adiunkt badawczo-dydaktyczny

  • Typ zatrudnienia: Część etatu
  • Dziedzina nauki: Dziedzina nauk społecznych

WYDZIAŁ STOSOWANYCH NAUK SPOŁECZNYCH I RESOCJALIZACJI

UNIWERSYTETU WARSZAWSKIGO

– za zgodą  Rektora Uniwersytetu Warszawskiego –

o   g   ł   a   s   z   a

 

konkurs otwarty na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Katedrze Socjologii Moralności i Aksjologii Ogólnej w Instytucie Stosowanych Nauk Społecznych.

 

Konkursem objęte jest jedno stanowisko, w wymiarze ¾ etatu na czas nieokreślony.

 

Warunkiem przystąpienia do konkursu jest posiadanie stopnia doktora z dziedziny nauk społecznych lub humanistycznych oraz dorobek naukowy rokujący uzyskanie stopnia doktora habilitowanego w perspektywie 1-2 lat..

 

Dodatkowymi warunkami są:

– kompetencje w zakresie socjologii ogólnej

– wiedza dotycząca teoretycznych podstaw problematyki socjologii moralności

–  gruntowna znajomość zagadnień związanych z teoretycznymi i empirycznymi aspektami etyki zawodowej, ze szczególnym uwzględnieniem etyki zawodu socjologa i dylematów etycznych w prowadzeniu badań z zakresu nauk społecznych

– doświadczenie w kierowaniu/uczestniczeniu/ w projektach badawczych z obszaru socjologii  moralności, kodeksów etycznych  i zagadnień etyki zawodowej

– doświadczenie w pracy zespołowej w projektach badawczych i analizach danych empirycznych

– doświadczenie w prowadzeniu socjologicznych i/lub interdyscyplinarnych badań z zakresu socjologii moralności przy wykorzystaniu różnych metod i technik

– doświadczenie w prezentowaniu wyników badań w formie pisemnej i ustnej potwierdzone publikacjami naukowymi i wystąpieniami konferencyjnymi krajowymi i międzynarodowymi (w tym w czasopismach z baz Web of Science i Scopus)

– doświadczenie dydaktyczne w prowadzeniu zajęć akademickich w zakresie problematyki etyki zawodu socjologa

– doświadczenie organizacyjne w zakresie pracy akademickiej

– biegła znajomość języka angielskiego umożliwiająca korzystanie z literatury socjologicznej, przygotowanie publikacji oraz udział w konferencjach i projektach badawczych o charakterze międzynarodowym

– plan pracy naukowo-badawczej na najbliższe dwa lata

Zakres obowiązków:

– obowiązki badawcze: prowadzenie badań naukowych, publikowanie wyników badań w punktowanych czasopismach i monografiach, doskonalenie warsztatu badawczego

– obowiązki dydaktyczne: prowadzenie zajęć dydaktycznych, doskonalenie warsztatu nauczyciela akademickiego

– obowiązki organizacyjne: organizacja konferencji, seminariów, warsztatów.

 

Kandydaci składają poniższe dokumenty:

– zgłoszenie do konkursu,

– kwestionariusz osobowy,

– CV

– odpisy dyplomów,

– informacja o działalności dydaktycznej, naukowo-badawczej i organizacyjnej

– dwie opinie samodzielnych pracowników naukowych

– oświadczenie potwierdzające, że kandydat przystępujący do konkursu zapoznał się i akceptuje zasady przeprowadzania konkursów na stanowisko badawczo-dydaktyczne udostępnione na stronie internetowej WSNSiR UW

– wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych (do pobrania ze strony Biura Spraw pracowniczych UW) http://bsp.adm.pl/bsp/druki-i-formularze/

 

winni składać do dnia 28 maja 2021 roku na adres: Instytut Stosowanych Nauk Społecznych Wydziału Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego, ul. Nowy Świat 69, 00-927 Warszawa lub w formie plików PDF na adres: isns@isns.uw.edu.pl

Konkurs jest pierwszym etapem określonej w Statucie Uniwersytetu Warszawskiego procedury zatrudnienia.

Konkurs rozstrzygnięty zostanie do dnia 18 czerwca 2021 roku.

Kandydaci o wynikach konkursu poinformowani zostaną pocztą elektroniczną lub na piśmie.

 

 

 

                                                                                                                       D  Z  I  E  K  A  N

                                                                              Wydziału Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji

 

 

                                                                                                              (dr hab. Aneta Gawkowska)

 

 

 

FACULTY OF APPLIED SOCIAL SCIENCES AND RESOCIALIZATION

AT UNIVERSITY OF WARSAW

-with the consent of the Rector –

Announces

 

an open competition for the position of assistant professor in the group of research and teaching staff at the Department of Sociology of Morality and General Axiology in the Institute of Applied Social Sciences.

 

The competition refers to one, ¾ of full time position for unlimited period.  

 

Requirements for admission to the competition are: a Phd degree in the field of social sciences or humanities and academic achievements predicting obtaining a habilitation degree within 1-2 years.

 

Additional conditions are:

– competence in the field of general sociology,

– knowledge of theoretical foundations of the sociology of morality,

– profound knowledge of issues related to theoretical and empirical aspects of professional ethics, with particular emphasis on the professional ethics of a sociologist and ethical dilemmas in conducting social research,

– experience in managing own research projects/participating in research projects in the field of sociology of morality, ethical codes and issues of professional ethics,

– experience in teamwork in research projects and analysis of empirical data,

– experience in conducting sociological and/or interdisciplinary research in the sociology of morality, using a variety of methods and techniques,

– experience in presenting research results in written and oral form confirmed by scientific publication and conference participation documented by national and international publications (including pieces in journals from Web of Science and Scopus databases),

– teaching experience in the field of professional ethics of a sociologist,

– organizational experience in academic work,

– fluency in English allowing the use of sociological literature, preparation of publications and participation in international conferences and research projects.

– a plan of research work for the next two years,

 

Responsibilities:

– Research responsibilities: conducting scientific research, publishing research results in highly rated scientific journals and monographs, improving the research workshop,

– Teaching responsibilities: conducting classes, improving the workshop of an academic teacher,

– Organizational responsibilities: organization of conferences, seminars, workshops.

 

The candidates should prepare the following documents:

– an application to the competition,

-a personal data form,

– CV,

– degrees’ copies,

– information on teaching, research and organizational activities,

– opinions of two professors,

– the statement confirming that the candidate has read and accepts the rules of conducting competitions for a research and teaching position available on the website of Faculty of Applied Social Sciences and Resocialization,

– consent to the processing of personal data (available for download from the website of The Office for Staff Affairs of the University of Warsaw) http://bsp.adm.pl/bsp/druki-i-formularze/

 

And submit them until May 28, 2021 to the following address: Institute of Applied Social Sciences, Faculty of Applied Social Sciences and Resocialization, University of Warsaw, 69 Nowy Świat Street, 00-927 Warsaw, or in the PDF format at: isns@isns.uw.edu.pl

 

The competition is the first step of the employment process described in the Statute of the University of Warsaw, and its positive outcome is the basis for further proceedings.

 

The competition result’ s notice shall be issued until June 18, 2021.

The candidates will be informed about the result of the competition by e-mail or in writing.

 

 

 

DEAN

Of Faculty of Applied Social Sciences and Resocialization

 

 

(dr hab. Aneta Gawkowska)

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na dziekanat@wsnsir.uw.edu.pl