Adiunkt (badawczo-dydaktyczny)

Wydział Nauk o Zdrowiu
Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu

WNZ.111.76.2021                                                                                     Częstochowa 09.11.2021r

 

 

Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu

Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im Jana Długosza  w Częstochowie

Ogłasza konkurs w Zakładzie Kosmetologii na stanowisko adiunkta w grupie stanowisk badawczo-dydaktycznych,  ramach umowy o pracę, w wymiarze 1 etatu.

 

   Do konkursu przystąpić mogą osoby, które  spełniają  wymogi  określone  w  art.113   ustawy  z  dnia  20  

lipca  2018  r.  Prawo  o  szkolnictwie  wyższym  i  nauce (Dz.U.2018, 1668).

 

 Od kandydata oczekuje się:

– posiada tytuł zawodowy dr n. med.

– posiada specjalizację z zakresu dermatologii

 

W uzasadnionych przypadkach Rektor może wyrazić zgodę na obniżenie wymagań biorąc pod uwagę w szczególności kwalifikacje posiadane przez kandydata mające wpływ na rozwój reprezentowanej dyscypliny naukowej i niezbędne do realizacji  polityki badawczo-dydaktycznej Uczelni.

 

Przewiduje się powierzenie prowadzenie zajęć dydaktycznych  z zakresu dermatologii, immunologii i alergologii, alergologii, kosmetologii leczniczej, kosmetologii w medycynie estetycznej.

 

Kandydaci przystępujący do konkursu proszeni są o złożenie  w Centrum Obsługi Wydziału Nauk o Zdrowiu znajdującego się w budynku UJD  w Częstochowie przy ul. Armii Krajowej 13/15 pok. 014 następujących dokumentów:

 

–   podanie do JM  Rektor (w treści należy podać numer konkursu)

–   kwestionariusz osobowy  (wg wzoru w załączniku nr 3) 

–   odpis dyplomu tytułu zawodowego (co najmniej) 

–   wykaz i dokumenty potwierdzające kompetencje naukowe lub artystyczne w reprezentowanej dyscyplinie (w dyscyplinie konkursowej) (wg wzoru w załączniku nr 4)

–   oświadczenie, że UJD będzie stanowić podstawowe miejsce pracy z dniem zatrudnienia (wg  wzoru w     załączniku nr 5) 

–   deklaracja o dziedzinie i dyscyplinie (wg  wzoru w  załączniku nr 6) 

–   deklaracja o wliczeniu do liczby N (wg  wzoru w  załączniku nr 7) 

–   oświadczenie o nieukaraniu karą dyscyplinarną, o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu     z pełni praw publicznych i o niekaralności (wg wzoru w załączniku nr 8) 

–   oświadczenie o udostępnieniu danych osobowych (wg wzoru w załączniku nr 9) 

–   dodatkowo premiowany będzie wykaz publikacji dydaktycznych lub naukowych zaplanowanych do opublikowania afiliowanych przez UJD (wraz z planowanym miejscem publikacji) 

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na wnz@ujd.edu.pl