Asystent

Wydział Nauk o Zdrowiu
Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie
  • Miejsce: Częstochowa
  • Forma zatrudnienia: umowa o pracę
  • Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu
  • nauki medyczne

Opis stanowiska

Na stanowisko asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych może być zatrudniona osoba posiadająca co najmniej tytuł magistra, magistra inżyniera albo równorzędny oraz kompetencje

dydaktyczne lub zawodowe mające znaczenie w dydaktyce szkoły wyższej w zakresie kierunku, na

którym pracownik będzie prowadził zajęcia.

Kandydaci muszą spełniać poniższe warunki:

·         posiadać co najmniej tytuł zawodowy lekarza medycyny;

·         posiada specjalizację lekarską z zakresu chorób wewnętrznych;

·         autorstwo lub współautorstwo publikacji naukowych z zakresu nauk medycznych;

·         posiadać kompetencje dydaktyczne i doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych na uczelni wyższej;

·         posiadać kompetencje językowe niezbędne do prowadzenia zajęć dydaktycznych w języku polskim i angielskim.

Załączniki