adiunkt w grupie stanowisk badawczo-dydaktycznych

wns.cow1@ujd.edu.pl Wydział Nauk Społecznych
Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: psychologia

WNS/21/2022                                                                        Częstochowa 19.07.2022 r.

 

 

 

KONKURS OTWARTY

Dziekan Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie ogłasza konkurs otwarty na stanowisko adiunkta w grupie stanowisk badawczo-dydaktycznych w Katedrze Psychologii

 

 

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 113 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U.2021.478 t.j.

Na stanowisku adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych może być zatrudniona osoba posiadająca co najmniej stopień doktora oraz osiągnięcia naukowe wpływające na rozwój dyscypliny naukowej reprezentowanej przez pracownika, czyli:

 

1. Artykuły naukowe o zasięgu międzynarodowym, znajdujące się w bazach parametrycznych uznanych przez ministerstwo właściwe ds. szkolnictwa wyższego i nauki lub w przypadku nauk humanistycznych albo prawnych artykuły naukowe znajdujące się w czasopismach o zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim.

2. Aplikowanie w roli kierownika w konkursach na prowadzenie działań naukowych finansowanych ze źródeł zewnętrznych w rozumieniu Ustawy.

3. Osiągnięcia w zakresie działalności organizacyjnej, tj. organizacja lub współudział w organizacji konferencji i wydarzeń naukowych ważnych dla rozwoju dyscypliny i mające wpływ społeczny,

4. Organizacja lub udział w różnych formach współpracy międzynarodowej.

5. Pozytywna ocena działalności dydaktycznej potwierdzona przez prodziekana właściwego ds. studenckich i dydaktycznych lub posiadanie kompetencji dydaktycznych mających znaczenie dla dyscypliny naukowej reprezentowanej przez pracownika oraz dydaktyki szkoły wyższej w zakresie kierunku, na którym pracownik będzie prowadził zajęcia.

 

Ponadto kandydaci muszą spełniać poniższe warunki:

• Posiadanie co najmniej stopnia doktora nauk społecznych/humanistycznych w dyscyplinie psychologia.

 

Dodatkowymi atutami będą:

• Doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych na uczelni wyższej.

• Znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym prowadzenie zajęć poświadczona stosownymi dokumentami.

 

W uzasadnionych przypadkach Rektor może wyrazić zgodę na obniżenie wymagań, biorąc pod uwagę w szczególności kwalifikacje posiadane przez kandydata, mające wpływ na

rozwój reprezentowanej dyscypliny naukowej i niezbędne do realizacji polityki badawczo-dydaktycznej Uczelni

Wykaz wymaganych dokumentów:

• podanie do JM Rektora

• kwestionariusz osobowy w przypadku zatrudnienia po raz pierwszy

• odpis dyplomu doktora (co najmniej)

• wykaz osiągnięć naukowych, dydaktycznych i organizacyjnych

• oświadczenie, że UJD będzie stanowić podstawowe miejsce pracy z dniem zatrudnienia

• deklaracja o dziedzinie i dyscyplinie

• deklaracja o wliczeniu do liczby N

• oświadczenie o nieukaraniu karą dyscyplinarną, o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności

• oświadczenie o udostępnieniu danych osobowych

• dodatkowo premiowany będzie wykaz publikacji naukowych zaplanowanych do opublikowania afiliowanych przez UJD (wraz z planowanym miejscem publikacji)

 

Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie zastrzega sobie prawo nierozstrzygnięcia konkursu bez podania przyczyny. Wynik konkursu nie jest równoznaczny z zatrudnieniem kandydata, a stanowi rekomendację w tym zakresie dla Rektora. Ostateczną decyzję o zatrudnieniu podejmuje Rektor.

Dokumenty należy składać w Centrum Obsługi Wydziału Nauk Społecznych UJD w Częstochowie, ul. Waszyngtona 4/8 pok. 308 do dnia 09.09.2022 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu: Posiedzenie Kolegium Dziekańskiego Wydziału Nauk Społecznych

wrzesień 2022

https://wns.ujd.edu.pl/p,137,konkursy-pliki-do-pobrania

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na wns.cow1@ujd.edu.pl