Adiunkt

Politechnika Częstochowska
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: inżynieria mechaniczna

REKTOR POLITECHNIKI CZĘSTOCHOWSKIEJ

ogłasza konkurs na stanowisko

Adiunkta

w Katedrze Mechaniki i Podstaw Konstrukcji Maszyn

na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Informatyki

 

 

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w Ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o Szkolnictwie Wyższym i Nauce (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 85 z późn. zm.), Statucie Politechniki Częstochowskiej oraz szczegółowe wymagania określone przez komisję konkursową jednostki.

 

Warunki przystąpienia do konkursu:

 

1.    Stopień doktora nauk technicznych w dyscyplinie Mechanika lub stopień doktora nauk technicznych w dyscyplinie Inżynieria mechaniczna uzyskany po roku 2018.

2.    Publikacje w wysoko punktowanych recenzowanych czasopismach naukowych związane z tematyką stateczności i drgań.

3.    Znajomość metod obliczeniowych numerycznej analizy stateczności i dynamiki smukłych układów prętowych.

4.    Doświadczenie dydaktyczne między innymi w zakresie podstaw konstrukcji maszyn, w tym metodyki obliczeń, projektowania części maszyn i dynamiki maszyn oraz oprogramowania CAD w ostatnich 5 latach.

5.    Znajomość obsługi programów typu CAD na poziomie zaawansowanym poparta odpowiednimi certyfikatami.

6.    Dodatkowym atutem będą potwierdzone umiejętności z zakresu przedsiębiorczości, zarządzania badaniami naukowymi oraz projektami, doświadczenie w realizacji i rozliczania grantów naukowo-badawczych.

7.    Mile widziane doświadczenie w organizacji konferencji naukowych oraz w działalności promocyjnej uczelni wyższej.

8.    Bardzo dobra znajomość́ języka polskiego (informacja dla obcokrajowców) i angielskiego.

9.    Deklaracja publikacji w dyscyplinie naukowej Inżynieria mechaniczna (100%).

10. Mile widziana opinia samodzielnego pracownika naukowego o kandydacie.

11. Gotowość do zatrudnienia w Politechnice Częstochowskiej, jako podstawowym miejscu

pracy w pełnym wymiarze czasu pracy.

 

Wymagane dokumenty:

·         Podanie o zatrudnienie na stanowisku adiunkta skierowane do  JM Rektora Politechniki Częstochowskiej przez Dziekana Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Informatyki.

·         CV kandydata do pracy.

·         Kopie dyplomów lub świadectw potwierdzających kwalifikacje kandydata.

·         Wykaz dorobku naukowego, zawodowego, dydaktycznego, organizacyjnego oraz odbytych staży.

·         Kopie posiadanych świadectw pracy.

·         Oświadczenie kandydata, że Politechnika Częstochowska będzie jego podstawowym miejscem pracy, zgodnie z Ustawą z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o Szkolnictwie Wyższym i Nauce (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 85 z późn. zm.).

·         Oświadczenie kandydata o poniższej treści:

 

Wyrażam dobrowolnie zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w przedstawionych przeze mnie dokumentach dla potrzeb niezbędnych do realizacji konkursu na stanowisko adiunkta na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Informatyki Politechniki Częstochowskiej, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanej dalej „RODO” oraz oświadczam, iż zostałem poinformowany o tym, że:

Klauzula informacyjna dla kandydatek i kandydatów do pracy w Politechnice Częstochowskiej

Na podstawie art.13 ust.1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.) dalej: RODO, przekazujemy informacje dotyczące przewarzania danych osobowych przez Politechnikę Częstochowską

 

1. Administrator

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Politechnika Częstochowska z  siedzibą przy ul. J.H. Dąbrowskiego 69, 42-201 Częstochowa, e-mail: rektor@adm.pcz.czest.pl.

 

2. Inspektor ochrony danych

 Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować pod numerem telefonu 34 3250471 lub adresem e-mail: iodo@pcz.pl.

 

3. Cel i podstawa prawa przetwarzania

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego.
Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 22 1 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy w związku z art. 6 ust.1 lit. c RODO.

Podanie innych danych w zakresie niewynikającym z art. 22 1 Kodeksu pracy  zostanie potraktowane jako zgoda  na przetwarzanie tych danych osobowych. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie.  

Jeżeli w przekazanych przez Panią/Pana  dokumentach zawarte będą dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO to konieczna będzie Pani/Pana zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

 

4. Odbiorcy danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazane wyłącznie podmiotom, które uprawnione są do ich otrzymania przepisami prawa. Odbiorcami danych osobowych mogą być również podmioty świadczące usługi na rzecz administratora danych osobowych,  w tym w szczególności w zakresie obsługi prawnej lub wsparcia informatycznego.

 

5. Okres przechowywania danych

Pani/Pana dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji, a w przypadku zatrudnienia zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa  dot. prowadzenia dokumentacji pracowniczej oraz przepisów o archiwizacji obowiązujących w Politechnice Częstochowskiej.

 

6. Prawa osób, których dane dotyczą

W przypadkach i na warunkach określonych w RODO przysługuje Pani/Panu prawo do: dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych, ograniczenia przetwarzania danych osobowych oraz  usunięcia danych osobowych.

W przypadku uznania, że dane osobowe przetwarzane są z naruszeniem przepisów prawa, ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

 

7. Informacja o wymogu podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 22 1 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie innych danych jest dobrowolne.

 

8. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Podane przez Panią/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu procesowi przetwarzania,w tym profilowaniu.

 

Zgłoszenia na konkurs wraz z podaną dokumentacją należy składać

w Dziale Kadr, Płac i Spraw Socjalnych Politechniki Częstochowskiej,

42-201 Częstochowa, ul. Dąbrowskiego 69 pok. 149

w terminie od 17.12.2021 r. do 16.01.2022 r.

 z dopiskiem na kopercie: adiunkt KMiPKM

 

Rozstrzygnięcie konkursu do dnia 19.01.2022 r.

 

Informacja o wyniku konkursu zostanie umieszczona na stronie BIP Politechniki Częstochowskiej oraz będzie udzielana w cekus@imipkm.pcz.pl lub pod nr telefonu : (34) 3250607

 

Planowane zatrudnienie od dnia 01.02.2022r. do 31.01.2023r. ( I rok)

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na katarzyna.juszczyk@pcz.pl