ADIUNKT BADAWCZY POST-DOC

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Informatyki
Politechnika Częstochowska
  • Miejsce: Częstochowa
  • Forma zatrudnienia: umowa o pracę
  • Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych

Opis stanowiska

REKTOR POLITECHNIKI CZĘSTOCHOWSKIEJ

ogłasza otwarty konkurs

na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Informatyki

na adiunkta badawczego (POST-DOC)

w ramach projektu NCN nr UMO-2020/39/B/ST8/02802:

 „Fizyka turbulentnych płomieni dyfuzyjnych za ciałami nieopływowymi
o zmiennej geometrii i falistych ścianach”

 

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają szczegółowe wymagania określone przez komisję konkursową powołaną zgodnie z regulaminem NCN.

WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO KONKURSU:

1.  Stopień doktora nauk technicznych w dyscyplinie inżynieria mechaniczna, mechanika lub energetyka lub nauk ścisłych w dyscyplinie fizyka.

2.  Publikacje w recenzowanych czasopismach naukowych związane z tematyką metrologii przepływów turbulentnych.

3.  Umiejętność samodzielnego planowania i prowadzenia eksperymentu (przepływy turbulentne).

4.  Znajomość optycznych i termoanemometrycznych metod pomiarowych.

5.  Umiejętność obróbki sygnału – analiza widmowa, statystyki.

6.  Znajomość oprogramowania LabView w zakresie tworzenia programów do akwizycji i analizy danych.

7.  Znajomość oprogramowania MatLab, Tecplot.

8.  Bardzo dobra znajomość języka angielskiego.

9.  Dobra znajomość języka polskiego.

 

WYMAGANE DOKUMENTY:

1.  Odpisy lub uwierzytelnione kopie świadectw, certyfikatów i dyplomów potwierdzających kwalifikacje kandydata.

2.  Wykaz dorobku naukowego, zawodowego, dydaktycznego, organizacyjnego oraz odbytych staży.

3.   Oświadczenie kandydata o poniższej treści:

 

Wyrażam dobrowolnie zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w przedstawionych przeze mnie dokumentach dla potrzeb niezbędnych do realizacji konkursu na stanowisko adiunkta naukowego na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Informatyki Politechniki Częstochowskiej, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanej dalej „RODO” oraz oświadczam, iż zostałem poinformowany o tym, że:

Klauzula informacyjna dla kandydatek i kandydatów do pracy w Politechnice Częstochowskiej.

Na podstawie art.13 ust.1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.) dalej: RODO, przekazujemy informacje dotyczące przewarzania danych osobowych przez Politechnikę Częstochowską

1.         Administrator

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Politechnika Częstochowska z  siedzibą przy ul. J.H. Dąbrowskiego 69, 42-201 Częstochowa, e-mail: rektor@adm.pcz.czest.pl.

2.         Inspektor ochrony danych

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować pod numerem telefonu 34 3250471 lub adresem e-mail: iodo@pcz.pl.

3.     Cel i podstawa prawa przetwarzania

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego.
Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 22 1 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy w związku z art. 6 ust.1 lit. c RODO.

Podanie innych danych w zakresie niewynikającym z art. 22 1 Kodeksu pracy  zostanie potraktowane jako zgoda  na przetwarzanie tych danych osobowych. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie.  

Jeżeli w przekazanych przez Panią/Pana  dokumentach zawarte będą dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO to konieczna będzie Pani/Pana zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

4.  Odbiorcy danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazane wyłącznie podmiotom, które uprawnione są do ich otrzymania przepisami prawa. Odbiorcami danych osobowych mogą być również podmioty świadczące usługi na rzecz administratora danych osobowych,  w tym w szczególności w zakresie obsługi prawnej lub wsparcia informatycznego.

5.     Okres przechowywania danych

Pani/Pana dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji, a w przypadku zatrudnienia zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa  dot. prowadzenia dokumentacji pracowniczej oraz przepisów o archiwizacji obowiązujących w Politechnice Częstochowskiej.

6.     Prawa osób, których dane dotyczą

W przypadkach i na warunkach określonych w RODO przysługuje Pani/Panu prawo do: dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych, ograniczenia przetwarzania danych osobowych oraz  usunięcia danych osobowych.

W przypadku uznania, że dane osobowe przetwarzane są z naruszeniem przepisów prawa, ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

7.     Informacja o wymogu podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 22 1 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie innych danych jest dobrowolne.

8.      Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Podane przez Panią/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu procesowi przetwarzania, w tym profilowaniu.

WYSOKOŚĆ PENSJI:

10000zł/m-c (brutto-brutto z uwzględnieniem 13-tej pensji) od 1 kwietnia 2023r. przez 12 miesięcy z możliwością przedłużenia o kolejne 12 miesięcy.

ZGŁOSZENIA NA KONKURS WRAZ Z PODANĄ DOKUMENTACJĄ NALEŻY SKŁADAĆ DO:

dnia 24 marca 2023r. za pośrednictwem poczty elektronicznej do kierownika projektu Prof. dr. hab. inż. Artura Tyliszczaka (e-mail: artur.tyliszczak@pcz.pl)

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU DO DNIA 27 marca 2023r.

Informacje o wynikach konkursu zostaną przekazane zgłoszonym kandydatom drogą elektroniczną przez kierownika projektu.

Dodatkowych informacji na temat projektu udziela kierownik projektu:

Prof. dr hab. inż. Artur Tyliszczak (e-mail: artur.tyliszczak@pcz.pl)

 

 

                                                                                        REKTOR

                                                                        Prof. dr hab. inż. Norbert Sczygiol