: adiunkt badawczo-dydaktyczny

wns.cow1@ujd.edu.pl
Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: nauki o bezpieczeństwie

WNS/4/2023                                                                                                                    24.01.2023 r.

KONKURS OTWARTY

Dziekan Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego    im. Jana Długosza w Częstochowie ogłasza konkurs otwarty na stanowisko adiunkta w grupie stanowisk  badawczo-dydaktycznych w pełnym wymiarze czasu pracy w Katedrze Nauk o Bezpieczeństwie

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 113 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U.2021.478 t.j.)

Na stanowisku adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych może być zatrudniona osoba posiadająca co najmniej stopień doktora oraz osiągnięcia naukowe wpływające na rozwój dyscypliny naukowej reprezentowanej przez pracownika, czyli:

1.      artykuły naukowe o zasięgu międzynarodowym, znajdujące się w bazach parametrycznych uznanych przez ministerstwo właściwe ds. szkolnictwa wyższego i nauki lub w przypadku nauk humanistycznych albo prawnych artykuły naukowe znajdujące się w czasopismach o zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim,

2.      aplikowanie w roli kierownika w konkursach na prowadzenie działań naukowych finansowanych ze źródeł zewnętrznych w rozumieniu Ustawy,

3.      osiągnięcia w zakresie działalności organizacyjnej, tj. organizacja lub współudział w organizacji konferencji i wydarzeń naukowych ważnych dla rozwoju dyscypliny i mające wpływ społeczny,

4.      organizacja lub udział w różnych formach współpracy międzynarodowej,

5.      pozytywna ocena działalności dydaktycznej potwierdzona przez prodziekana właściwego ds. studenckich i dydaktycznych lub posiadanie kompetencji dydaktycznych mających znaczenie dla dyscypliny naukowej reprezentowanej przez pracownika oraz dydaktyki szkoły wyższej w zakresie kierunku, na którym pracownik będzie prowadził zajęcia.

 

Ponadto kandydaci muszą spełniać poniższe warunki:

posiadanie stopnia naukowego doktora z zakresu nauk o bezpieczeństwie lub nauk o polityce i administracji lub stosunków międzynarodowych,
ukończone studia wyższe w zakresie nauk o polityce, stosunków międzynarodowych lub nauk o bezpieczeństwie.
Dodatkowymi atutami będą:

doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych z zakresu stosunków międzynarodowych, międzynarodowych stosunków wojskowych, bezpieczeństwa międzynarodowego, organizacji międzynarodowych – w postaci oryginalnych prac,
wykazywanie się dużym zaangażowaniem w pracy dydaktycznej, organizacyjnej
i popularyzatorskiej,
biegła znajomość języka angielskiego.
W uzasadnionych przypadkach Rektor może wyrazić zgodę na obniżenie wymagań, biorąc pod uwagę w szczególności kwalifikacje posiadane przez kandydata, mające wpływ na rozwój reprezentowanej dyscypliny naukowej i niezbędne do realizacji polityki badawczo-dydaktycznej Uczelni

Wykaz wymaganych dokumentów:

·         podanie do JM Rektora

·         kwestionariusz osobowy w przypadku zatrudnienia po raz pierwszy

·         odpis dyplomu doktora (co najmniej)

·         wykaz osiągnięć naukowych, dydaktycznych i organizacyjnych

·         oświadczenie, że UJD będzie stanowić podstawowe miejsce pracy z dniem zatrudnienia

·         deklaracja o dziedzinie i dyscyplinie

·         deklaracja o wliczeniu do liczby N

·         oświadczenie o nieukaraniu karą dyscyplinarną, o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności

·         oświadczenie o udostępnieniu danych osobowych

·         dodatkowo premiowany będzie wykaz publikacji naukowych zaplanowanych do opublikowania afiliowanych przez UJD (wraz z planowanym miejscem publikacji)

Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie zastrzega sobie prawo nierozstrzygnięcia konkursu bez podania przyczyny. Wynik konkursu nie jest równoznaczny z zatrudnieniem kandydata, a stanowi rekomendację w tym zakresie dla Rektora. Ostateczną decyzję o zatrudnieniu podejmuje Rektor.

Dokumenty należy składać w Centrum Obsługi Wydziału Nauk Społecznych UJD w Częstochowie przy ul. Waszyngtona 4/8, pok. 308, 307 do dnia 28.02.2023 r.   Za datę złożenia dokumentów uważa się termin ich wpływu do COW. Termin rozstrzygnięcia konkursu: Luty Marzec 2023 r

 

 

 

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na wns.cow1@ujd.edu.pl