adiunkt w grupie stanowisk badawczo-dydaktycznych

wns.cow1@ujd.edu.pl
Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie
  • Miejsce: Częstochowa
  • Forma zatrudnienia: umowa o pracę

Opis stanowiska

WNS/ 14/2023 20.02.2023 r.
KONKURS OTWARTY
Dziekan Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie ogłasza konkurs otwarty na stanowisko adiunkta w grupie stanowisk badawczo-dydaktycznych w pełnym wymiarze czasu pracy w Katedrze Psychologii
Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 113 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U.2021.478 t.j.
Na stanowisku adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych może być zatrudniona osoba posiadająca co najmniej stopień doktora oraz osiągnięcia naukowe wpływające na rozwój dyscypliny naukowej reprezentowanej przez pracownika, czyli:
1. artykuły naukowe o zasięgu międzynarodowym, znajdujące się w bazach parametrycznych uznanych przez ministerstwo właściwe ds. szkolnictwa wyższego i nauki lub w przypadku nauk humanistycznych albo prawnych artykuły naukowe znajdujące się w czasopismach o zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim,
2. aplikowanie w roli kierownika w konkursach na prowadzenie działań naukowych finansowanych ze źródeł zewnętrznych w rozumieniu Ustawy,
3. osiągnięcia w zakresie działalności organizacyjnej, tj. organizacja lub współudział w organizacji konferencji i wydarzeń naukowych ważnych dla rozwoju dyscypliny,
4. organizacja lub udział w różnych formach współpracy międzynarodowej,
5. pozytywna ocena działalności dydaktycznej potwierdzona przez prodziekana właściwego ds. studenckich i dydaktycznych lub posiadanie kompetencji dydaktycznych mających znaczenie dla dyscypliny naukowej reprezentowanej przez pracownika oraz dydaktyki szkoły wyższej w zakresie kierunku, na którym pracownik będzie prowadził zajęcia.
Ponadto kandydaci muszą spełniać poniższe warunki: • posiadanie co najmniej stopnia doktora nauk społecznych/humanistycznych w dyscyplinie psychologia
Dodatkowymi atutami będą:
• doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych na uczelni wyższej
• znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym prowadzenie zajęć poświadczona stosownymi dokumentami,
Dopuszcza się przeprowadzenie rozmowy kwalifikacyjnej z kandydatem ubiegającym się
o zatrudnienie w Katedrze Psychologii.
W przypadku pozytywnego rozstrzygnięcia konkursu, zatrudnienie od 1 października 2023 r.
W uzasadnionych przypadkach Rektor może wyrazić zgodę na obniżenie wymagań, biorąc pod uwagę w szczególności kwalifikacje posiadane przez kandydata, mające wpływ na rozwój reprezentowanej dyscypliny naukowej i niezbędne do realizacji polityki badawczo-dydaktycznej Uczelni
Wykaz wymaganych dokumentów:
• podanie do JM Rektora
• kwestionariusz osobowy w przypadku zatrudnienia po raz pierwszy
• odpis dyplomu doktora (co najmniej)
• wykaz osiągnięć naukowych, dydaktycznych i organizacyjnych
• oświadczenie, że UJD będzie stanowić podstawowe miejsce pracy z dniem zatrudnienia
• deklaracja o dziedzinie i dyscyplinie
• deklaracja o wliczeniu do liczby N
• oświadczenie o nieukaraniu karą dyscyplinarną, o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności
• oświadczenie o udostępnieniu danych osobowych
• dodatkowo premiowany będzie wykaz publikacji naukowych zaplanowanych do opublikowania afiliowanych przez UJD (wraz z planowanym miejscem publikacji)
Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie zastrzega sobie prawo nierozstrzygnięcia konkursu bez podania przyczyny. Wynik konkursu nie jest równoznaczny z zatrudnieniem kandydata, a stanowi rekomendację w tym zakresie dla Rektora. Ostateczną decyzję o zatrudnieniu podejmuje Rektor.
Dokumenty należy składać w Centrum Obsługi Wydziału Nauk Społecznych UJD w Częstochowie, ul. Waszyngtona 4/8 pok. 308 do dnia 08.05.2023 r.
Termin rozstrzygnięcia konkursu: Posiedzenie Kolegium Dziekańskiego Wydziału Nauk Społecznych – maj 2023 r.
Dokumenty do pobrania na stronie internetowej Wydziału Nauk Społecznych www.wns.ujd.edu.pl w zakładce Konkursy – pliki do pobrania

Załączniki