adiunkt

Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych
Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Miejsce: Chorzów
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę
 • Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych

Opis stanowiska

REKTOR UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO W KATOWICACH ogłasza otwarty konkurs na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych

Miejsce pracy: Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych, Instytut Inżynierii Materiałowej

Adres miejsca pracy: ul. 75 Pułku Piechoty 1A, 41-500 Chorzów

Liczba dostępnych stanowisk: 1 

Nr ref.: 51/2022/NA/WNST/IIM                                                     

Słowa kluczowe: inżynieria materiałowa, metale i stopy, metalurgia proszków, badania strukturalne, mikroskopia elektronowa, kalorymetria różnicowa

Do konkursu mogą przystąpić osoby spełniające warunki określone w art. 113 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20.07.2018 r. (t.j. Dz.U. 2022 poz. 574).
 
GŁÓWNE OBOWIĄZKI:

 • prowadzenie badań naukowych w dyscyplinie inżynieria materiałowa z wykorzystaniem technik skaningowej i transmisyjnej mikroskopii elektronowej oraz kalorymetrii różnicowej,
 • rozwijanie technologii wytwarzania funkcjonalnych materiałów metalicznych,
 • prowadzenie zajęć dydaktycznych w języku polskim i angielskim na studiach I i II stopnia,
 • występowanie o finansowanie projektów badawczych i rozwojowych m.in. w konkursach NCN, NCBiR lub innych źródeł zewnętrznych,
 • upowszechnianie uzyskanych wyników badań,
 • realizowanie zadań organizacyjnych w zakresie promocji dyscypliny inżynierii materiałowej i popularyzacji wiedzy.

 
WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE:

 • co najmniej stopień naukowy doktora nauk technicznych w dyscyplinie inżynieria materiałowa lub pokrewnej,
 • doświadczenie w prowadzeniu badań w dyscyplinie inżynieria materiałowa, w tym obszarze funkcjonalnych materiałów metalicznych, udokumentowane aktualnymi publikacjami z listy JCR (JournalCitationReports),
 • aktualny dorobek naukowy w dyscyplinie indeksowany w bazach (np. Scopus lub Web of Science),
 • znajomość metod oraz doświadczenie w prowadzeniu badań strukturalnych materiałów,
 • udokumentowany (co najmniej 1 miesięczny) zagraniczny/krajowy staż naukowy,
 • doświadczenie w realizacji projektów naukowych,
 • udokumentowana historia ubiegania się o środki na finansowanie projektów w instytucjach krajowych lub zagranicznych,
 • udział w krajowym/międzynarodowym projekcie badawczym finansowanym przez źródła zewnętrzne,
 • doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych na uczelni wyższej, w szczególności w obszarze inżynieria materiałowa,
 • umiejętność prowadzenia zajęć dydaktycznych z wykorzystaniem narzędzi dydaktyki zdalnej,
 • znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym prowadzeniu zajęć dydaktycznych,
 • znajomość języka polskiego w stopniu umożliwiającym prowadzenie zajęć dydaktycznych lub gotowość do nauki języka polskiego (dotyczy cudzoziemców),
 • udokumentowane aktywności popularyzujące naukę.

WYMAGANIA DODATKOWE:

 • doświadczenie w wytwarzaniu funkcjonalnych metalicznych materiałów inżynierskich technikami topienia łukowego oraz metalurgii proszków,
 • aktualne doświadczenie w prezentowaniu wyników badań na konferencjach krajowych i międzynarodowych,
 • umiejętność obsługi oprogramowania specjalistycznego przeznaczonego do: tworzenia profesjonalnych dokumentów, przetwarzania i wizualizacji danych pomiarowych oraz obsługi procesów pomiarowych aparaturą przeznaczoną do badań strukturalnych,
 • doświadczenie w prowadzeniu badań strukturalnych materiałów z zastosowaniem nowoczesnych metod pomiarowych (np. DSC, XRD, SEM/TEM),
 • gotowość do mobilności dydaktycznej i naukowej,
 • gotowość do dzielenia się wiedzą i doświadczeniem,
 • gotowość do podejmowania współpracy z przemysłem,
 • kompetencje pozwalające na umiędzynarodowienie działalności naukowej (w szczególności znajomość języka angielskiego pozwalająca na pisanie publikacji w tym języku),
 • umiejętność współpracy w zespole badawczym.

 
WARUNKI ZATRUDNIENIA:

 1. zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w na czas określony (4 lata), w wymiarze 1 etatu,
 2. zatrudnienie w Uniwersytecie w ramach podstawowego miejsca pracy,
 3. wynagrodzenie zasadnicze zgodne z Regulaminem wynagradzania pracowników Uniwersytetu,
 4. dodatkowe składniki wynagrodzenia zgodnie z Regulaminem wynagradzania pracowników Uniwersytetu,
 5. dodatek projakościowy za szczególne osiągniecia zgodnie z obowiązującymi zasadami,
 6. roczny wymian zajęć dydaktycznych w wysokości 210 godzin,
 7. zadaniowy czas pracy,
 8. możliwość rozwoju zawodowego,
 9. pakiet świadczeń socjalnych,
 10. możliwość korzystania z programu grupowego ubezpieczenia na życie dla pracowników Uniwersytetu i ich współmałżonków/partnerów życiowych oraz pełnoletnich dzieci,
 11. możliwość korzystania z prywatnej opieki medycznej w ramach dodatkowego ubezpieczenia zdrowotnego dla pracowników Uniwersytetu i  ich współmałżonków/ partnerów życiowych oraz dzieci,
 12. możliwość korzystania z Pracowniczego Programu Emerytalnego oraz grupowego ubezpieczenia emerytalnego POGODNA JESIEŃ.
   

WYMAGANE DOKUMENTY:

 • życiorys naukowy (CV) wraz z listem motywacyjnym,
 • kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje (w tym dyplom uzyskania stopnia naukowego doktora lub zaświadczenie o nadaniu stopnia naukowego doktora, dyplom uzyskania tytułu zawodowego magistra lub równorzędnego),
 • wykaz publikacji,
 • inna dokumentacja potwierdzająca osiągnięcia w pracy naukowej i dydaktycznej.
   

HARMONOGRAM KONKURSU:

termin składania ofert upływa z dniem: 28 lutego 2023 r. ( godz. 23:59; czasu CET)
rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia: 28 kwietnia 2023 r.
 

ZGŁOSZENIA:

Przesłanie aplikacji w odpowiedzi na niniejsze zgłoszenie oznacza przyjęcie do wiadomości treści klauzuli informacyjnej RODO dla kandydatów do pracy, której treść jest dostępna w formularzu aplikacyjnym.

Wymagane dokumenty należy złożyć w formie elektronicznej za pośrednictwem formularza, dostępnego pod linkiem:

https://system.erecruiter.pl/FormTemplates/RecruitmentForm.aspx?webid=7526F88B-0854-4475-8D1C-97E51E683594&skkcfg=80847a8bea48474dad983b5a2a3e1d90&skkExternalOfferId=147197&skkCountryId=1&skkRegionId=13

Aplikacje, które wpłyną po terminie, aplikacje niekompletne oraz złożone w innym trybie niż wskazany w ogłoszeniu nie będą rozpatrywane. Informujemy, że Uniwersytet zastrzega sobie możliwość pozostawienia konkursu bez rozstrzygnięcia.

WAŻNE INFORMACJE:

Komisja konkursowa podejmuje decyzję o rozstrzygnięciu lub pozostawieniu konkursu bez rozstrzygnięcia. Ostateczną decyzję o zatrudnieniu rekomendowanego Kandydata podejmuje Rektor.

Warunkiem niezbędnym do zatrudnienia kandydata wyłonionego w postępowaniu konkursowym jest spełnienie wymogów określonych w art. 113 i 118 oraz dopełnienie obowiązków wynikających z art. 265 ust. 4, 5, 13 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20.07.2018 r. (t.j. Dz.U. 2022 poz. 574).

W przypadku ubiegania się o zatrudnienie w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach jako podstawowym miejscu pracy, kandydaci zatrudnieni w ramach podstawowego miejsca pracy w innej uczelni, na dzień zatrudnienia powinni spełniać wymóg określony w art. 120 ust. 2 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20.07.2018 r. (t.j. Dz.U. 2022 poz. 574), zgodnie z którym nauczyciel akademicki może mieć jednocześnie tylko jedno podstawowe miejsce pracy.

W przypadku kandydatów, których dyplomy o nadaniu tytułu zawodowego/stopnia naukowego/tytułu naukowego, zgodnie z prawem obowiązującym na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, wymagają nostryfikacji, zatrudnienie jest możliwe dopiero po dopełnieniu procedury nostryfikacji dyplomu.

 

Załączniki