adiunkt badawczo-dydaktyczny

  • Typ zatrudnienia: Część etatu
  • Dziedzina nauki: nauki socjologiczne

WYDZIAŁ STOSOWANYCH NAUK SPOŁECZNYCH I RESOCJALIZACJI

UNIWERSYTETU WARSZAWSKIGO

– za zgodą Rektora Uniwersytetu Warszawskiego –

o   g   ł   a   s   z   a

 

konkurs otwarty na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Katedrze Socjologii Moralności i Aksjologii Ogólnej w Instytucie Stosowanych Nauk Społecznych.

 

Konkursem objęte jest jedno stanowisko, w wymiarze ¾ etatu na czas nieokreślony.

 

Warunkiem przystąpienia do konkursu jest posiadanie stopnia doktora w dyscyplinie socjologia lub nauki socjologiczne oraz dorobek naukowy rokujący uzyskanie stopnia doktora habilitowanego w perspektywie 1-3 lat.

 

Dodatkowymi warunkami są:

– kompetencje w zakresie socjologii ogólnej

– wiedza dotycząca mieszkalnictwa, ruchów miejskich i polityki mieszkaniowej w Polsce i Europie

– dorobek naukowy z obszaru mieszkalnictwa i rozwoju miast, w tym autorstwo co najmniej jednego artykułu opublikowanego w czasopismach z listy Journal Citation Reports (posiadających Impact Factor)

–  doświadczenie w realizacji projektów badawczych z obszaru socjologii miasta, w szczególności dotyczących społecznego wymiaru polityki mieszkaniowej i rewitalizacji

– doświadczenie w pracy zespołowej w projektach badawczych, w tym realizowanych na rzecz instytucji publicznych oraz organizacji międzynarodowych

– doświadczenie dydaktyczne w prowadzeniu zajęć akademickich w zakresie problematyki socjologii miasta i mieszkalnictwa

– udokumentowana certyfikatami znajomość języka angielskiego umożliwiająca przygotowanie publikacji oraz udział w konferencjach i projektach badawczych o charakterze międzynarodowym

– znajomość metod ilościowych i jakościowych w naukach socjologicznych

– udokumentowana umiejętność posługiwania się pakietami statystycznymi, językami programowania w analizie danych (np. R, SQL), znajomość zagadnień związanych  z big data.

– plan pracy naukowo-badawczej na najbliższe dwa lata

Zakres obowiązków:

– obowiązki badawcze: prowadzenie badań naukowych, publikowanie wyników badań w punktowanych czasopismach i monografiach, doskonalenie warsztatu badawczego

– obowiązki dydaktyczne: prowadzenie zajęć dydaktycznych, doskonalenie warsztatu nauczyciela akademickiego

– obowiązki organizacyjne: organizacja konferencji, seminariów, warsztatów.

 

Kandydaci składają poniższe dokumenty:

– zgłoszenie do konkursu

– kwestionariusz osobowy

– CV

– odpisy dyplomów oraz certyfikatów

– informacja o działalności dydaktycznej, naukowo-badawczej i organizacyjnej

– dwie opinie samodzielnych pracowników naukowych

– oświadczenie potwierdzające, że kandydat przystępujący do konkursu zapoznał się i akceptuje zasady przeprowadzania konkursów na stanowisko badawczo-dydaktyczne udostępnione na stronie internetowej WSNSiR UW

– wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych (do pobrania ze strony Biura Spraw pracowniczych UW) http://bsp.adm.pl/bsp/druki-i-formularze/

 

winni składać do dnia 28 maja 2021 roku na adres: Instytut Stosowanych Nauk Społecznych Wydziału Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego, ul. Nowy Świat 69, 00-927 Warszawa lub w formie plików PDF na adres: isns@isns.uw.edu.pl

 

Konkurs jest pierwszym etapem określonej w Statucie Uniwersytetu Warszawskiego procedury zatrudnienia.

 

Konkurs rozstrzygnięty zostanie do dnia 18 czerwca 2021 roku.

Kandydaci o wynikach konkursu poinformowani zostaną pocztą elektroniczną lub na piśmie.

 

 

 

                                                                                                                     D  Z  I  E  K  A  N

Wydziału Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji

 

 

                                                                                                              (dr hab. Aneta Gawkowska)

 

 

FACULTY OF APPLIED SOCIAL SCIENCES AND RESOCIALIZATION

AT UNIVERSITY OF WARSAW

– with the consent of the Rector –

announces

 

an open competition for the position of assistant professor (research and teaching staff) at the Department of Sociology of Morality and General Axiology in the Institute of Applied Social Sciences.

 

The competition refers to one, 3/4 of full time position for unlimited period.

 

Requirements for admission to competition are: a Ph.D. in sociology in the field of social sciences/humanities and academic achievements predicting obtaining a habilitation degree within 1-3 years.

 

Other prerequisites include:

– competence in the field of general sociology

– expertise in housing and housing policy in Poland and Europe

– academic achievements in the field of housing and urban development, including authorship of at least one article published in journals listed in Journal Citation Reports (with Impact Factor)

– experience in conducting research projects in the field of urban sociology, especially with regard to the social dimension of housing policy and revitalization

– experience in teamwork in research projects, including projects for public institutions and international organizations

– teaching experience in the field of urban sociology and housing studies

– proven advanced knowledge of English, enabling preparation of publications and participation in international conferences and research projects

– competence in quantitative and qualitative research methods

– documented ability to use statistical and econometric packages, programming languages in data analysis (ie.R, SQL) and competence in big data

– a plan of research work for the next two years,

Responsibilities:

– Research responsibilities: conducting scientific research, publishing research results in highly rated scientific journals and monographs, improving the research workshop,

– Teaching responsibilities: conducting classes, improving the workshop of an academic teacher,

– Organizational responsibilities: organization of conferences, seminars, workshops.

 

Candidates should prepare the following documents:

– an application to the competition

– personal data form

– CV

– copies of degrees and certificates

– information on teaching, research and organizational activities

– opinions of two professors

– a statement confirming that the candidate has read and accepts the rules of conducting competitions for a research and teaching position, available on the website of University of Warsaw

– information on personal data processing and the authorization clause (to be downloaded from the website of the Employment Affairs Office of the University of Warsaw) http://bsp.adm.pl/bsp/druki-i-formularze/

and submit them by May 28, 2021 to the following address: Institute of Applied Social Sciences, University of Warsaw, ul. Nowy Świat 69, 00-927 Warsaw or in the PDF format to: isns@isns.uw.edu.pl

 

The competition is the first step of the employment procedure specified in the Rules and Regulations of the University of Warsaw.

The competition result’s notice should be issued until  June 18, 2021.

The candidates will be informed about the results by e-mail or in writing.

DEAN

Of Faculty of Applied Social Sciences and Resocialization

 

           (dr hab. Aneta Gawkowska)

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na dziekanat@wsnsir.uw.edu.pl