adiunkt

Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Forma zatrudnienia: Etat
 • Dziedzina nauki: Dziedzina nauk społecznych

REKTOR UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO W KATOWICACH ogłasza otwarty konkurs na stanowisko adiunkt w grupie pracowników dydaktycznych

Miejsce pracy: Wydział Sztuki i Nauki o Edukacji

Adres miejsca pracy: ul. Bielska 62, 43-400 Cieszyn

Liczba dostępnych stanowisk: 1

Nr ref.: 86/2021/NA/WSNE

Słowa kluczowe: psychologia, pedagogika

Do konkursu mogą przystąpić osoby spełniające warunki określone w art. 113 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20.07.2018 r. (t.j. Dz.U. 2021 poz. 478 z późn. zm.).
 
GŁÓWNE OBOWIĄZKI:

 • prowadzenie zajęć dydaktycznych na studiach I i II stopnia oraz jednolitych studiach magisterskich na wszystkich kierunkach realizowanych na Wydziale Sztuki i Nauk o Edukacji UŚ, w obrębie których w planie studiów przewidziano moduły psychologiczne w ramach bloku przedmiotów psychologiczno-pedagogicznych (wymaganego w przypadku kierunku/specjalności przygotowującej do wykonywania zawodu nauczyciela),
 • realizowanie obowiązków organizacyjnych na potrzeby wydziału i uczelni wynikających z regulaminów UŚ.

 
WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE:

 • stopień doktora nauk humanistycznych/społecznych w zakresie psychologii,
 • min. 3-letnie doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych w uczelni wyższej/na studiach I lub II stopnia lub jednolitych studiach magisterskich lub studiach dyplomowych z zakresu psychologii,
 • udokumentowane osiągnięcia dydaktyczne i popularyzatorskie,
 • doświadczenie w prowadzeniu zajęć z zastosowaniem metod i narzędzi dydaktyki zdalnej,
 • znajomość języka obcego w stopniu umożliwiającym prowadzenie zajęć dydaktycznych (min. poziom B2),
 • znajomość języka polskiego w stopniu umożliwiającym prowadzenie zajęć dydaktycznych lub gotowość do nauki języka polskiego (dotyczy cudzoziemców),
 • udokumentowane formy podnoszenia kompetencji dydaktycznych (uczestnictwo lub organizacja), np. szkolenia, warsztaty, krajowe lub zagraniczne wizyty studyjne, staże dydaktyczne.

WYMAGANIA DODATKOWE:

 • kwalifikacje w zakresie pracy psychologicznej, edukacyjnej, terapeutycznej, udokumentowane dyplomem lub certyfikatem (studia wyższe, podyplomowe, szkolenia),
 • umiejętność obsługi oprogramowania, np. MS Office 365/Moodl,
 • gotowość do mobilności dydaktycznej,
 • gotowość do dzielenia się wiedzą i doświadczeniem.

 
OFERUJEMY:

 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w na czas określony (4 lata), w wymiarze 1 etatu, 
 • zatrudnienie w Uniwersytecie w ramach podstawowego miejsca pracy, 
 • zadaniowy czas pracy,
 • możliwość rozwoju zawodowego,
 • pakiet świadczeń socjalnych,
 • możliwość korzystania z programu grupowego ubezpieczenia na życie dla pracowników Uniwersytetu i ich współmałżonków/partnerów życiowych oraz pełnoletnich dzieci,
 • możliwość korzystania z prywatnej opieki medycznej w ramach dodatkowego ubezpieczenia zdrowotnego dla pracowników Uniwersytetu i  ich współmałżonków/ partnerów życiowych oraz dzieci,
 • możliwość korzystania z Pracowniczego Programu Emerytalnego oraz grupowego ubezpieczenia emerytalnego POGODNA JESIEŃ.
   

WYMAGANE DOKUMENTY:

 1. życiorys naukowy (CV) wraz z listem motywacyjnym,
 2. kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje (w tym dyplom uzyskania stopnia naukowego doktora lub zaświadczenie o nadaniu stopnia naukowego doktora, dyplom uzyskania tytułu zawodowego magistra lub równorzędnego),
 3. inna dokumentacja potwierdzająca osiągnięcia w pracy dydaktycznej.
   

HARMONOGRAM KONKURSU:

termin składania ofert upływa z dniem: 23 stycznia 2022r. (godz. 23.59)
rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia: 1 marca 2022r.
 

ZGŁOSZENIA:

Przesłanie aplikacji w odpowiedzi na niniejsze zgłoszenie oznacza przyjęcie do wiadomości treści klauzuli informacyjnej RODO dla kandydatów do pracy, której treść jest dostępna w formularzu aplikacyjnym.

Wymagane dokumenty należy złożyć w formie elektronicznej za pośrednictwem formularza, klikając przycisk „Aplikuj”.

Aplikacje, które wpłyną po terminie, aplikacje niekompletne oraz złożone w innym trybie niż wskazany w ogłoszeniu nie będą rozpatrywane. Informujemy, że Uniwersytet zastrzega sobie możliwość pozostawienia konkursu bez rozstrzygnięcia.

WAŻNE INFORMACJE:

Warunkiem niezbędnym do zatrudnienia kandydata wyłonionego w postępowaniu konkursowym jest spełnienie wymogów określonych w art. 113 i 118 oraz dopełnienie obowiązków wynikających z art. 265 ust. 4, 5, 13 ustawy  – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20.07.2018 r. (t.j. Dz.U. 2021 poz. 478 z późn. zm.).

W przypadku ubiegania się o zatrudnienie w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach jako podstawowym miejscu pracy, kandydaci zatrudnieni w ramach podstawowego miejsca pracy w innej uczelni, na dzień zatrudnienia powinni spełniać wymóg określony w art. 120 ust. 2 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20.07.2018 r. (t.j. Dz.U. 2021poz. 478 z późn. zm.), zgodnie z którym nauczyciel akademicki może mieć jednocześnie tylko  jedno podstawowe miejsce pracy.

W przypadku kandydatów, których dyplomy o nadaniu tytułu zawodowego/stopnia naukowego/tytułu naukowego, zgodnie z prawem obowiązującym na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, wymagają nostryfikacji, zatrudnienie jest możliwe dopiero po dopełnieniu procedury nostryfikacji dyplomu.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na dhr@us.edu.pl