adiunkt dydaktyczny

Wydział Nauk Ścisłych, Przyrodniczych i Technicznych
Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie

Konkurs

na stanowisko adiunkta w grupie pracowników dydaktycznych w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art.113 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U.2018, poz.1668).

Na stanowisku adiunkta w grupie stanowisk dydaktycznych może być zatrudniona osoba posiadająca co najmniej stopień doktora oraz osiągnięcia dydaktyczne lub zawodowe wpływające na rozwój dydaktyczny szkoły wyższej, czyli:

·       kierowanie lub znaczący współudział w pracach nad utworzeniem kierunku studiów lub specjalności,

·       publikacje dydaktyczne lub naukowe o rozpoznawalności ogólnopolskiej lub międzynarodowej,

·       kierowanie uruchomionymi studiami podyplomowymi lub innymi formami kształcenia ustawicznego lub aktywny udział w uruchamianiu studiów podyplomowych lub innych form kształcenia,

·       aplikowanie w roli kierownika lub członka zespołu w konkursach na prowadzenie działań dydaktycznych, finansowanych ze źródeł zewnętrznych w rozumieniu Ustawy,

·       osiągnięcia w zakresie umiędzynarodowienia studiów, tj. prowadzenie lub współprowadzenie wymiany międzynarodowej lub form podwójnego dyplomowania lub efekty współpracy z organizacjami międzynarodowymi, związanymi z kształceniem w Uczelni,

·       osiągnięcia w zakresie działalności organizacyjnej, tj. organizacja i prowadzenie promocji kierunku studiów,

·       wysoka ocena działalności dydaktycznej potwierdzona przez prodziekana właściwego ds. studenckich i dydaktycznych,

·       osiągnięcia w kształceniu i wychowywaniu studentów,

·       ukończone kursy i szkolenia, podnoszące kompetencje dydaktyczne.

Ponadto kandydaci muszą spełniać poniższe warunki:

·       posiadanie co najmniej stopnia doktora w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie informatyka techniczna i telekomunikacja,

·       doświadczenie praktyczne w zakresie opracowania algorytmów i oprogramowania dedykowanego do identyfikacji lokalizacji urządzeń mobilnych,

·       doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych na uczelni wyższej z zakresu inżynierii oprogramowania, sztucznej inteligencji i baz danych.