adiunkt badawczo-dydaktyczny

Wydział Nauk Społecznych
Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: psychologia

 

WNS/30 /2021 16.11.2021 r.

KONKURS OTWARTY

Dziekan Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie ogłasza konkurs otwarty na stanowisko adiunkta w grupie stanowisk badawczo-dydaktycznych w Zakładzie Psychologii

 

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 113 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U.2021.478 t.j.

Na stanowisku adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych może być zatrudniona osoba posiadająca co najmniej stopień doktora oraz osiągnięcia naukowe wpływające na rozwój dyscypliny naukowej reprezentowanej przez pracownika, czyli:

1.       artykuły naukowe o zasięgu międzynarodowym, znajdujące się w bazach parametrycznych uznanych przez ministerstwo właściwe ds. szkolnictwa wyższego i nauki lub w przypadku nauk humanistycznych albo prawnych artykuły naukowe znajdujące się w czasopismach o zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim,

2.       aplikowanie w roli kierownika w konkursach na prowadzenie działań naukowych finansowanych ze źródeł zewnętrznych w rozumieniu Ustawy,

3.       osiągnięcia w zakresie działalności organizacyjnej, tj. organizacja lub współudział w organizacji konferencji i wydarzeń naukowych ważnych dla rozwoju dyscypliny i mające wpływ społeczny,

4.       organizacja lub udział w różnych formach współpracy międzynarodowej,

5.       pozytywna ocena działalności dydaktycznej potwierdzona przez prodziekana właściwego ds. studenckich i dydaktycznych lub posiadanie kompetencji dydaktycznych mających znaczenie dla dyscypliny naukowej reprezentowanej przez pracownika oraz dydaktyki szkoły wyższej w zakresie kierunku, na którym pracownik będzie prowadził zajęcia.

Ponadto kandydaci muszą spełniać poniższe warunki:

·         posiadanie co najmniej stopnia doktora nauk społecznych/humanistycznych w dyscyplinie psychologia

 

Dodatkowymi atutami będą:

·         doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych na uczelni wyższej,

·         znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym prowadzenie zajęć poświadczona stosownymi dokumentami.

W uzasadnionych przypadkach Rektor może wyrazić zgodę na obniżenie wymagań, biorąc pod uwagę w szczególności kwalifikacje posiadane przez kandydata, mające wpływ na rozwój reprezentowanej dyscypliny naukowej i niezbędne do realizacji polityki badawczo-dydaktycznej Uczelni

 

Wykaz wymaganych dokumentów:

·         podanie do JM Rektora

·         kwestionariusz osobowy w przypadku zatrudnienia po raz pierwszy

·         odpis dyplomu doktora (co najmniej)

·         wykaz osiągnięć naukowych, dydaktycznych i organizacyjnych

·         oświadczenie, że UJD będzie stanowić podstawowe miejsce pracy z dniem zatrudnienia

·         deklaracja o dziedzinie i dyscyplinie

·         deklaracja o wliczeniu do liczby N

·         oświadczenie o nieukaraniu karą dyscyplinarną, o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności

·         oświadczenie o udostępnieniu danych osobowych

·         dodatkowo premiowany będzie wykaz publikacji naukowych zaplanowanych do opublikowania afiliowanych przez UJD (wraz z planowanym miejscem publikacji)

Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie zastrzega sobie prawo nierozstrzygnięcia konkursu bez podania przyczyny. Wynik konkursu nie jest równoznaczny z zatrudnieniem kandydata, a stanowi rekomendację w tym zakresie dla Rektora. Ostateczną decyzję o zatrudnieniu podejmuje Rektor.

Dokumenty należy składać w Centrum Obsługi Wydziału Nauk Społecznych UJD w Częstochowie, ul. Waszyngtona 4/8 pok. 308 do dnia 31.01.2022 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu:  Posiedzenie Kolegium Dziekańskiego Wydziału Nauk Społecznych– styczeń/luty  2022

 

Dokumenty do pobrania

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na wns.cow1@ujd.edu.pl