asystent

Wydział Sztuki i Nauk o Edukacji
Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Forma zatrudnienia: Etat
 • Dziedzina nauki: Dziedzina sztuki

REKTOR UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO W KATOWICACH ogłasza otwarty konkurs na stanowisko asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych

Miejsce pracy: Wydział Sztuki i Nauk o Edukacji, Instytut Sztuk Plastycznych

Adres miejsca pracy: ul. Bielska 62, 43-400 Cieszyn

Liczba dostępnych stanowisk: 1

Nr ref.: 75/2021/NA/WSNE/ISP

Słowa kluczowe: projektowanie gier, kreacja 3D, przestrzeń wirtualna, obrazowanie przestrzeni

Do konkursu mogą przystąpić osoby spełniające warunki określone w art. 113 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20.07.2018 r. (t.j. Dz.U. 2021 poz. 478 z późn. zm.).
 
GŁÓWNE OBOWIĄZKI:

 • prowadzenie ewaluowanej (wysoko punktowanej) zgodnie z zarządzeniem MNiSW działalności artystycznej lub projektowej,
 • prowadzenie zajęć dydaktycznych na studiach I i II stopnia na kierunku Projektowania Gier i Przestrzeni Wirtualnej z zakresu: zaawansowanej kreacji 3D, obrazowanie przestrzeni; zrealizowanie rocznego wymiaru zajęć dydaktycznych w wysokości 210 godzin,
 • realizowanie obowiązków organizacyjnych na potrzeby wydziału i uczelni wynikających z regulaminów UŚ,
 • udział w zespołach badawczych,
 • udział w projektach realizowanych na kierunku Projektowania Gier i Przestrzeni Wirtualnej,
 • realizowanie zadań zgodnie z Indywidualnym Przydziałem Obowiązków.

 
WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE:

 • tytuł magistra w dziedzinie: sztuki lub nauk inżynieryjno-technicznych lub innych pokrewnych,
 • doświadczenia w prowadzeniu badań/ działalności artystycznej lub projektowej, w szczególności związanej z kreacją 3D, projektowaniem gier, w dyscyplinie sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki, w tym międzynarodowa aktywność artystyczna,
 • rozpoznawalny i uznany dorobek-artystyczny w dyscyplinie sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki (zgodnie ze strategią rozwoju ISP każdy pracownik naukowo-dydaktyczny zobowiązany jest wykazać w ciągu roku przynajmniej jedno dzieło, wystawę lub inne osiągnięcie artystyczne, którego wartość punktowa wg ministerialnej instrukcji ewaluowanej wynosi 100 pkt),
 • biegła znajomość warsztatu z zakresu modelowania 3D, rzeźbienia 3D potwierdzona osiągnięciami artystycznymi, umiejętność obsługi aparatury obejmującej specjalistyczny sprzęt wykorzystywany w modelowaniu, rzeźbieniu 3D, teksturowaniu,
 • udokumentowane doświadczenie w realizacji projektów artystycznych (w czasie rozmowy kwalifikacyjnej kandydat zobowiązany jest przedstawić portfolio z aktualnym i opisanym dorobkiem artystycznym, organizacyjnym oraz dydaktycznym. Forma portfolio – elektroniczna, plik pdf.),
 • udokumentowane umiejętności zdobyte w pracy zawodowej poza uczelnią – realizacje projektowe,
 • doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych, w szczególności z zakresu modelowania 3D, rzeźbienia 3D w tym z wykorzystaniem metod i narzędzi prowadzenia dydaktyki zdalnej,
 • potwierdzone umiejętności wykorzystania narzędzi do prowadzenia dydaktyki zdalnej,
 • znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym prowadzenie zajęć dydaktycznych (poziom min. B2),
 • znajomość języka polskiego w stopniu umożliwiającym prowadzenie zajęć dydaktycznych lub gotowość do nauki języka polskiego (dotyczy cudzoziemców).

WYMAGANIA DODATKOWE:

 • udokumentowane osiągnięcia dydaktyczne i popularyzatorskie,
 • umiejętność tworzenia animacji 3D,
 • umiejętność obsługi oprogramowania do modelowania 3D, rzeźbienia 3D, teksturowania (Blender, Zbrush, Substance Painter), umiejętność obsługi oprogramowania MS Office,
 • umiejętność obsługi programów graficznych (pakiet Adobe) będzie dodatkowym atutem,
 • doświadczenie we współpracy/gotowość do współpracy w zespole,
 • gotowość do pełnienia funkcji lidera zespołu badawczego,
 • gotowość do mobilności naukowej/dydaktycznej,
 • gotowość do dzielenia się wiedzą i doświadczeniem,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • samodzielność, dobra organizacja pracy własnej,
 • proaktywność i inicjatywa – konspekt zawierający najważniejsze punkty rozwoju artystycznego, które kandydat zamierza zrealizować pracując w ISP, np. na przestrzeni najbliższego roku.

 
OFERUJEMY:

 1. zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w na czas określony (4 lata), w wymiarze 1 etatu, 
 2. zatrudnienie w Uniwersytecie w ramach podstawowego miejsca pracy, 
 3. zadaniowy czas pracy,
 4. możliwość rozwoju zawodowego,
 5. pakiet świadczeń socjalnych,
 6. możliwość korzystania z programu grupowego ubezpieczenia na życie dla pracowników Uniwersytetu i ich współmałżonków/partnerów życiowych oraz pełnoletnich dzieci,
 7. możliwość korzystania z prywatnej opieki medycznej w ramach dodatkowego ubezpieczenia zdrowotnego dla pracowników Uniwersytetu i  ich współmałżonków/ partnerów życiowych oraz dzieci,
 8. możliwość korzystania z Pracowniczego Programu Emerytalnego oraz grupowego ubezpieczenia emerytalnego POGODNA JESIEŃ.
   

WYMAGANE DOKUMENTY:

 1. życiorys naukowy (CV) wraz z listem motywacyjnym,
 2. kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje (dyplom uzyskania tytułu zawodowego magistra lub równorzędnego),
 3. inna dokumentacja określona w warunkach konkursu.
   

HARMONOGRAM KONKURSU:

termin składania ofert upływa z dniem: 31 sierpnia 2022 r. (godz. 23.59)
rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia: 30 września 2022 r.
 

ZGŁOSZENIA:

Przesłanie aplikacji w odpowiedzi na niniejsze zgłoszenie oznacza przyjęcie do wiadomości treści klauzuli informacyjnej RODO dla kandydatów do pracy, której treść jest dostępna w formularzu aplikacyjnym.

Wymagane dokumenty należy złożyć w formie elektronicznej za pośrednictwem formularza, dostępnego pod linkiem:

https://system.erecruiter.pl/FormTemplates/RecruitmentForm.aspx?webid=F5FFF477-E6B6-4DE2-88FE-FF6F6C36520E&skkcfg=80847a8bea48474dad983b5a2a3e1d90&skkExternalOfferId=104721&skkCountryId=1&skkRegionId=13

Aplikacje, które wpłyną po terminie, aplikacje niekompletne oraz złożone w innym trybie niż wskazany w ogłoszeniu nie będą rozpatrywane. Informujemy, że Uniwersytet zastrzega sobie możliwość pozostawienia konkursu bez rozstrzygnięcia.

WAŻNE INFORMACJE:

Warunkiem niezbędnym do zatrudnienia kandydata wyłonionego w postępowaniu konkursowym jest spełnienie wymogów określonych w art. 113 i 118 oraz dopełnienie obowiązków wynikających z art. 265 ust. 4, 5, 13 ustawy  – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20.07.2018 r. (t.j. Dz.U. 2021 poz. 478 z późn. zm.).

W przypadku ubiegania się o zatrudnienie w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach jako podstawowym miejscu pracy, kandydaci zatrudnieni w ramach podstawowego miejsca pracy w innej uczelni, na dzień zatrudnienia powinni spełniać wymóg określony w art. 120 ust. 2 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20.07.2018 r. (t.j. Dz.U. 2021poz. 478 z późn. zm.), zgodnie z którym nauczyciel akademicki może mieć jednocześnie tylko jedno podstawowe miejsce pracy.

W przypadku kandydatów, których dyplomy o nadaniu tytułu zawodowego/stopnia naukowego/tytułu naukowego, zgodnie z prawem obowiązującym na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, wymagają nostryfikacji, zatrudnienie jest możliwe dopiero po dopełnieniu procedury nostryfikacji dyplomu.
 

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na dhr@us.edu.pl