Adiunkt dydaktyczny

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
  • Forma zatrudnienia: Część etatu
  • Dziedzina nauki: Dziedzina nauk społecznych

Rektor
Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
ogłasza

konkurs otwarty na stanowisko adiunkta w grupie pracowników dydaktycznych

na czas określony w niepełnym wymiarze etatu

w Studium Języków Obcych i Nauk Humanistyczno-Społecznych

 

Stanowisko finansowane jest z Projektu POWR 03.05.00-IP.08-00-REG/18 o tytule „Zrównoważony Rozwój uczelni w celu realizacji programu „Dolny Śląsk. Zielona Dolina Żywności i Zdrowia” na rzecz Rozwoju Regionalnego.

 

Opis zadań na stanowisku:

 

·       przygotowanie i prowadzenie zajęć dydaktycznych,

·       podnoszenie kompetencji zawodowych,

·       prace o charakterze organizacyjnym

 

Wymagania obligatoryjne:

 

·        posada co najmniej stopień naukowy doktora w zakresie nauk inżynieryjno-technicznych, rolniczych, przyrodniczych, ścisłych, medycznych lub społecznych (ekonomia i finanse, prawo),

·        doświadczenie w prowadzeniu przedmiotu, którego treści programowe związane są z przedsiębiorczością, innowacyjnością i kreatywnością lub

·        doświadczenie praktyczne wynikające z pracy w biznesie (np. transfer wiedzy, realizacja projektów z instytucjami naukowymi, spółki spin-off i startup),

·        dyspozycyjność i gotowość do pracy na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych wszystkich stopni na różnych kierunkach UPWr,

·        dobra znajomość języka polskiego,

·        nie został/-ła ukarany karą dyscyplinarną wydalenia z pracy z uczelni z zakazem wykonywania pracy w uczelniach na okres od 6 miesięcy do 5 lat lub pozbawienia prawa do wykonywania zawodu nauczyciela akademickiego na okres 10 lat,

·        ma pełną zdolność do czynności prawnych;

·        korzysta z pełni praw publicznych,

·        nie był/-ła skazany/-a prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

 

 

Dodatkowym atutem będzie:

 

·        doświadczenie w zarządzaniu przedsiębiorstwem,

·        doświadczenie w patentowaniu nowych rozwiązań i technologii oraz w ich komercjalizacji,

·        dorobek naukowy w zakresie rozwoju przedsiębiorczości i/lub innowacyjności udokumentowany publikacjami ogłoszonymi w czasopismach naukowych lub na konferencjach naukowych,

·        doświadczenie w pracy w instytucjach wspierających przedsiębiorczość i innowacje (agencje międzynarodowe lub krajowe, klastry technologiczne, parki technologiczne, inkubatory przedsiębiorczości, fundusze inwestycyjne itp.) jako mentor, ekspert, członek komitetu inwestycyjnego lub równorzędne,

·        doświadczenie w prowadzeniu szkoleń, coachingu, mentoringu dla kadry zarządzającej przedsiębiorstwami lub wspierającej innowacyjność,

·        znajomość zasad systemu kształcenia opartego na Polskiej Ramie Kwalifikacji oraz umiejętność opracowywania kart przedmiotów,

·        doświadczenie w prowadzeniu zajęć z wykorzystaniem platformy e-learningowej,

·        znajomość języka angielskiego na poziomie B2.

Oferujemy:

zatrudnienie w niepełnym wymiarze czasu pracy, na czas określony
wynagrodzenie, które będzie składało się z wynagrodzenia zasadniczego, dodatku stażowego oraz systemu motywacyjnego,
możliwość rozwoju zawodowego,
atrakcyjne dydaktycznie środowisko pracy,
atrakcyjny pakiet benefitów: dofinansowanie do wypoczynku, dodatkowe wynagrodzenie roczne, dofinansowanie aktywności sportowej itp.
 

Wymagane dokumenty aplikacyjne:

życiorys,
kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, 
oświadczenie dotyczące spełnienia wymogów Ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym i Nauce,
oświadczenie o podstawowym miejscu pracy,
skany dyplomów potwierdzających posiadane wykształcenie
 

 

Uczelnia respektuje politykę równowagi płci oraz dopuszczenie odstępstw od porządku chronologicznego w życiorysie – w celu umożliwienia kandydatom podążającym wielowymiarową ścieżką kariery – składanie życiorysów wspartych dowodami, które odzwierciedlają reprezentatywną gamę osiągnięć i kwalifikacji mających znaczenie
w kontekście stanowiska, o które się ubiegają.

Dokumenty aplikacyjne należy przesyłać w terminie do dnia 25.02.2022 roku w formie elektronicznej na adres cv@upwr.edu.pl (z dopiskiem w tytule e-maila: adiunkt POWR 3.5 REG) lub dostarczyć osobiście, lub drogą pocztową na adres:

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Dział Kadr i  Płac, p.130

ul. Norwida 25

50-375 Wrocław

Dokumenty powinny zawierać:

informacje, o których mowa w art. 22¹ § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 917 z późn. zm.), tj. imię (imiona) i nazwisko, datę urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia;
klauzulę ws. wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, podanych w załączonych dokumentach aplikacyjnych, przez Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu na potrzeby realizacji toczącego się procesu rekrutacyjnego. 

Zawarcie informacji:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z  przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, że:

administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, ul. Norwida 25, 50-375 Wrocław;
kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy pod numerem telefonu 71 3205445 lub za pośrednictwem adresu mailowego: iod@upwr.edu.pl;
podane przez Państwa dane będą przetwarzane w celu realizacji toczącego się procesu rekrutacyjnego;
zebrane w procesie rekrutacyjnym dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom danych;
Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej;
Państwa dane zgromadzone w procesie rekrutacyjnym będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż jest to niezbędne dla realizacji procesu rekrutacyjnego;
przysługuje Państwu prawo:
dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia; wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacji prowadzonym przez Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu;
żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych w przypadkach określonych w art. 18 przepisów ogólnego rozporządzenia o ochronie danych;
do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (lub innego organu nadzorczego, który będzie właściwy do rozpatrzenia skargi) na niezgodne z prawem przetwarzanie danych osobowych przez Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, przy czym prawo wniesienia skargi dotyczy wyłącznie zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych, nie dotyczy zaś przebiegu procesu rekrutacji;
w trakcie przetwarzania danych na potrzeby rekrutacji prowadzonej przez Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu nie dochodzi do wyłącznie zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani do profilowania, o których mowa w art. 22 ust. 1 i 4 przepisów ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, czyli żadne decyzje dotyczące przyjęcia kandydata do pracy nie zapadają wyłącznie automatycznie oraz nie buduje się żadnych profili kandydatów;
podane przez Państwa dane zawarte w dokumentach rekrutacyjnych nie są obowiązkowe, jednak są warunkiem koniecznym do uczestniczenia w naborze na wolne stanowisko pracy w Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu.
Odpowiemy na oferty kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne.
Informacja o wynikach konkursu będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Uniwersytetu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Edukacji i Nauki.
 

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na cv@upwr.edu.pl