adiunkt w grupie stanowisk badawczo-dydaktyczn

wns.cow1@ujd.edu.pl
Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: nauki o bezpieczeństwie

WNS/18/2022 01.06.2022 r.
KONKURS OTWARTY
Dziekan Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie ogłasza konkurs otwarty na stanowisko adiunkta w grupie stanowisk badawczo-dydaktycznych w pełnym wymiarze czasu pracy w Katedrze Nauk o Bezpieczeństwie
Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 113 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U.2021.478 t.j.)
Na stanowisku adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych może być zatrudniona osoba posiadająca co najmniej stopień doktora oraz osiągnięcia naukowe wpływające na rozwój dyscypliny naukowej reprezentowanej przez pracownika, czyli:
• artykuły naukowe o zasięgu międzynarodowym, znajdujące się w bazach parametrycznych uznanych przez ministerstwo właściwe ds. szkolnictwa wyższego i nauki lub w przypadku nauk humanistycznych albo prawnych artykuły naukowe znajdujące się w czasopismach o zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim;
• aplikowanie w roli kierownika w konkursach na prowadzenie działań naukowych finansowanych ze źródeł zewnętrznych w rozumieniu Ustawy;
• osiągnięcia w zakresie działalności organizacyjnej, tj. organizacja lub współudział w organizacji konferencji i wydarzeń naukowych ważnych dla rozwoju dyscypliny i mające wpływ społeczny,
• organizacja lub udział w różnych formach współpracy międzynarodowej;
• pozytywna ocena działalności dydaktycznej potwierdzona przez prodziekana właściwego ds. studenckich i dydaktycznych lub posiadanie kompetencji dydaktycznych mających znaczenie dla dyscypliny naukowej reprezentowanej przez pracownika oraz dydaktyki szkoły wyższej w zakresie kierunku, na którym pracownik będzie prowadził zajęcia.
Ponadto kandydaci muszą spełniać poniższe warunki: • posiadanie stopnia naukowego doktora w zakresie nauk o bezpieczeństwie; • ukończone studia wyższe w zakresie nauk o polityce, stosunków międzynarodowych lub nauk o bezpieczeństwie; Dodatkowymi atutami będą: • doświadczenie w prowadzeniu zajęć z zakresu stosunków międzynarodowych, międzynarodowych stosunków wojskowych, dyplomacji wojskowej, prawa obronnego, Sił Zbrojnych RP w systemie bezpieczeństwa państwa, misji międzynarodowych, organizacji międzynarodowych; bezpieczeństwa międzynarodowego, terroryzmu i cyberterroryzmu;
• doświadczenie w pracy w instytucjach zajmujących się polityką bezpieczeństwa międzynarodowego, międzynarodową współpracą wojskową, międzynarodowymi stosunkami wojskowymi, misjami międzynarodowymi; • osiągnięcia w międzynarodowej współpracy naukowej; • uzyskanie zagranicznych lub krajowych stypendiów, udział w zespołach (w charakterze kierownika lub członka zespołu) ubiegających się o pozyskiwanie funduszy na działalność naukową finansowaną ze źródeł zewnętrznych;
W uzasadnionych przypadkach Rektor może wyrazić zgodę na obniżenie wymagań, biorąc pod uwagę w szczególności kwalifikacje posiadane przez kandydata, mające wpływ na rozwój reprezentowanej dyscypliny naukowej i niezbędne do realizacji polityki badawczo-dydaktycznej Uczelni.
Wykaz wymaganych dokumentów:
• podanie do JM Rektora
• kwestionariusz osobowy w przypadku zatrudnienia po raz pierwszy
• odpis dyplomu doktora (co najmniej)
• wykaz osiągnięć naukowych, dydaktycznych i organizacyjnych
• oświadczenie, że UJD będzie stanowić podstawowe miejsce pracy z dniem zatrudnienia
• deklaracja o dziedzinie i dyscyplinie
• deklaracja o wliczeniu do liczby N
• oświadczenie o nieukaraniu karą dyscyplinarną, o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności
• oświadczenie o udostępnieniu danych osobowych
• dodatkowo premiowany będzie wykaz publikacji naukowych zaplanowanych do opublikowania afiliowanych przez UJD (wraz z planowanym miejscem publikacji)
Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie zastrzega sobie prawo nierozstrzygnięcia konkursu bez podania przyczyny. Wynik konkursu nie jest równoznaczny z zatrudnieniem kandydata, a stanowi rekomendację w tym zakresie dla Rektora. Ostateczną decyzję o zatrudnieniu podejmuje Rektor.
Dokumenty należy składać w Centrum Obsługi Wydziału Nauk Społecznych UJD w Częstochowie, ul. Waszyngtona 4/8 pok. 308 do dnia 05.09.2022 r.
Termin rozstrzygnięcia konkursu: Posiedzenie Kolegium Dziekańskiego Wydziału Nauk Społecznych – wrzesień 2022
Dokumenty do pobrania na stronie internetowej Wydziału Nauk Społecznych Dokumenty do pobrania w zakładce Konkursy – pliki do pobrania

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na wns.cow1@ujd.edu.pl