adiunkt badawczo-dydaktyczny

Wydział Elektryczny
Politechnika Częstochowska
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych

REKTOR POLITECHNIKI CZĘSTOCHOWSKIEJ

ogłasza konkurs na stanowisko

 

ADIUNKTA

w Katedrze Automatyki, Elektrotechniki i Optoelektroniki na Wydziale Elektrycznym

 

 

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w Ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o Szkolnictwie Wyższym i Nauce (tj. Dz.U. z 2022 r. poz. 574 z późn. zm.), Statucie Politechniki Częstochowskiej oraz szczegółowe wymagania określone przez komisję konkursową jednostki.

 

Warunki przystąpienia do konkursu:

 

1.    Deklaracja publikowania w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie automatyka, elektronika i elektrotechnika z afiliacją w Politechnice Częstochowskiej.

2.    Gotowość do zatrudnienia w Politechnice Częstochowskiej, jako podstawowym miejscu pracy  w pełnym wymiarze czasu pracy na okres roku.

3.    Posiadanie stopień naukowy doktora z dziedziny nauk związanych z elektrotechniką lub elektroniką lub automatyką lub matematyką lub informatyką lub fizyką.

4.    Znajomość zagadnień ogólnych związanych z elektrotechniką oraz w zakresie związanym z doborem parametrów modeli zjawisk zachodzących w materiałach magnetycznie miękkich, a także w zakresie modelowania i predykcji strat w materiałach magnetycznie miękkich.

5.    Dobra znajomość języka angielskiego.

6.    Dobra znajomość języka polskiego – dotyczy obcokrajowców.

7.    Mile widziane doświadczenie w udziale w projektach badawczo-rozwojowych.

8.    Opinia samodzielnego pracownika naukowego.

 

Wymagane dokumenty:

1.    Podanie o zatrudnienie na stanowisku adiunkta skierowane do JM Rektora Politechniki Częstochowskiej przez Dziekana Wydziału Elektrycznego Politechniki Częstochowskiej.

2.    CV kandydata do pracy.

3.    Kopie dyplomów lub świadectw potwierdzających kwalifikacje kandydata.

4.    Wykaz dorobku naukowego, zawodowego, dydaktycznego, organizacyjnego oraz odbytych staży.

5.    Kopie posiadanych świadectw pracy.

6.    Oświadczenie kandydata, że Politechnika Częstochowska będzie jego podstawowym miejscem pracy, zgodnie z Ustawą z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o Szkolnictwie Wyższym i Nauce (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 574 z poźn. zm.).

7.    Oświadczenie kandydata o poniższej treści:

 

Wyrażam dobrowolnie zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w przedstawionych przeze mnie dokumentach dla potrzeb niezbędnych do realizacji konkursu na stanowisko adiunkta na Wydziale Elektrycznym Politechniki Częstochowskiej, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanej dalej „RODO” oraz oświadczam, iż zostałem poinformowany o tym, że:

Klauzula informacyjna dla kandydatek i kandydatów do pracy w Politechnice Częstochowskiej

Na podstawie art.13 ust.1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.) dalej: RODO, przekazujemy informacje dotyczące przewarzania danych osobowych przez Politechnikę Częstochowską

 

1. Administrator

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Politechnika Częstochowska z  siedzibą przy ul. J.H. Dąbrowskiego 69, 42-201 Częstochowa, e-mail: rektor@adm.pcz.czest.pl.

 

2. Inspektor ochrony danych

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować pod numerem telefonu 34 3250471 lub adresem e-mail: iodo@pcz.pl.

 

3. Cel i podstawa prawa przetwarzania

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego.
Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 221 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy w związku z art. 6 ust.1 lit. c RODO.

Podanie innych danych w zakresie niewynikającym z art. 221 Kodeksu pracy zostanie potraktowane jako zgoda na przetwarzanie tych danych osobowych. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie.

Jeżeli w przekazanych przez Panią/Pana dokumentach zawarte będą dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, to konieczna będzie Pani/Pana zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

 

4. Odbiorcy danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazane wyłącznie podmiotom, które uprawnione są do ich otrzymania przepisami prawa. Odbiorcami danych osobowych mogą być również podmioty świadczące usługi na rzecz administratora danych osobowych, w tym w szczególności w zakresie obsługi prawnej lub wsparcia informatycznego.

 

5. Okres przechowywania danych

Pani/Pana dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji, a w przypadku zatrudnienia – zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa dot. prowadzenia dokumentacji pracowniczej oraz przepisów o archiwizacji obowiązujących w Politechnice Częstochowskiej.

 

6. Prawa osób, których dane dotyczą

W przypadkach i na warunkach określonych w RODO przysługuje Pani/Panu prawo do: dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych, ograniczenia przetwarzania danych osobowych oraz usunięcia danych osobowych.

W przypadku uznania, że dane osobowe przetwarzane są z naruszeniem przepisów prawa, ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

 

7. Informacja o wymogu podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie innych danych jest dobrowolne.

 

8. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Podane przez Panią/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu procesowi przetwarzania,w tym profilowaniu.

 

Zgłoszenia na konkurs wraz z podaną dokumentacją należy składać

W Dziale Kadr, Płac i Spraw Socjalnych Politechniki Częstochowskiej,

42-201 Częstochowa, ul. Dąbrowskiego 69 pok. 149 oraz na adres e-mail kadry.rekrutacja@pcz.pl. w terminie od 01.08.2022 r. do 31.08.2022 r.

 z dopiskiem na kopercie: Adiunkt w Katedrze Automatyki, Elektrotechniki i Optoelektroniki

 

Rozstrzygnięcie konkursu do dnia 16.09.2022 r.

 

Informacja o wyniku konkursu zostanie umieszczona na stronie BIP Politechniki Częstochowskiej oraz będzie udzielana w Biurze Dziekana Wydziału Elektrycznego lub pod nr telefonu:  +48 34 3250 828.

 

Planowane zatrudnienie od dnia 01.10.2022 r.

 

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na kadry.rekrutacja@pcz.pl