1 Asystent badawczo-dydaktyczny

wns.cow1@ujd.edu.pl
Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: Dziedzina nauk społecznych

KONKURS OTWARTY
Dziekan Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie ogłasza konkurs otwarty na stanowisko asystenta w grupie stanowisk badawczo-dydaktycznych w wymiarze ½ czasu pracy
w Katedrze Badań nad Edukacją
Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 113 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U.2021.478 t.j.)
Na stanowisku asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych może być zatrudniona osoba posiadająca co najmniej tytuł magistra, magistra inżyniera albo równorzędny oraz kompetencje naukowe lub dydaktyczne mające znaczenie dla dyscypliny naukowej reprezentowanej przez pracownika oraz dydaktyki szkoły wyższej w zakresie kierunku, na którym pracownik będzie prowadził zajęcia, czyli:
1. Kompetencje naukowe i dydaktyczne mające znaczenie dla dyscypliny lub kierunku zajęć
Ponadto kandydat powinien spełniać łącznie następujące warunki:
• posiadanie co najmniej tytułu magistra w obszarze nauk społecznych;
• kwalifikacje w zakresie pracy coachingowej, trenerskiej, tutorskiej;
• kwalifikacje w zakresie pracy w obszarze promocji zdrowia i profilaktyki społecznej;
• kwalifikacje w zakresie pracy w obszarze pomocy psychologicznej.
Dodatkowym atutem będzie:
• znajomość języka angielskiego poświadczona stosownymi dokumentami;
• praktyka dydaktyczna w uczelni wyższej;
• doświadczenie w zakresie pracy z dziećmi i młodzieżą.
W uzasadnionych przypadkach Rektor może wyrazić zgodę na obniżenie wymagań, biorąc pod uwagę w szczególności kwalifikacje posiadane przez kandydata, mające wpływ na rozwój reprezentowanej dyscypliny naukowej i niezbędne do realizacji polityki badawczo- dydaktycznej Uczelni
Wykaz wymaganych dokumentów:
• podanie do JM Rektora
• kwestionariusz osobowy w przypadku zatrudnienia po raz pierwszy
• odpis dyplomu tytułu zawodowego
• wykaz osiągnięć naukowych, dydaktycznych i organizacyjnych
• oświadczenie, że UJD będzie stanowić podstawowe miejsce pracy z dniem zatrudnienia
• deklaracja o dziedzinie i dyscyplinie
• deklaracja o wliczeniu do liczby N
• oświadczenie o nieukaraniu karą dyscyplinarną, o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności
• oświadczenie o udostępnieniu danych osobowych
• dodatkowo premiowany będzie wykaz publikacji naukowych zaplanowanych do opublikowania afiliowanych przez UJD (wraz z planowanym miejscem publikacji)
Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie zastrzega sobie prawo nierozstrzygnięcia konkursu bez podania przyczyny. Wynik konkursu nie jest równoznaczny z zatrudnieniem kandydata, a stanowi rekomendację w tym zakresie dla Rektora. Ostateczną decyzję o zatrudnieniu podejmuje Rektor.
Dokumenty należy składać w Centrum Obsługi Wydziału Nauk Społecznych UJD w Częstochowie, ul. Waszyngtona 4/8 pok. 308 do dnia 30.05.23 r.
Termin rozstrzygnięcia konkursu: Posiedzenie Kolegium Dziekańskiego Wydziału Nauk Społecznych – czerwiec 2023
Dokumenty do pobrania

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na wns.cow1@ujd.edu.pl