asystent dydaktyczny

Wydział Nauk o Zdrowiu
Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: nauki o zdrowiu

WNZ.111.42.2021                                                                                         Częstochowa 02.09.2021r

 

 

Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu

Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im Jana Długosza  w Częstochowie

Ogłasza konkurs na stanowisko asystenta w grupie stanowisk dydaktycznych,  w ramach umowy o pracę,  w wymiarze 1 etatu.

 

   Do konkursu przystąpić mogą osoby, które  spełniają  wymogi  określone  w  art.113   ustawy  z  dnia  20  

lipca  2018  r.  Prawo  o  szkolnictwie  wyższym  i  nauce (Dz.U.2018, 1668).

 

 Od kandydata oczekuje się:

–   Posiada tytuł magistra pielęgniarstwa

–   Posiada aktualne prawo wykonywania zawodu pielęgniarki

–   Posiada ukończone szkolenie specjalizacyjne dla pielęgniarek w dziedzinie pielęgniarstwa

–   Posiada co najmniej 5-cio letnie doświadczenie zawodowe w prowadzeniu zajęć w szkolnictwie wyższym

–   Posiada certyfikat instruktora Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznych

–   Dodatkowym atutem będzie posiadanie stopnia naukowego doktora nauk o zdrowiu lub doktora nauk medycznych

 

W uzasadnionych przypadkach Rektor może wyrazić zgodę na obniżenie wymagań biorąc pod uwagę w szczególności kwalifikacje posiadane przez kandydata mające wpływ na rozwój reprezentowanej dyscypliny naukowej i niezbędne do realizacji  polityki badawczo-dydaktycznej Uczelni.

 

Przewiduje się powierzenie prowadzenie zajęć dydaktycznych  z zakresu: Zarządzanie w pielęgniarstwie, Koordynowana opieka zdrowotna

 

Kandydaci przystępujący do konkursu proszeni są o złożenie  w Centrum Obsługi Wydziału Nauk o Zdrowiu znajdującego się w budynku UJD  w Częstochowie przy ul. Armii Krajowej 13/15 pok. 014 następujących dokumentów:

 

•      podanie do Rektora

•      kwestionariusz osobowy w przypadku zatrudnienia po raz pierwszy (wg wzoru w załączniku nr 3)

•      odpis dyplomu tytułu zawodowego

•      wykaz osiągnięć naukowych lub artystycznych lub dydaktycznych lub organizacyjnych (wg wzoru w załączniku nr 4)

•       oświadczenie, że UJD będzie stanowić podstawowe miejsce pracy z dniem zatrudnienia (wg wzoru w załączniku nr 5)

•       oświadczenie o nieukaraniu karą dyscyplinarną, o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności (wg wzoru w załączniku nr 8)

•       oświadczenie o udostępnieniu danych osobowych (wg wzoru w załączniku nr 9)

•       dodatkowo premiowany będzie wykaz publikacji dydaktycznych lub naukowych zaplanowanych do opublikowania afiliowanych przez UJD (wraz z planowanym miejscem publikacji)

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na wnz@ujd.edu.pl