Wykładowca

Wydział Nauk o Zdrowiu i Nauk Społecznych
Państwowa Uczelnia Zawodowa im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: pedagogika

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

 

Państwowa Uczelnia Zawodowa im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie

ul. Gabriela Narutowicza 9, 06-400 Ciechanów, Polska

tel.: 23 673 75 78; 23 672 20 50

 

Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu i Nauk Społecznych

Państwowej Uczelni Zawodowej im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie

ogłasza KONKURS

na stanowisko wykładowcy  w pełnym wymiarze czasu pracy

na kierunku Praca socjalna w Zakładzie Pracy Socjalnej

 

Kandydaci powinni spełniać warunki określone w art. 113 i art. 119 ust. 1 Ustawy z dnia
20 lipca 2018r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (tj. Dz. U. z 2021 r . poz. 478 z późn. zm. ), dalej Ustawa.

WYMAGANIA:

Kandydaci powinni:

 posiadać tytuł zawodowy magistra w zakresie: pracy socjalnej, pedagogiki, pedagogiki

    specjalnej, politologii, polityki społecznej, ekonomii społecznej, socjologii, nauk o rodzinie

 posiadać specjalizację i/lub  studia podyplomowe w zakresie: pomocy społecznej, organizacji

    pomocy społecznej, zarządzania gospodarką społeczną

 złożyć oświadczenie o spełnieniu wymogów określonych w art. 113 Ustawy,

 posiadać doświadczenie zawodowe i kompetencje uzyskane poza uczelnią pozwalające na

    prawidłową realizację zajęć w ramach programu studiów

 

Przystępując do konkursu należy dostarczyć:

1. Wniosek/podanie o zatrudnienie.

2. Kwestionariusz osobowy.

3. Potwierdzone kopie dokumentów stwierdzających uzyskanie tytułu naukowego, stopnia

    naukowego, tytułu zawodowego lub równorzędnego.

4. Informacje o dorobku naukowym, dydaktycznym i/lub opis doświadczenia praktycznego

    uzyskanego poza szkolnictwem wyższym, ze szczególnym uwzględnieniem dyscypliny

    naukowej związanej z ogłoszeniem konkursu.

5. Oświadczenie kandydata, że wyraża zgodę na zatrudnienie go w pełnym wymiarze czasu

    pracy, a uczelnia będzie stanowiła podstawowe miejsce pracy  (w przypadku kandydata

    ubiegającego się o  zatrudnienie na pełen etat).

6. Oświadczenie RODO.

7. Oświadczenie o doświadczeniu zawodowym i kompetencjach uzyskanych poza uczelnią

    pozwalających na prawidłową realizację zajęć w ramach programu studiów.

8. Dokument potwierdzający staż  pracy w jednostkach pomocy społecznej.

 

Kandydat może złożyć:

– inne dokumenty lub podać informacje, które w jego ocenie mogą być przydatne

  w rozstrzygnięciu konkursu, dotyczące np. uprawnienia pedagogiczne, dokumenty

  potwierdzające doświadczenie w prowadzeniu prac badawczo rozwojowych lub oświadczyć

  o gotowości do prowadzenia tego typu prac na rzecz uczelni.

 

Komisja może zawnioskować do kandydata o złożenie referencji, zaprosić na rozmowę uzupełniającą.

Składane kopie dokumentów muszą zostać opatrzone klauzulą potwierdzającą ich zgodność z oryginałem zamieszczoną przez kandydata.  

Zgłoszenie do konkursu należy przesłać na adres: Państwowa Uczelnia Zawodowa im.  Ignacego Mościckiego  w Ciechanowie ul. Gabriela Narutowicza 9, 06-400 Ciechanów, Polska  (Rektorat).

Termin składania dokumentów upływa w dniu 19 LIPCA 2021 r.  Liczy się data wpływu dokumentów do uczelni.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 21 LIPCA 2021 R.

Uczelnia zastrzega sobie prawo odstąpienia od konkursu bez podania przyczyny.

Dziekan

Wydziału Nauk o Zdrowiu i Nauk Społecznych

 

                                                                                             dr n. med. Ewa Wiśniewska

Aby ubiegać się o tę pracę, odwiedź stronę bip.puzim.edu.pl.