Starszy wykładowca

Wydział Inżynierii i Ekonomii
Państwowa Uczelnia Zawodowa im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych

OGŁOSZENIE O KONKURSIE NR 2/WIE/2021

 

 

 

Państwowa Uczelnia Zawodowa im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie

Wydział Inżynierii i Ekonomii

ul. Gabriela Narutowicza 9, 06-400 Ciechanów, Polska

tel.: 23 672 30 75

 

Dziekan Wydziału Inżynierii i Ekonomii

Państwowej Uczelni Zawodowej im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie ogłasza

 

Konkurs na stanowisko starszego wykładowcy na kierunku Informatyka w Zakładzie Informatyki

 

Kandydaci powinni spełniać warunki określone w art. 113 i art. 119 ust. 1 Ustawy z dnia 20 lipca 2018r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (tj. Dz. U. z 2021 r . poz. 478 z późn. zm. ), dalej Ustawa.

Wymagania:

Kandydaci powinni posiadać:

 stopień naukowy doktora (dziedzina nauk inżynieryjno – technicznych)

 specjalistyczne umiejętności: doświadczenie w zakresie prowadzenia dydaktyki                                      z przedmiotów: Wstęp do programowania, Programowanie obiektowe I (C++), Systemy operacyjne, Inżynierii oprogramowania oraz programowanie w Java

  złożyć oświadczenie o spełnieniu wymogów określonych w art. 113 Ustawy,

 doświadczenie zawodowe i kompetencje uzyskane poza uczelnią pozwalające na prawidłową realizację zajęć w ramach programu studiów,

 doświadczenie w prowadzeniu projektów studenckich oraz prac dyplomowych,

 dobra znajomość języka angielskiego.

Przystępując do konkursu należy dostarczyć:

1. Wniosek/podanie o zatrudnienie.

2. Kwestionariusz osobowy.

3. Potwierdzone kopie dokumentów stwierdzających uzyskanie tytułu naukowego, stopnia naukowego, tytułu zawodowego lub równorzędnego.

4. Informacje o dorobku naukowym, dydaktycznym i/lub opis doświadczenia praktycznego uzyskanego poza szkolnictwem wyższym, ze szczególnym uwzględnieniem dyscypliny naukowej związanej z ogłoszeniem konkursu.

5. Oświadczenie kandydata, że wyraża zgodę na zatrudnienie go w pełnym wymiarze czasu pracy, a uczelnia będzie stanowiła podstawowe miejsce pracy  (w przypadku kandydata ubiegającego się o  zatrudnienie na pełen etat).

6. Oświadczenie RODO.

7. Oświadczenie o doświadczeniu zawodowym i kompetencjach uzyskanych poza uczelnią pozwalających na prawidłową realizację zajęć w ramach programu studiów.

Kandydat może złożyć:

– inne dokumenty lub podać informacje, które w jego ocenie mogą być przydatne                                        w rozstrzygnięciu konkursu, dotyczące np. uprawnienia pedagogiczne, dokumenty potwierdzające doświadczenie w prowadzeniu prac badawczo rozwojowych lub oświadczyć o gotowości do prowadzenia tego typu prac na rzecz uczelni.

 

Komisja może zawnioskować do kandydata o złożenie referencji, zaprosić na rozmowę uzupełniającą.

Składane kopie dokumentów muszą zostać opatrzone klauzulą potwierdzającą ich zgodność z oryginałem zamieszczoną przez kandydata.  

Zgłoszenie do konkursu należy przesłać na adres: Państwowa Uczelnia Zawodowa                                        im.  Ignacego Mościckiego  w Ciechanowie ul. Gabriela Narutowicza 9, 06-400 Ciechanów, Polska  (Rektorat).

Termin składania dokumentów upływa w dniu 19 lipca 2021 r. Liczy się data wpływu dokumentów do uczelni.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia  21 lipca 2021 r.

Uczelnia zastrzega sobie prawo odstąpienia od konkursu bez podania przyczyny.

 

 

 

 

Dziekan Wydziału Inżynierii i Ekonomii

doc. dr inż. Robert Rudziński