adiunkt (post-doc)

Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych
Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Forma zatrudnienia: Etat
 • Dziedzina nauki: Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych

REKTOR UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO W K­ATOWICACH ogłasza otwarty konkurs na stanowisko adiunkta (post-doc) w grupie pracowników badawczych, w ramach projektu pt.: „Zachowanie materiałów formujących stan szklisty w obecności silnego pola elektrycznego – dynamika w obszarze odpowiedzi nieliniowej i indukowane zewnętrznym polem elektrycznym zmiany w tendencji do krystalizacji”, pod kierownictwem dr hab. inż. Karoliny Adrjanowicz.

Miejsce pracy: Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych, Instytut Fizyki

Adres miejsca pracy: ul. 75 Pułku Piechoty 1, 41-500 Chorzów  

Liczba dostępnych stanowisk: 1

nr ref. 41/2022/NA/WNST/IFiz/p-d                                                

Słowa kluczowe: dynamika molekularna, formowanie stanu szklistego, krystalizacja, silne pole elektryczne, wysokie ciśnienie, spektroskopia dielektryczna

Do konkursu mogą przystąpić osoby spełniające warunki określone w art. 113 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20.07.2018 r. (t.j. Dz.U. 2021 poz. 478 ze. zm.).

GŁÓWNE OBOWIĄZKI:

 • pomiary nieliniowych efektów dielektrycznych wybranych cieczy formujących stan szklisty w obecności silnego pola elektrycznego,
 • badanie wpływu silnego pola elektrycznego na przebieg reakcji polimeryzacji,
 • pomiar fizycznego starzenia szkieł w obecności (bądź też nie) silnego pola elektrycznego.

WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE:

 • co najmniej stopień doktora w dyscyplinie nauk fizycznych, chemicznych lub inżynierii materiałowej,
 • doświadczenie w prowadzeniu badań w zakresie dynamiki miękkiej materii skondensowanej (zwłaszcza ciecze i polimery formujące stan szklisty) w wykorzystaniem techniki spektroskopii dielektrycznej,
 • doświadczenie w prowadzeniu badań dielektrycznych cieczy formujących stan szklisty w obecności silnego pola elektrycznego i analizy uzyskanych wyników,
 • doświadczenie w prowadzeniu badań poświęconych procesowi starzenia szkieł i analizie uzyskanych wyników,
 • udokumentowany dorobek naukowy w dyscyplinie nauk fizycznych i chemicznych (zwłaszcza w zakresie badań poświęconych szeroko pojętej grupie materiałów formujących stan szklisty),
 • autorstwo lub współautorstwo w okresie ostatnich 3 lat przynajmniej sześciu publikacji w czasopismach ewaluacyjnych dla dyscypliny nauki fizyczne lub/i chemiczne,
 • znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym prowadzenie komunikacji naukowej.

WYMAGANIA DODATKOWE:

 • gotowość do mobilności naukowej,
 • umiejętność współpracy w zespole badawczym,
 • samodzielność, dobra organizacja pracy własnej.

Dodatkowo informujemy, iż kandydat musi spełnić następujące warunki:

 1. Kierownik projektu nie był promotorem/promotorem pomocniczym w przewodzie doktorskim kandydata (dopuszcza się zatrudnienie w projekcie na stanowisku typu post-doc jednej osoby niespełniającej tego kryterium).
 2. Uzyskał stopień doktora w roku zatrudnienia w projekcie lub w okresie 7 lat przed 1 stycznia roku zatrudnienia w projekcie.
 3. W okresie pobierania wynagrodzenia etatowego nie będzie pobierać innego wynagrodzenia ze środków przyznanych w ramach kosztów bezpośrednich z projektów badawczych finansowanych w ramach konkursów NCN.
 4. W okresie pobierania wynagrodzenia etatowego nie będzie pobierać wynagrodzenia u innego pracodawcy na podstawie umowy o pracę, w tym również u pracodawcy.

WARUNKI ZATRUDNIENIA:

 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w na czas określony 6 miesięcy w wymiarze pełnego etatu,
 • zatrudnienie w Uniwersytecie w ramach podstawowego miejsca pracy,
 • wynagrodzenie zasadnicze w wysokości 9500 zł brutto miesięcznie (w tym koszty leżące po stronie pracodawcy),
 • dodatkowe składniki wynagrodzenia zgodnie z Regulaminem wynagradzania pracowników UŚ,
 • finansowanie udziału w konferencjach naukowych,
 • dodatek projakościowy za szczególne osiągnięcia zgodnie z zarządzeniem nr 186/2020 Rektora UŚ,
 • zadaniowy czas pracy,
 • możliwość rozwoju zawodowego,
 • mentoring w pisaniu artykułów naukowych, wniosków grantowych, oraz w sprawach dotyczących profesjonalnego rozwoju.
 • pracę w profesjonalnym i przyjaznym zespole,
 • pakiet świadczeń socjalnych,
 • możliwość korzystania z programu grupowego ubezpieczenia na życie dla pracowników Uniwersytetu i ich współmałżonków/partnerów życiowych oraz pełnoletnich dzieci,
 • możliwość korzystania z prywatnej opieki medycznej w ramach dodatkowego ubezpieczenia zdrowotnego dla pracowników Uniwersytetu i ich współmałżonków/ partnerów życiowych oraz dzieci,
 • możliwość korzystania z Pracowniczego Programu Emerytalnego oraz grupowego ubezpieczenia emerytalnego POGODNA JESIEŃ. 

WYMAGANE DOKUMENTY:

 1. życiorys naukowy (CV) wraz z listem motywacyjnym,
 2. kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje (w tym dyplom uzyskania stopnia naukowego doktora lub zaświadczenie o nadaniu stopnia naukowego doktora, dyplom uzyskania tytułu zawodowego magistra lub równorzędnego),
 3. wykaz publikacji,
 4. inna dokumentacja potwierdzająca osiągnięcia w pracy naukowej, o której mowa w wymaganiach konkursowych. 

HARMONOGRAM KONKURSU:

 • termin składania ofert upływa z dniem: 30 listopada 2022 r. (godz. 23:59; czasu CET)
 • rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia: 31 grudnia 2022 r.

ZGŁOSZENIA: Przesłanie aplikacji w odpowiedzi na niniejsze zgłoszenie oznacza przyjęcie do wiadomości treści klauzuli informacyjnej RODO dla kandydatów do pracy. Wymagane dokumenty należy złożyć w formie elektronicznej za pośrednictwem formularza dostępnego pod linkiem: https://system.erecruiter.pl/FormTemplates/RecruitmentForm.aspx?webid=141FA79B-77F6-4809-A384-F818D2B1FC5A&skkcfg=80847a8bea48474dad983b5a2a3e1d90&skkExternalOfferId=118834&skkCountryId=1&skkRegionId=13

Aplikacje, które wpłyną po terminie, aplikacje niekompletne oraz złożone w innym trybie niż wskazany w ogłoszeniu nie będą rozpatrywane.  Informujemy, że Uniwersytet zastrzega sobie możliwość pozostawienia konkursu bez rozstrzygnięcia.

WAŻNE INFORMACJE:

Warunkiem niezbędnym do zatrudnienia kandydata wyłonionego w postępowaniu konkursowym jest spełnienie wymogów określonych w art. 113 i 118 oraz dopełnienie obowiązków wynikających z art. 265 ust. 4, 5, 13 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20.07.2018 r. (t.j. Dz.U. 2021 poz. 478 z późn. zm.). W przypadku ubiegania się o zatrudnienie w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach jako podstawowym miejscu pracy, kandydaci zatrudnieni w ramach podstawowego miejsca pracy w innej uczelni, na dzień zatrudnienia powinni spełniać wymóg określony w art. 120 ust. 2 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20.07.2018 r. (t.j. Dz.U. 2021 poz. 478 ze. zm.), zgodnie z którym nauczyciel akademicki może mieć jednocześnie tylko jedno podstawowe miejsce pracy. W przypadku kandydatów, których dyplomy o nadaniu tytułu zawodowego/stopnia naukowego/tytułu naukowego, zgodnie z prawem obowiązującym na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, wymagają nostryfikacji, zatrudnienie jest możliwe dopiero po dopełnieniu procedury nostryfikacji dyplomu.