adiunkt

Wydział Zarzadzania
Politechnika Częstochowska
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: Dziedzina nauk społecznych

REKTOR POLITECHNIKI CZĘSTOCHOWSKIEJ

ogłasza konkurs na stanowisko

 

ADIUNKTA 

w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych

 

w Katedrze Logistyki

na Wydziale Zarządzania

 

 

 

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w Ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o Szkolnictwie Wyższym i Nauce (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 85 z późn. zm.), Statucie Politechniki Częstochowskiej oraz szczegółowe wymagania określone przez komisję konkursową jednostki.

 

Warunki przystąpienia do konkursu:

 

1.        Deklaracja publikowania w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości.

2.        Ukończenie studiów I i II stopnia na kierunku Logistyka.

3.        Uzyskanie stopnia naukowego doktora nauk o zarządzaniu i jakości.

4.        Posiadanie predyspozycji i doświadczenia w zakresie prowadzenia zajęć dydaktycznych na uczelni (np. praktyki doktoranckie).

5.        Posiadanie udokumentowanego dorobku naukowego z zakresu zarządzania i logistyki; dużym atutem będą publikacje w wysoko punktowanych czasopismach naukowych lub materiałach konferencyjnych (wg listy MEiN) oraz bazach Scopus i WoS.

6.        Czynny udział w konferencjach naukowych, w tym w konferencjach międzynarodowych.

7.        Posiadanie planu rozwoju zawodowego.

8.        Dodatkowym atutem będzie pozaakademickie doświadczenie zawodowe.

9.        Biegła znajomość języka polskiego (informacja dla obcokrajowców).

10.    Opinia samodzielnego pracownika naukowego o kandydacie.

11.    Gotowość zatrudnienia w Politechnice Częstochowskiej, jako podstawowym miejscu pracy
w pełnym wymiarze czasu pracy na okres 1.02.2022 – 30.09.2023.

 

 

Wymagane dokumenty:

 

1.        Podanie o zatrudnienie na stanowisku  ADIUNKTA w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych, skierowane do  JM Rektora Politechniki Częstochowskiej przez Dziekan Wydziału Zarządzania.

2.        CV kandydata do pracy.

3.        Kopie dyplomów lub świadectw potwierdzających kwalifikacje kandydata.

4.        Wykaz dorobku naukowego, zawodowego, dydaktycznego, organizacyjnego oraz odbytych staży.

5.        Kopie posiadanych świadectw pracy.

6.        Oświadczenie kandydata, że Politechnika Częstochowska będzie jego podstawowym miejscem pracy, zgodnie z Ustawą z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o Szkolnictwie Wyższym i Nauce

(tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 85 z poźn. zm.).

7.        Oświadczenie kandydata o poniższej treści:

 

Wyrażam dobrowolnie zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w przedstawionych przeze mnie dokumentach dla potrzeb niezbędnych do realizacji konkursu na stanowisko ADIUNKTA
w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych na Wydziale Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanej dalej „RODO” oraz oświadczam, iż zostałem poinformowany o tym, że:

Klauzula informacyjna dla kandydatek i kandydatów do pracy w Politechnice Częstochowskiej

Na podstawie art.13 ust.1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.) dalej: RODO, przekazujemy informacje dotyczące przewarzania danych osobowych przez Politechnikę Częstochowską

 

1. Administrator

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Politechnika Częstochowska z  siedzibą przy ul. J.H. Dąbrowskiego 69, 42-201 Częstochowa, e-mail: rektor@adm.pcz.czest.pl.

 

2. Inspektor ochrony danych

 Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować pod numerem telefonu 34 3250471 lub adresem e-mail: iodo@pcz.pl.

 

3. Cel i podstawa prawa przetwarzania

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego.
Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 22 1 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy
w związku z art. 6 ust.1 lit. c RODO.

Podanie innych danych w zakresie niewynikającym z art. 22 1 Kodeksu pracy  zostanie potraktowane jako zgoda  na przetwarzanie tych danych osobowych. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie.  

Jeżeli w przekazanych przez Panią/Pana  dokumentach zawarte będą dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO to konieczna będzie Pani/Pana zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

 

4. Odbiorcy danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazane wyłącznie podmiotom, które uprawnione są do ich otrzymania przepisami prawa. Odbiorcami danych osobowych mogą być również podmioty świadczące usługi na rzecz administratora danych osobowych,  w tym w szczególności w zakresie obsługi prawnej lub wsparcia informatycznego.

 

5. Okres przechowywania danych

Pani/Pana dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji, a w przypadku zatrudnienia zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa  dot. prowadzenia dokumentacji pracowniczej oraz przepisów o archiwizacji obowiązujących w Politechnice Częstochowskiej.

 

6. Prawa osób, których dane dotyczą

W przypadkach i na warunkach określonych w RODO przysługuje Pani/Panu prawo do: dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych, ograniczenia przetwarzania danych osobowych oraz  usunięcia danych osobowych.

W przypadku uznania, że dane osobowe przetwarzane są z naruszeniem przepisów prawa, ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

 

7. Informacja o wymogu podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 22 1 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie innych danych jest dobrowolne.

 

8. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Podane przez Panią/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu procesowi przetwarzania,
w tym profilowaniu.

 

 

Zgłoszenia na konkurs wraz z podaną dokumentacją należy składać

w Dziale Kadr, Płac i Spraw Socjalnych Politechniki Częstochowskiej,

42-201 Częstochowa, ul. Dąbrowskiego 69 pok. 149

w terminie do 20 grudnia 2021r.

 z dopiskiem na kopercie: Adiunkt – logistyka

 

Rozstrzygnięcie konkursu do dnia 15 stycznia 2022r.

 

Informacja o wyniku konkursu zostanie umieszczona na stronie BIP Politechniki Częstochowskiej oraz będzie udzielana w Biurze Dziekana Wydziału Zarządzania  lub pod nr telefonu: 34 3250-395

 

Planowane zatrudnienie od dnia  1 lutego 2022r.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na katarzyna.juszczyk@pcz.pl