacji (typu CAD i/lub MES).
 • znajomość metod i aparatury do badań strukturalnych (DSC, XRD, SEM),
 • przedstawienie w co najmniej dwóch listów referencyjnych,
 • umiejętność współpracy w zespole badawczym,
 • gotowość do mobilności naukowej,
 • gotowość do podejmowania współpracy z przemysłem poprzez udział w projektach finansowanych przez NCBiR i/lub aktywny udział w pozyskiwaniu takich projektów,
 • kompetencje pozwalające na umiędzynarodowienie działalności naukowej: umiejętność pisania publikacji w języku angielskim.

 
WARUNKI ZATRUDNIENIA:

 1. zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w na czas określony (4 lata),w wymiarze 1 etatu,
 2. zatrudnienie w Uniwersytecie w ramach podstawowego miejsca pracy,
 3. wynagrodzenie zasadnicze zgodne z Regulaminem wynagradzania pracowników Uniwersytetu,
 4. dodatkowe składniki wynagrodzenia zgodnie z Regulaminem wynagradzania pracowników Uniwersytetu,
 5. dodatek projakościowy za szczególne osiągnięcia zgodnie z obowiązującymi zasadami,
 6. roczny wymiar zajęć dydaktycznych w wysokości 210 godzin,
 7. zadaniowy czas pracy,
 8. możliwość rozwoju zawodowego,
 9. pakiet świadczeń socjalnych,
 10. możliwość korzystania z programu grupowego ubezpieczenia na życie dla pracowników Uniwersytetu i ich współmałżonków/partnerów życiowych oraz pełnoletnich dzieci,
 11. możliwość korzystania z prywatnej opieki medycznej w ramach dodatkowego ubezpieczenia zdrowotnego dla pracowników Uniwersytetu i  ich współmałżonków/ partnerów życiowych oraz dzieci,
 12. możliwość korzystania z Pracowniczego Programu Emerytalnego oraz grupowego ubezpieczenia emerytalnego POGODNA JESIEŃ.
   

WYMAGANE DOKUMENTY:

 1. życiorys naukowy (CV) wraz z listem motywacyjnym,
 2. kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje (w tym dyplom uzyskania stopnia naukowego doktora lub
 3. zaświadczenie o nadaniu stopnia naukowego doktora, dyplom uzyskania tytułu zawodowego magistra lub równorzędnego),
 4. lista publikacji,
 5. inna dokumentacja określona w warunkach konkursu.
   

 HARMONOGRAM KONKURSU:

termin składania ofert upływa z dniem: 16 stycznia 2023 r. (godz. 23.59)
rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia: 16 marca 2023 r.
 

 ZGŁOSZENIA:

Przesłanie aplikacji w odpowiedzi na niniejsze zgłoszenie oznacza przyjęcie do wiadomości treści klauzuli informacyjnej RODO dla kandydatów do pracy, której treść jest dostępna w formularzu aplikacyjnym.

Wymagane dokumenty należy złożyć w formie elektronicznej za pośrednictwem formularza, dostępnego pod linkiem:

https://system.erecruiter.pl/FormTemplates/RecruitmentForm.aspx?webid=04E7A792-FCF9-4399-8302-D16F15FF5B17&skkcfg=80847a8bea48474dad983b5a2a3e1d90&skkExternalOfferId=146051&skkCountryId=1&skkRegionId=13 

Aplikacje, które wpłyną po terminie, aplikacje niekompletne oraz złożone w innym trybie niż wskazany w ogłoszeniu nie będą rozpatrywane. Informujemy, że Uniwersytet zastrzega sobie możliwość pozostawienia konkursu bez rozstrzygnięcia.

WAŻNE INFORMACJE:

Komisja konkursowa podejmuje decyzję o rozstrzygnięciu lub pozostawieniu konkursu bez rozstrzygnięcia. Ostateczną decyzję o zatrudnieniu rekomendowanego Kandydata podejmuje Rektor.

Warunkiem niezbędnym do zatrudnienia kandydata wyłonionego w postępowaniu konkursowym jest spełnienie wymogów określonych w art. 113 i 118 oraz dopełnienie obowiązków wynikających z art. 265 ust. 4, 5, 13 ustawy  – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20.07.2018 r. (t.j. Dz.U. 2022 poz. 574).

W przypadku ubiegania się o zatrudnienie w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach jako podstawowym miejscu pracy, kandydaci zatrudnieni w ramach podstawowego miejsca pracy w innej uczelni, na dzień zatrudnienia powinni spełniać wymóg określony w art. 120 ust. 2 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20.07.2018 r. (t.j. Dz.U. 2022 poz. 574), zgodnie z którym nauczyciel akademicki może mieć jednocześnie tylko jedno podstawowe miejsce pracy.

W przypadku kandydatów, których dyplomy o nadaniu tytułu zawodowego/stopnia naukowego/tytułu naukowego, zgodnie z prawem obowiązującym na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, wymagają nostryfikacji, zatrudnienie jest możliwe dopiero po dopełnieniu procedury nostryfikacji dyplomu.

Załączniki